U bent hier

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

We moeten meer bewegen, ook hier. We zitten al die uren neer. We zouden elke twintig minuten moeten rechtstaan om gezond te zijn.

Ik heb een leuke vraag in het kader van meer bewegen voor kleuters en kinderen. Eind vorig jaar stelde ik een actuele vraag over het belang van het geven van kwalitatieve lo-lessen in het basisonderwijs. Uit het rapport van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie blijkt dat kinderen ruim 6 tot 9,5 uur per dag zittend doorbrengen. Ik denk dat een parlementslid nog meer zit. Dat neemt 50 tot 80 procent van de tijd in dat ze wakker zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat kleuters die te veel tijd op een stoel doorbrengen, meer risico lopen op overgewicht.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VlGeZ) en Disney slaan de handen in elkaar met de campagne Woogie Boogie om kleuters meer aan het bewegen te krijgen. In korte filmpjes, die ook kunnen worden gebruikt in kleuterscholen, moedigen Disneyfiguurtjes kleuters aan om op te staan en bewegingen na te doen.

Minister, in het voorjaar kondigde u ook aan om in het najaar samen met Paul Van Den Bosch, de coach die Sven Nys naar de top bracht, een actieplan uit te werken om 1,1 miljoen Vlaamse leerlingen aan het bewegen zetten. Wat is de stand van zaken van dat actieplan? Werden en worden de scholen betrokken bij de opmaak ervan? Indien ja, op welke manier?

Werd u betrokken bij de campagne Woogie Boogie? Worden de scholen daarbij betrokken? Indien ja, op welke manier?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik beantwoord de eerste twee vragen samen. Ik ben blij dat ze gesteld worden, er zijn ook al veel schriftelijke vragen over gesteld. U toont daarmee aan dat voor u sport op school meer is dan de twee lesuren sport die de kinderen krijgen, maar dat we naar een bewegingscultuur in de scholen moeten evolueren. Dat is precies wat ik wil bereiken.

Het plan willen we begin december klaar hebben, zodat het mee deel kan uitmaken van de gezondheidsconferentie van mijn collega, minister Vandeurzen. Er wordt momenteel nog volop aan het plan gewerkt, dat op vier pijlers berust: schoolsportinfrastructuur, gezonde voeding, beweging en EHBO en reanimatie.

Wat de schoolsportinfrastructuur betreft, is het zo dat je nieuwe scholen bewegingsvriendelijk kan maken. In ‘Scholen van Morgen’- projecten zie ik schitterende voorbeelden van hoe jongeren worden uitgedaagd om te bewegen, ook tussen de lessen.

We hechten voorts veel belang aan gezonde voeding en hoe scholen omgaan met het eetbeleid op school. Dat kan gaan van de schoolmaaltijden tot de frisdrankautomaten en wat daarin zit.

Dan is er de EHBO en reanimatie. U weet dat ik het heel belangrijk vind dat elke jongere die uit het secundair onderwijs komt, een notie heeft van EHBO en reanimatie.

Tot slot is er de beweging. Wat Paul Van Den Bosch met ons aan het uitwerken is, gaat daarover.

Je kunt heel veel sporten en bewegen, maar als je bijvoorbeeld alle dagen frieten eet en cola drinkt, zet je geen grote stappen inzake gezondheid. Het plan komt in overleg met de onderwijskoepels en een aantal experts op het vlak van voeding en beweging tot stand. We hebben met hen al een eerste keer van gedachten gewisseld over het luik bewegen. Deze gedachtewisseling is positief verlopen en er is bereidheid geuit om samen over het plan verder mee na te denken. Ik wil deze belangrijke gesprekspartners dus blijven betrekken bij de verdere opmaak van het plan.

De Stichting Vlaamse Schoolsport nam de actie 'one mile a day' bij de start van dit schooljaar op in haar actieplan. 'One mile a day' zal uiteraard deel uitmaken van het globaal gezondheidsplan voor onze scholen. We zitten ondertussen dus niet stil.

Het VIGeZ bezorgde zowel mijn administratie als mijn kabinet de nodige informatie over Woogie Boogie, nog voor hun campagne van start ging. Zij zorgen er zelf voor dat het materiaal tot in de scholen geraakt. Via de nieuwsbrieven van de onderwijsverstrekkers en Schooldirect werd het project aangekondigd. Woogie Boogie is een van de vele methodieken om bij kinderen sedentair gedrag tegen te gaan. Het opent mogelijkheden om de link te leggen tussen thuis en de school en dus om ouders te betrekken bij wat er op school wordt geleerd.

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Ik vind het belangrijk dat die vier pijlers aan elkaar worden gekoppeld. In veel scholen, vooral in de basisscholen, wordt er hard ingezet op dat gezondheidsbeleid. Ik blijf twee lesuren lichamelijke opvoeding weinig vinden. Vroeger werd het gezondheidsbeleid als een ballast ervaren, maar nu is men zich ervan bewust dat het ongelooflijk belangrijk is.

Als we die vier pijlers kunnen koppelen, kunnen we inderdaad grote stappen vooruit zetten. Het moeilijkst om te realiseren zal wellicht de sportinfrastructuur blijven. Het is zeker bemoedigend en positief.

De voorzitter

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Het is niet alleen belangrijk om te bewegen voor de gezondheid en de conditie, maar ook voor de motorische ontwikkeling en alle andere vormen van ontwikkeling van de kleuter. Als we een hoofd- en evenwichtsreflex hebben, ontwikkelen we daarmee ons statisch, dynamisch en roterend evenwicht en ook al onze zintuigen. Een goede ontwikkeling daarvan zorgt ervoor dat we een goede perceptie kunnen creëren van ruimte, lichaam, tijd, lateralisatie, het overkruisen van de middellijn en het richting geven. Als we dat hebben ontwikkeld, krijgen we een goede ontwikkeling van onze visuele en auditieve vaardigheden en onze grove en fijne motoriek, en dat zal er dan uiteindelijk voor zorgen dat we goed kunnen bewegen, maar dat we ook goed kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en ons concentreren. Besluit: bewegen in de kleuterschool kan veel ontwikkelingsproblematieken voorkomen en is dus ook kostenbesparend op vele vlakken.

Ik heb de indruk dat veel kleuterleidsters wel weten wat hun kinderen moeten kunnen, maar dat ze de achtergrond of de inzichten vaak niet hebben waarom dat zo belangrijk is. Dat is de taak van de lerarenopleiding. In welke mate wordt die theoretische achtergrond daar voldoende uitgediept? Als dat niet zo is, wordt dat dan meegenomen in de hervorming van die lerarenopleiding? In welke mate kiezen kleuterleidsters ervoor om hierover bijscholing te volgen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

We hebben daar geen zicht op. We kunnen wel zien, in absolute cijfers, wie door ons georganiseerde bijscholingen volgt. Ik zal dat onderzoeken, maar ik betwijfel het.

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Ik vind het belangrijk dat men wil werken aan één geïntegreerd plan, en de minister heeft aangekondigd dat dit zal gebeuren.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.