U bent hier

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, de vzw Vlaams-Brusselse Media biedt als mediaplatform via vijf verschillende kanalen – tvbrussel, FM Brussel, Brussel Deze Week, Agenda en brusselnieuws.be – informatie over het Vlaams-Brusselse leven. De vzw staat voor grote veranderingen, onder meer met een naamsverandering naar Bruzz. We zijn allemaal uitgenodigd voor de opening. Eind januari 2016 kwamen directeur Jo Mariens en hoofdredacteur Jeroen Roppe toelichting geven in de commissie over het Toekomstplan van de Vlaams-Brusselse Media. Het waren erg interessante uiteenzettingen. Er werd onder meer gezegd dat de storm die vorig jaar was opgestoken, inmiddels is gaan liggen.

Een van de onderwerpen die toen ter sprake is gekomen, is het taalgebruik van tvbrussel, FM Brussel, Brussel Deze Week, Agenda en brusselnieuws.be. Volgens de heer Roppe zou het Nederlands de ‘hoofdtoon’ van het nieuwe medium zijn. Momenteel vinden de besprekingen over de beheersovereenkomst plaats. Ik denk dat die nog niet zijn afgerond. Ongetwijfeld zal ook hier het onderwerp meertaligheid aan bod komen. In het kader hiervan wil ik u volgende vragen stellen. Hoe vat u als bevoegd minister de meertaligheid in de Vlaams-Brusselse Media en Bruzz op? Strookt uw visie met die van uw gesprekspartners in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaams-Brusselse Media zelf, zoals blijkt uit de gesprekken over de beheersovereenkomst? Hoe verhoudt uw visie zich met de eentalig Franstalige vacature voor een ‘secrétaire de rédaction’, die op de website van brusselnieuws.be staat of stond? Misschien kunt u daarover duidelijkheid verschaffen. In elk geval is het merkwaardig dat een Vlaams-Brussels medium een advertentie in het Frans plaatst voor de aanwerving van een Franstalige persoon die uiteraard kennis van het Nederlands heeft.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Voorzitter, collega's, in uw vraag wordt verwezen naar de hoorzitting in het Vlaams Parlement van 27 januari. Mijn kabinet was op deze hoorzitting aanwezig en bracht verslag uit. Meer specifiek ook over de taalgebonden onderdelen in de presentatie en de uiteenzettingen over het taalbeleid van de vzw Vlaams-Brusselse Media werd ik gebriefd. Mijn standpunt luidt steeds dat meertaligheid kan en moet, maar tezelfdertijd instrumenteel moet zijn: het is een middel, geen doel op zich. Ik vind de slide die hierover werd gebruikt tijdens de presentatie van 27 januari goed. Ik begreep van mijn kabinet dat ook de tonaliteit van de sprekers op die hoorzitting in die lijn lag. De politieke bandbreedte is voldoende ruim.

Uiteraard blijven uitspraken als “een middel en geen doel op zich” een beetje abstract. Zowel bij onze groep van politici als bij de raad van bestuur én op de werkvloer van de vzw Vlaams-Brusselse Media heeft iedereen in dergelijke taalaangelegenheden zijn eigen overtuiging en een grotere of minder grote gevoeligheid hiervoor. In de praktijk zullen er zich zeker nog voorvallen voordoen waarover we elk onze eigen interpretatie en aanvoelen zullen hebben. Ik kan daar niet op vooruitlopen. Maar we blijven dit van nabij opvolgen. Tot zover mijn inleiding.

Om concreet te antwoorden op de drie vragen, kan ik het volgende zeggen. Zoals gezegd kan ik me wel vinden in het standpunt dat tijdens de hoorzitting door de algemeen hoofredacteur, Jeroen Roppe, werd ingenomen. Deze problematiek was trouwens meerdere keren een onderwerp tijdens de gesprekken die ik voerde met de vzw Vlaams-Brusselse Media. De heer Roppe heeft in de commissie gesteld dat Bruzz een meertalig merk zal zijn, waarbij de meertaligheid geen doel op zich is, maar een middel om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Het gebruik van het Frans en het Engels op de Bruzz-platformen dient namelijk om anderstalige Brusselaars en expats vertrouwd te maken met het Nederlands en de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Dit standpunt strookt met mijn visie over de positionering en werking van onze Vlaamse, gesubsidieerde instellingen en organisaties in het algemeen.

De overheidssteun die de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan de vzw Vlaams-Brusselse Media verleent, heeft als opzet om de Nederlandstalige Brusselaars en de Vlaamse pendelaars, maar ook de anderstalige Brusselaars en expats, op een kwaliteitsvolle en objectieve wijze te informeren over Brussel. Het is de bedoeling dat het mediamerk Bruzz hen dichter bij de stad, het Nederlands en de Vlaamse Gemeenschap brengt. Bruzz speelt aldus een specifieke maatschappelijke rol ter ondersteuning van het Vlaamse beleid in Brussel, dat een kosmopolitische en veeltalige stad is waar de Vlaamse Gemeenschap haar culturele en taalkundige rol opneemt.

