U bent hier

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Minister, voor mijn vraag om uitleg moet ik verwijzen naar het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Daarin wordt in verschillende actieplannen meermaals gewag gemaakt van het belang van het optimaal benutten van bedrijventerreinen. Ik citeer: “Juridisch aanbod aan bedrijventerreinen schrappen die niet passen binnen de visie en het programma, alsook de snelle ontwikkeling op andere goed gelegen plaatsen.” “Activeringsmaatregelen voor goed gelegen bestemde maar onbenutte bedrijventerreinen.”

Er zijn in Vlaanderen heel veel verschillende soorten bedrijventerreinen gekend. We hebben gemengd regionaal bedrijventerrein, terreinen voor kantoren, voor watergebonden karakter, wetenschapsparken, transport, luchthavengebonden bedrijven, zeehaven- en watergebonden bedrijven, kleinhandel, agro-industrie, afvalverwerking en recyclage, enzovoort.

Minister, in de beleidsbrief Omgeving 2016-2017 over de operationele doelstelling 23 lezen we dat u een bijstelling beoogt van de typevoorschriften voor bedrijventerreinen, onder meer door een vereenvoudiging door het verminderen van het aantal specifieke soorten bedrijventerreinen enerzijds. Anderzijds beoogt u ook een wegwerking van het verschil tussen regionale en lokale bedrijventerreinen.

Het is alleszins uw bedoeling om het allemaal eenvoudiger te maken zodat de bedrijventerreinen beter kunnen worden ingevuld. We lezen verder dat het bepalen van nieuwe energiebronnen en bij uitbreiding alle duurzame bedrijfsinvesteringen beter moeten worden gefaciliteerd.

Minister, op welke wijze zult u in functie van het verdere verloop van het BRV het aantal soorten specifieke bedrijventerreinen verkleinen? Hoe zal dit in de praktijk verlopen? Zal dat ook via de beleidskaders gaan? Wat moeten we daarvan precies verwachten? Wordt het verschil tussen lokale en regionale bedrijventerreinen weggewerkt? Wat zullen in de praktijk hiervan de gevolgen zijn? Hoever staat het met de verkenning door de administratie over welke ruimte er nodig is voor nieuwe economieën zoals circulaire economie en logistiek? Wanneer mogen we de bijstelling verwachten van de typevoorschriften voor bedrijventerreinen?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Peeters, bij de goedkeuring van het witboek van de Vlaamse Regering is de opdracht gegeven om de beleidskaders uit te werken. Dat heb ik daarnet al uitvoerig geschetst. We zullen dat tegen de zomer ontvangen.

Met de bijstelling van de typevoorschriften is door mijn diensten al een oefening gemaakt, waarbij voorgesteld wordt om het aantal soorten specifieke bedrijventerreinen te verminderen. Er wordt dus volop gewerkt, ook aan het verschil tussen die lokale en regionale bedrijventerreinen. Ik kan ook verwijzen naar het decreet dat nu in het parlement voorligt en waar dat ook al voor een deel in is opgenomen.

Er is voorzien in een mogelijkheid om ambachtelijke bedrijven of kmo’s toe te laten in gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor milieubelastende industrieën of voor vervuilende industrieën en die niet groter zijn dan drie hectare. Het gaat daarbij zowel over lokale als over regionale bedrijventerreinen. Bij de bijstelling van de typevoorschriften wordt voorgesteld om het onderscheid tussen lokale en regionale bedrijventerreinen ook weg te werken.

Op dit ogenblik gaat alle aandacht naar de opmaak van de beleidskaders. Een van de beleidskaders gaat specifiek over logistiek. Daarbij wordt bekeken hoe in een groeiende geclusterde en circulaire economie de bestaande spreiding en de scheiding tussen kmo en grotere bedrijven nog behouden kunnen blijven. In deze fase van opstellen van beleidskaders worden ook studies uitgevoerd, zoals onder meer een studie over regionale logistieke knooppunten. Daarnaast wordt de inzet van spoor en binnenvaart nader onderzocht. Dat alles zal zijn neerslag vinden in het beleidskader zelf, dat, zoals daarnet gezegd, tegen de zomer in een eerste draft aan ons zal worden overgemaakt.

Zoals afgesproken, omvat de bijstelling zowel het wegwerken van het onderscheid tussen lokaal en regionaal als het reduceren van het aantal specifieke bedrijventerreinen tot de helft van het huidige aantal. Gezien de beleidsdoelstelling om het transport via water te stimuleren, willen we uiteraard de mogelijkheid om terreinen voor te behouden voor watergebonden bedrijven en activiteiten, niet schrappen. Daarnaast blijven ook specifieke typevoorschriften interessant: bedrijventerreinen voor transport en logistiek, kleinhandelszones en historisch gegroeide bedrijven.

De nieuwe typevoorschriften zullen dus geen verplichting meer bevatten om een terrein voor te behouden aan regionale of lokale bedrijven. Een definitie over het moeilijk te bepalen onderscheid tussen lokale en regionale bedrijven kan dan achterwege worden gelaten. Uiteraard wordt op Vlaams niveau nog steeds gefocust op grootschalige en goed ontsloten terreinen. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de locatie door een inrichting die geschikt is voor grootschalige bedrijven. Het locatiebeleid blijft dus de leidraad bij de inplanting van bedrijventerreinen.

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Bedankt voor uw antwoord, minister. Ik denk alleszins dat we moeten streven naar die meer flexibele invulling van onze bedrijventerreinen. Uit het antwoord dat u geeft, onthoud ik alleszins dat we tegen de zomer die ‘first draft’ van de beleidskaders mogen ontvangen. Het is goed dat we daar zo snel mogelijk werk van maken.

Ik verwijs naar de studie die de provincie Limburg nog heeft laten maken in een pilootfase van de ruimtebehoefteanalyse. Daaruit bleek dat er geregeld een mismatch vast te stellen is tussen enerzijds de bedrijventerreinen die voorhanden zijn en anderzijds de concrete vraag die er is. Dat heeft heel vaak te maken met de specifieke voorschriften die daaraan gekoppeld zijn.

Ik begrijp ten volle dat de watergebonden bedrijvigheid ook gehanteerd moet blijven. Los daarvan denk ik dat we hier misschien ook de optie van het tijdelijke ruimtegebruik moeten overwegen, omdat we toch vaststellen dat een aantal bedrijventerreinen wel watergebonden gesitueerd zijn, maar dat de trafiek daar veel minder is. Ik moet dan naar mijn eigen regio kijken, waar we aan een kanaal van ondergeschikt belang georiënteerd zijn. Wij zien dat daar een aantal bedrijventerreinen niet ingevuld worden, omdat ze specifiek voorzien zijn voor watergebondenheid. Misschien kunnen we daar in de toekomst meer gebruik maken van het verhaal van het tijdelijke ruimtegebruik, opdat er ook daar een betere invulling kan komen van dergelijke bedrijventerreinen.

Ik ben alleszins blij met uw antwoord. We kijken uit naar de aanpassing van die typevoorschriften. Ik heb geen verdere vragen meer.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.