U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, dit jaar zijn negen duivenmelkers betrapt op doping door het labo in Zuid-Afrika. Ze leverden een positief A-staal aan, maar vroegen een tegenanalyse. De duivenmelkers stellen nu hun hoop op de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) die uiteindelijk over hun lot zal moeten adviseren waarna de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) een beslissing zal nemen.

– Tinne Rombouts treedt als voorzitter op.

Sabine Vermeulen (N-VA)

De WAC is in het leven geroepen op vraag van de feitelijke vereniging van dierenartsen, met bijzondere interesse in duiven. Deze commissie dient in geval van twijfel bij positieve gevallen een advies te geven aan de KBDB. Deze commissie bestaat uit twee professoren, twee dierenartsen, een mandataris van de KBDB en nog een derde professor die de analysetechnieken mee helpt verbeteren.

De dopingbestrijding bij duiven is al vele jaren geregeld op dierenwelzijnsvlak. Daarom bestaat er een samenwerkingsakkoord tussen de diensten bevoegd voor dierenwelzijn en de KBDB. Na de regionalisering van het beleidsdomein stelde men zich de vraag of het protocol herzien moest worden, dan wel of een interregionale samenwerking met de KBDB mogelijk was.

Het protocol sluit echter niet uit dat de KBDB voor haar eigen controles een beroep mag doen op laboratoria naar eigen keuze. Afspraak is wel dat een eventuele vaststelling van verboden middelen gesignaleerd wordt aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, opdat een bijkomende controle en analyse in door de overheid erkende laboratoria kan worden verricht.

Minister, in het verleden is er al heel wat discussie geweest over het niet communiceren van de drempelwaardes van het Zuid-Afrikaans lab. De WAC zou op de hoogte zijn van die drempelwaardes, maar geeft die niet vrij zodat liefhebbers niet op zoek zouden gaan naar de grens van het toegelatene. Heeft de dienst Dierenwelzijn en/of de minister de drempelwaardes kunnen inkijken? Zijn er grote verschillen met de drempelwaardes van Belgische labo’s?

Is er ondertussen al een overleg geweest over een mogelijke herziening van het protocol met de KBDB aangaande dopingbestrijding?

Werd de legitimatie van de controleurs van de KBDB reeds onder de loep genomen? Zijn hier plannen voor?

Hoe evalueert u de werking van de WAC? Welke bevoegdheden heeft de WAC juist? Kan zij ook sanctioneren?

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor duivenmelkers die betrapt worden op doping? Op welke manier is de dienst Dierenwelzijn hierbij betrokken?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Collega’s, de Wetenschappelijke Adviescommissie is opgericht naar aanleiding van kritieken op de onwetenschappelijke benadering door de KBDB van de dopingproblematiek. Ik heb verschillende van die critici bijeengebracht op een vergadering op mijn kabinet, samen met de KBDB. Er werd gepraat over wat er aan de orde is, wat we kunnen doen en wat de repliek is van de bond.

Dit overleg heeft geleid tot de oprichting van de WAC. In de WAC zijn ook verschillende personen die zich tijdens het overleg kritisch hebben uitgelaten, vertegenwoordigd.  Zij hebben ook de nodige wetenschappelijke kennis en expertise om vakkundig te oordelen. Ik heb dus wel vertrouwen in de nodige objectiviteit. Eind november vindt trouwens een overleg plaats tussen de WAC en mijn kabinet om na te gaan hoe we een en ander kunnen stroomlijnen en kunnen stimuleren.

De WAC heeft bij mijn weten louter een adviserende functie en geen repressieve of sanctionerende rol. De KBDB organiseert zelf de dopingbestrijding. Het intern reglement voorziet in serieuze straffen. De vraag is of die vakkundig worden toegepast bij overtreding van het dopingreglement. 

De dienst Dierenwelzijn is hier niet bij betrokken. Wel is, zoals voorgaande jaren, de lijst van dopingcontroleurs door de KBDB voorgelegd aan de dienst Dierenwelzijn. De oprichting van de WAC is een stap in de goede richting. We gaan dat verder van zeer nabij opvolgen, gelet op de contacten en het overleg dat we georganiseerd hebben. Ik wacht voorlopig dan ook verdere maatregelen af. Dat is afhankelijk van het overleg en de evolutie ter zake.

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, dank u voor het antwoord. Ik vind het ook zeer goed dat de WAC in het leven geroepen is, maar de WAC staat voor een zeer moeilijk advies in verband met deze negen dopingzondaars. Onder meer de stoffen morfine en atropine zijn gevonden, die ook in het natuurlijke voedsel van de duiven kunnen zitten. Daarom is het voor de WAC zeer moeilijk om een advies te formuleren. De advocaten die bezig zijn met de duivensport, hebben alleszins een zeer drukke agenda op dit moment om zich te wapenen op juridisch vlak.

De samenstelling van de WAC geeft mij enigszins de geruststelling dat er op een objectieve en correcte manier kan worden geadviseerd. Ook moeten we ervoor opletten dat de WAC enkel maar een advies kan formuleren. In het dopingreglement van de KBDB, artikel 10, staat immers letterlijk dat de wetenschappelijke evaluatie van de WAC het nationale bestuur van de KBDB niet bindt. Dat was in het verleden ook het geval. Ik hoop alvast dat de KBDB het advies van de experten ter harte zal nemen en de mogelijke dopingzondaars niet zullen worden beoordeeld door de willekeur van bepaalde bestuursleden met zeer weinig kennis van zaken.

Minister, het stelt me ook tevreden dat u eind november een overleg hebt met de WAC en de KBDB, want ik denk dat de negen dopingzondaars vandaag moeten verschijnen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.