U bent hier

Commissievergadering

woensdag 19 oktober 2016, 9.00u

Voorzitter
van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
2660 (2015-2016)
De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Minister, begin dit jaar organiseerde u de G30-varkenstop om een structureel antwoord te kunnen bieden op de aanhoudende crisis in de sector. Daarnaast werd er in Limburg een ander initiatief genomen, namelijk de X100. De G30 leverde een nota op met een aantal actiepunten. Hetzelfde geldt voor de X100.

In een volgende stap heeft het departement in juni een enquête online gezet waarin geïnteresseerden kunnen aangeven welke actiepunten ze prioritair behandeld willen zien in het kader van de G30. Iedereen werd ook aangespoord om actief te participeren, want, aldus het departement, het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen in de sector. Tot 15 augustus konden alle geïnteresseerden aan de drie deelsurveys deelnemen.

Inmiddels is de enquête afgelopen en heb ik volgende vragen.

Hoe evalueert u dit initiatief en de respons erop?

Hoeveel mensen namen aan de enquête deel? Welk profiel hebben ze en wie wenst er actief bij de verdere uitvoering te worden betrokken?

Heeft de enquête belangrijke resultaten opgeleverd? Zullen ze ook in een rapport verschijnen?

Welke alternatieven of aanvullende suggesties heeft de enquête opgeleverd?

Hoe zal het vervolgtraject van de G30 na afloop van deze enquête eruit zien? Hebt u al een timing? Welk politiek gevolg zult u hieraan geven?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

U vraagt, mijnheer Vanderjeugd, hoe ik de enquête evalueer. Ik denk dat ze bijzonder waardevol was en is. Natuurlijk proberen we, binnen de beleidsmarge die we hebben, zo goed mogelijk oplossingen te formuleren voor een heel moeilijke marktsituatie. Ik vind het echter ook altijd heel belangrijk om de ruime keten daarin te betrekken, goed te luisteren naar wat er van onderuit opborrelt en dat ook mee te nemen. Ook de actieve houding van alle actoren en hun engagement vind ik belangrijk. Daarom zijn bijeenkomsten zoals de G30 bijzonder waardevol.

De bevraging en de brainstorming die we hebben gedaan, hadden betrekking op drie verschillende luiken: het varken op zich, het bedrijf en de keten. In totaal waren er in twee bevragingsrondes 400 reacties van personen of organisaties. Uit de lijst van personen die hun profiel hebben ingevuld, kunnen we afleiden dat er een brede vertegenwoordiging was vanuit alle delen van de keten, individuele varkenshouders, maar ook vertegenwoordigers uit de veevoederindustrie, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen, retail, adviesbureaus. Heel ruim dus.

Drie conclusies die we uit de bevraging kunnen afleiden, zijn de volgende. Een: geen enkele van de voorgestelde acties werd volledig verworpen en dit geldt zowel voor de oorspronkelijke acties als voor de bijkomende acties die werden opgelijst. Twee: er werden wel een aantal duidelijke prioriteiten geformuleerd. Drie: verschillende personen en organisaties hebben aangegeven dat zij actief betrokken willen worden bij de uitvoering of zelfs als piloot willen fungeren.

De volgende stap die is gezet, is dat er op de website van het departement per actie een beschrijving zal worden geplaatst. Deze informatie zal up-to-date worden gehouden, zodat iedereen steeds een duidelijk overzicht heeft.

Het is natuurlijk niet zo dat er tot op vandaag nog niks concreet is gebeurd. Verschillende actiepunten zijn al uitgevoerd. Ik geef enkele voorbeelden. Een: het IWT-project (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) ‘Naar meer smaak en kwaliteit in Vlaams varkensvlees’ is intussen van start gegaan. Dit project werd trouwens in de bevraging als een van de prioritaire acties beoordeeld.

Twee: er was veel interesse voor marktinformatie. Bij zuivel is de marktinformatie veel meer up-to-date en beschikbaar, bij varkensvlees loopt dat nog niet zo goed. Dat was een van de prioriteiten die werden aangeduid. We hebben al actie ondernomen door de marktinformatie op de website te plaatsen zodat de informatie sneller en praktischer consulteerbaar is.

Drie: in de G30 ging het ook over de producentenorganisatie. In de G30 zie je dat bepaalde sectoren veel beter zijn georganiseerd dan de varkenssector. Het is een warme oproep om werk te maken van producentenorganisaties. De eerste producentenorganisatie in de varkenssector is na de G30 opgericht. Ook dat is een resultaat. Het is de Vlaamse Producentenorganisatie Varkenshouders (VPOV), waaraan we steun hebben toegekend.

