U bent hier

Commissievergadering

donderdag 23 maart 2017, 14.08u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Celis heeft het woord.

Vera Celis (N-VA)

Minister, onder impuls van de vorige Vlaamse Regering werd in 2012 het Gamefonds opgericht. Het Gamefonds, dat onder beheer van Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) opereert, heeft als doel om de Vlaamse gamingindustrie te ondersteunen bij het ontwikkelen van zowel ‘entertainment games’, ‘serious games’ en games specifiek voor het leerplichtonderwijs. Deze steun uit zich onder meer in de toekenning van financiële middelen in de verschillende stadia van het creatieproces. Het Gamefonds kan sinds 2015 rekenen op een totaal van 730.000 euro aan overheidssteun, waarvan 180.000 euro afkomstig uit het beleidsdomein Onderwijs en 550.000 euro uit het beleidsdomein Media.

In het najaar werd er in opdracht van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een doorlichting opgeleverd over het VAF Gamefonds op basis van onder andere een stakeholderbevraging. Deze doorlichting bevat naast een algemene evaluatie van het Vlaamse gamebeleid, ook specifieke analyses en beleidsaanbevelingen voor het domein Onderwijs.

Een paar opvallende punten springen in het oog. Hoewel projecten voor het leerplichtonderwijs gemiddeld de meeste steun ontvangen, worden er daarvoor relatief weinig aanvraagdossiers gediend. Als reden wordt aangehaald dat enkel ontwikkelaars en uitgevers een aanvraag kunnen indienen en niet de vragende organisatie. De sector ervaart bovendien ook moeite met de vereisten met betrekking tot inhoud en leerstof. Men botst ook op de infrastructurele beperkingen, de hoge productiekosten voor games voor het onderwijs, de kleine afzetmarkt en de koudwatervrees bij veel scholen.

Minister, hoe analyseert u de vastgestelde knelpunten en beleidsaanbevelingen uit de bovenvermelde doorlichting voor het domein Onderwijs?

Hoe verloopt het overleg met minister Gatz over het VAF/Gamefonds en hoe zal het verder nog verlopen?

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nummer 314 over serious games gaf u aan de resultaten van deze evaluatie op te volgen en de beleidsaanbevelingen af te wachten alvorens nieuwe initiatieven en beslissingen te nemen. Acht u na deze doorlichting nieuwe, aangepaste beleidsinitiatieven nodig? Zo ja, kunt u uw visie hierop dan al een beetje toelichten?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mevrouw Celis, een belangrijke vaststelling uit het onderzoek is dat de economische steun die het Gamefonds genereert van groot belang is voor en erg gewaardeerd wordt door de gamesector. Het instrumentarium van een fonds als dusdanig wil ik dan ook niet in twijfel trekken. Wel wil ik erop wijzen dat het Gamefonds een relatief nieuw instrument is. Het is dus nog een beetje vroeg om al van een groot rendement te spreken.

Wat de specifieke aanbevelingen met betrekking tot de games voor onderwijs betreft, ben ik van mening dat een samenvoeging van de commissies ‘leerplicht’ en ‘serious games’ zeker te overwegen valt. In de huidige werking van het VAF moet een gameontwikkelaar kiezen voor een ondersteuning als ‘leerplicht-game’ of het meer open ‘serious game’. Ook bij de jaarlijkse stakeholdersevaluatie in september 2016 was er reeds het aanvoelen dat het onderscheid eerder kunstmatig is. Een samenvoegen van beide commissies zou ook het aantal aanvragen kunnen verhogen.

Het feit dat gameontwikkelaars verplicht in zee moeten gaan met een educatieve uitgever is eveneens een puntje van kritiek. Dat punt werd als voorwaarde opgenomen om te garanderen dat de games ook effectief in het onderwijs terechtkomen. Ik ben zeker bereid om deze vereiste anders in te vullen of zelfs los te laten, op voorwaarde dat er andere garanties komen met betrekking tot de promotie, marketing en verspreiding van educatieve games in scholen. Ik wil hierover overleg plegen met de betrokken actoren, waaronder onze uitgevers en de vereniging van gameontwikkelaars.

Het belang van een goede koppeling van games aan methodes, eindtermen en leerplannen, vind ik wel belangrijk. Het Gamefonds is onder meer opgericht omdat uit onderzoek bleek dat er net behoefte was aan games die voldoende afgestemd zijn op de specifieke en dagelijkse context van het onderwijs, namelijk het curriculum.

Ten slotte zal ik aan het VAF vragen te zorgen voor een efficiëntere promotie en marketing van games waardoor er ook een groter ‘roulement’ kan komen, zowel op het vlak van ontwikkeling als op het vlak van verspreiding. Ik kijk hiervoor naar de goede resultaten die het VAF boekt met Vlaamse film en fictie.

Ik kom dan bij uw tweede vraag. De administraties en kabinetten waren vertegenwoordigd in de stuurgroep van het onderzoek. De aanbevelingen zullen ook verder naar haalbaarheid en effectiviteit worden onderzocht door het VAF, want voor alle duidelijkheid, het VAF was, als betrokken partij, niet betrokken bij de studie. In de komende maanden wordt de nieuwe meerjarige beheersovereenkomst met het VAF, het Filmfonds/Mediafonds/Gamefonds, voorbereid. In het licht daarvan biedt deze studie interessant materiaal. Er wordt dus zeker nog overleg gepland over de strategische beslissingen die naar aanleiding van deze studie moeten worden genomen.

Tot slot zullen, zoals ik al heb gezegd, collega-minister Sven Gatz en ikzelf op basis van de evaluatie beslissen welke structurele en andere maatregelen we kunnen nemen om het Gamefonds te optimaliseren. Te gepasten tijde zullen de maatregelen aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. Voor het werkingsjaar 2017 is er continuïteit, en vanaf 2018 zal de nieuwe beheersovereenkomst met het VAF met een aantal nieuwe accenten in werking treden.

De voorzitter

Mevrouw Celis heeft het woord.

Vera Celis (N-VA)

Dank voor uw antwoord, minister. We weten nu dat een doordacht gebruik van technologie in de klas een versterking kan zijn voor de kwaliteitsvolle lestechnieken die we vandaag in het onderwijs wel mogen verwachten. U hebt op al mijn vragen een zeer uitvoerig antwoord gegeven. Zeker voor 2017 is de continuïteit gegarandeerd. Dat er nog elementen van kortsluiting zijn over aanvragen, ontwikkelaars, uitgevers en dergelijk, weet u ook en er wordt een oplossing gezocht.

Ik kijk samen met u uit naar de nieuwe beheersovereenkomst voor 2018 en neem aan dat elementen die nu als tekorten of storend worden ervaren, daarin een antwoord krijgen. Ik dank u voor uw antwoord, want al mijn vragen zijn beantwoord.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.