U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Commissievergadering

dinsdag 2 mei 2017, 14.30u

Voorzitter
Vraag om uitleg van Manuela Van Werde aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over afwegingskaders met betrekking tot onroerend erfgoed
De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Minister-president, in uw beleidsnota hebt u aangegeven dat het agentschap inzet op de opmaak van afwegingskaders in functie van een transparante werking. Die afwegingskaders moeten het mogelijk maken de werking van de erfgoedsector in Vlaanderen te stroomlijnen, leerprocessen op te zetten en ervaringen te delen. Ik heb het ook al aangehaald bij de bespreking van uw beleidsbrieven: duidelijkheid, transparantie en gelijke behandeling zijn heel belangrijk om de nieuwe rol als kaderstellende overheid waar te maken.

In 2016 werd een afwegingskader voor agrarisch erfgoed opgemaakt, in nauwe samenwerking met de departementen Landbouw en Ruimte Vlaanderen. Tijdens workshops en infomomenten is het afwegingskader toegelicht voor belanghebbenden en ambtenaren. Het afwegingskader staat ook op de website.

Tegelijk kondigde u in uw beleidsbrief 2016-2017 nieuwe initiatieven aan. Zo zou u tegen eind 2016 ook afwegingskaders laten opstellen voor het aanbrengen van publiciteit op beschermd erfgoed, voor het plaatsen van terrassen in een erfgoedcontext en voor energiebesparende en -opwekkende maatregelen: drie thema’s die vaak terugkomen en vaak voor conflicten zorgen op het terrein. Daarnaast beloofde u ook een generiek afwegingskader voor toelatingen en adviezen voor werken aan beschermd erfgoed.

Minister-president, wat is de stand van zaken van de opmaak van de nieuwe afwegingskaders waarvan sprake in uw beleidsbrief, meer bepaald voor energiemaatregelen, publiciteit en terrassen enerzijds en het generiek kader voor toelatingen en adviezen voor werken aan beschermd erfgoed anderzijds? Op welke wijze zullen gemeenten, eigenaars en burgers kennis nemen van die verschillende beoordelingskaders? Wordt hier, naast de bekendmaking op de website, ook aan actieve communicatie gedacht?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Het agentschap is vorig jaar gestart met de opmaak van een zestal afwegingskaders. Het was de bedoeling om elk afwegingskader voor te leggen aan een klankbordgroep. Dat proces is minder vlot verlopen dan verwacht. Er is in de eerste plaats prioriteit gegeven aan de thema’s die ingaan op een vaak terugkerend beheersvraagstuk. De afwegingskaders ‘historisch schrijnwerk’ en ‘dakisolatie’ zijn afgewerkt. Bij een aantal van die afwegingskaders zit er vertraging of een andere optie.  Het afwegingskader ‘zonnepanelen’ is afgewerkt, maar het moet nog een participatief proces doorlopen. Voor dat van de ‘terrassen’ werd na gesprekken gekozen voor een inspiratienota voor de steden en gemeenten, veeleer dan een afwegingskader. Voor het afwegingskader voor ‘publiciteit in erfgoedcontext’ is gewacht op de stedenbouwkundige verordening waarover al een en ander te doen was naar aanleiding van de verplichting tot internetaansluiting, om daarop af te stemmen, vanwege Erfgoed.

Het afwegingskader ‘toelatingen en adviezen’ is nog in voorbereiding. De initiële planning is niet gehaald om een aantal redenen die ik u gaf, maar ook omdat het participatief proces vaak langer heeft geduurd of tot andere inspiratie heeft geleid dan aanvankelijk de bedoeling was.

Het is uiteraard de bedoeling dat de afwegingskaders bekend zijn bij gemeenten, eigenaars en burgers. Elk kader zal daarom breed worden ontsloten en er zal ook actief over worden gecommuniceerd. Uiteraard gebeurt de eerste communicatie intern zodat alle consulenten en medewerkers van Onroerend Erfgoed op de hoogte zijn. Daarvoor zijn er diverse workshops georganiseerd. Dan wordt de externe communicatie aangepakt. Uiteraard wordt elk afwegingskader op de website geplaatst en meegedeeld in de externe nieuwsbrief van het agentschap.

Die komen uiteraard ter sprake tijdens individuele contacten tussen de consulenten en de eigenaars, beheerders, architecten, overheden en andere betrokkenen. Ze komen ook aan bod tijdens de netwerkevenementen die het agentschap organiseert voor de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en de erkende onroerenderfgoedgemeenten, waar we het daarstraks over hadden. Afhankelijk van de behoeften, kan worden ingegaan op specifieke afwegingskaders. Daarnaast kan er in functie van het soort afwegingskader specifieke communicatie zijn voor bepaalde doelgroepen.

Ten slotte wordt er ook aan gedacht om bepaalde afwegingskaders voor te stellen op specifieke studiedagen. Ik denk bijvoorbeeld aan energiestudiedagen, waar het nuttig kan zijn om het afwegingskader met betrekking tot energie voor te stellen.

– Rik Daems treedt als voorzitter op.

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Minister-president, een van de grote speerpunten van uw beleid voor deze regeerperiode is de cultuuromslag die u wilt bereiken bij uw administratie. We hebben het daar al uitgebreid over gehad. Kunnen die beleidskaders rechtszekerheid bieden?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Het is geen dwingende regelgeving, maar als er een afwegingskader bestaat en er wordt een aanvraag ingediend voor dakisolatie of voor terrassen, is het natuurlijk aan de erfgoedconsulent om binnen dat kader te werken. In die zin hebben de mensen een houvast. Elk geval zal altijd specifieke knelpunten, moeilijkheden en toepassingsproblemen opleveren – ik hoop zo weinig mogelijk – maar om te zeggen dat dit een absoluut vast kader is dat toelaat om voor elke aanvraag te zeggen hoe het in elkaar zit, dat gaat een beetje te ver. Ik ga er toch van uit dat dit een kader biedt dat een grote rechtszekerheid kan bieden zonder een garantie te bieden op een absoluut sluitend kader dat vooruitloopt op elk mogelijk detail en probleem dat zich in een bouwwerk kan voordoen.

Minister-president, ik wilde gewoon weten of dat kader dan ook duidelijkheid kan geven over wat mag en niet mag.

Is het een optie om de administratie in de commissie eens uitleg te laten geven over hoe er op het terrein met die afwegingskaders kan worden omgegaan? Misschien is dat iets voor de regeling der werkzaamheden straks.

De voorzitter

Dat zullen we straks bespreken.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vraag om uitleg van Manuela Van Werde aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over historische liften in gebouwen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.