Vier: op de G30 is er ook veel aandacht gegaan naar de export van ons varkensvlees. Per slot van rekening zorgt de export voor de belangrijkste afzet. We zien vandaag ook dat een export die vlot loopt, een boost kan geven aan de varkensmarkt.

De inspanningen van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) met het Belgian Meat Office begint vruchten af te werpen. De Belgische export naar derde landen is in de eerste helft van 2016 met 28 procent gestegen. De groeimarkten zijn China, Hong Kong, Filipijnen, Zuid-Korea en Vietnam.

Om verwarring te vermijden, wil ik graag ook nog even extra toelichting geven bij de enquête die mijn departement momenteel houdt bij alle 3500 varkenshouders. Die actie was opgenomen in de G30 en loopt op dit moment. De bevraging die tijdens de zomermaanden liep, peilde specifiek naar de mening en het engagement van alle actoren uit de keten over de verschillende actievoorstellen.

De enquête is naar de varkenshouders verstuurd en zal zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verzamelen. De doelstelling is om de toekomstplannen en -perspectieven van de individuele bedrijven beter in kaart te brengen, alsook de afzet en relaties in de keten. Via deze enquête kunnen we veel meer informatie krijgen en duidelijke conclusies trekken. De bevraging loopt nog, dus wordt het nog even wachten op de resultaten.

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Minister, de G30 was en is een zeer goed initiatief. Het is niet zomaar een praatbarak, er wordt ook gevolg gegeven aan de input en aan de sector die er actief aan meewerkt.

Er is ook goed nieuws. Beetje bij beetje is er een betere prijszetting voor ons varkensvlees. Dat is nog geen reden om te vroeg victorie te kraaien, want de crisis heeft al lang genoeg geduurd en heeft er bij heel wat bedrijven stevig ingehakt en sporen nagelaten. Dit mag echter geen aanleiding om nu al te stoppen met hervormen en vernieuwen in de sector. Dat zal meer dan ooit nodig zijn.

We zullen moeten zoeken naar onze unique selling proposition. Uit cijfers van de export naar bepaalde landen blijkt dat die serieus is gestegen in de afgelopen maanden. Dat is een positieve evolutie en daar moeten we op blijven inzetten. Alleen door samen te werken, kunnen we die sector opnieuw zuurstof geven.

Minister, we hebben de G30, maar er is ook de X100, het initiatief vanuit Limburg. Zullen de resultaten van de werkgroep worden geïntegreerd in het kader van de G30? Die twee zaken zouden zeer compatibel kunnen zijn. Het zou jammer zijn die twee pistes zomaar naast elkaar te laten gaan.

De voorzitter

Mevrouw Joosen heeft het woord.

In Boer & Tuinder verscheen recent een artikel waarin de vrees wordt geuit dat bij de minste heropleving van de sector de aandacht voor de G30 zou worden overschaduwd. Vorige week, tijdens de debriefing van de Europese raden, bleek dat Duitsland in oktober de vrees heeft geuit dat de structurele maatregelen van de Europese politieke agenda zouden verdwijnen zodra er een kleine heropleving van de sector zou zijn.

Daar moeten we wel waakzaam voor zijn. Het is van belang dat Vlaanderen de G30 en de Europese taskforce die nu aan de slag is, blijft onderschrijven.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Joosen, ik kan u volledig bijtreden. Er wordt te veel aan steekvlampolitiek gedaan. Als er een crisis is, wordt gezegd dat er dringend maatregelen moeten komen. Als het dan nadien iets beter gaat, dan raakt het structurele aspect ondergesneeuwd. Ik ben het daar niet mee eens. Daarom zetten we verder en willen we de sector echt ondersteunen in een transitietraject. De crisis in de varkenssector duurt al een tijd. Af en toe is er een opflakkering, maar er is een structureel probleem. Ik volg dit zeker op en daarom voeren we het verder uit.

Mijnheer Vanderjeugd, alle initiatieven die nadenken over structurele oplossingen nemen we mee. Ik ben daarom ook speciaal naar Limburg gegaan om de resultaten van de X100 in ontvangst te nemen. Ze hebben ook gekeken wat ze nog extra kunnen doen in Limburg, gebaseerd op hun connecties. Dat is bijzonder waardevol. Wat daar is uitgekomen, nemen we mee in de verdere uitrol van de G30.

De voorzitter

De heer Vanderjeugd heeft het woord.

Francesco Vanderjeugd (Open Vld)

Dat is positief. Kunnen we zicht krijgen op de resultaten van de enquête?

Dat is geen enkel probleem. Het zal wel nog even duren omdat ze nog verwerkt moeten worden. Ik zal ze bezorgen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

van Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege
2647 (2015-2016)
van Peter Wouters aan minister Joke Schauvliege
2717 (2015-2016)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.