Een belangrijk deel van de honderdduizenden gebruikers van het Vlaams netwerk van organisaties, verenigingen en voorzieningen in Brussel is anderstalig en Nederlandsonkundig. In die context heeft Bruzz als opdracht een zo breed en divers mogelijk publiek te informeren over de Vlaamse Gemeenschap en de VGC en hun voorzieningen in Brussel, over het brede Nederlandstalige netwerk van organisaties en verenigingen in Brussel en over andere stadsinformatie en de grootstedelijke actualiteit.

Bruzz heeft met andere woorden de opdracht om via haar mediaplatformen en producten gemeenschapsvormend te werken, om de mensen dicht bij het Nederlands en de Vlaamse gemeenschap te brengen en om de stedelijkheid en het Brusselgevoel uit te dragen. Die dingen zijn voor mij absoluut complementair, ze vallen soms zelfs samen.

De meertaligheid wordt dan ook als een evidentie gezien. Daarom worden video- en televisiebijdragen systematisch ondertiteld in het Frans en het Engels, is een beperkt aanbod anderstalige radio- en tv-items en -programma’s ingekapseld in een Nederlandstalige omgeving, zijn er online taalknoppen Engels en Frans die de gebruiker een aantal uit- en nieuwsartikelen in de andere taal voorstellen naast de Nederlandstalige artikelen én wordt in de toekomst eventueel een drietalige katern in een Nederlandstalig printmagazine gevoegd.

In het ontwerp van overeenkomst tussen de Vlaams-Brusselse Media vzw, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC dat momenteel in opmaak is – de onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium en zijn zo goed als afgerond – wordt de visie die ik zojuist heb verwoord, door de drie partijen onderschreven. Zodra er een definitief voorstel is, goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vlaams-Brusselse Media, volgt uiteraard de agendering ervan volgens de procedures binnen de VGC en de Vlaamse Regering. Dat is iets voor de komende weken.

We willen met een open houding vormgeven aan een toegankelijk Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen. Door het aanbieden van een brede waaier van Nederlandstalige initiatieven, waarbinnen ook anderstaligen gemotiveerd worden om het Nederlands te leren en te gebruiken, willen we een positieve houding tegenover het Nederlands en het gebruik ervan in een meertalige omgeving stimuleren.

De aanwerving van anderstalige redacteurs, vertalers en/of native speakers in het kader van het anderstalig beleid van de Vlaams-Brusselse Media vzw is geen nieuw gegeven. Aangezien andere talen een vehikel zijn om Brusselaars in contact te brengen met het Nederlands en met initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap, wordt er ook gerekend op journalistieke krachten die anderstalige content produceren. Om die te rekruteren, werd een vacature in het Frans gepubliceerd in Agenda, in de week van 19 tot 25 februari. Het lijkt me uiteraard aangewezen dat het al dan niet openstellen van een dergelijke vacature wordt bekeken binnen een globaal personeelsplan en het te voeren personeelsbeleid binnen de organisatie, en dit in het kader van de vooropgestelde opdrachten en functies. Op zichzelf behoort de implementatie daarvan absoluut tot de autonomie, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Vlaams-Brusselse Media vzw zelf. Ik heb op dit moment geen element om te besluiten dat ze die opdracht niet goed zou vervullen.

Mijnheer Vanlouwe, ik voeg er nog graag aan toe dat het op zichzelf inderdaad niets kost, wanneer men een native speaker, in dit geval een Franstalige die ook kennis heeft van het Nederlands, wil aanwerven, om die vacature ook in het Nederlands te publiceren. Men kan met dit soort gevoeligheden nog net iets attenter zijn. Maar het situeert zich binnen de autonomie van het personeelsbeleid van de vzw.

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, dank u voor uw antwoord. Ik kan mij – al heb ik bedenkingen bij Agenda – wel vinden in de werking van de Vlaams-Brusselse Media vzw tot op vandaag. Ik stel wel vast dat de Vlaams-Brusselse Media – tvbrussel, FM Brussel, Brussel Deze Week – in mijn ogen een Nederlandstalig medium is, dat ook openstond voor anderstaligen. Er is inderdaad de ondertiteling, die ik bijzonder goed en nuttig vind om anderstaligen te betrekken bij het Vlaamse gemeenschapsleven in onze stad. Ik stel vast dat u dat ook hierbij vooropstelt: opnieuw ondertiteling, en de online taalknoppen op de website, die ik op dit ogenblik goed vind. Ik hoop dat het zo zal blijven, zoals er ook op de website van de VRT vertalingen mogelijk zijn, maar in mijn ogen blijft het nog steeds een Vlaams- en Nederlandstalig merk dat een aanbod doet naar anderstaligen, terwijl u en ook de hoofdredacteur eerder spraken over een meertalig merk.

Misschien is dat een discussie over het geslacht der engelen. Voor mij is het echt van belang dat wij in de eerste plaats de Brusselse Vlaming informeren en dat wij de vele bezoekers en pendelaars kunnen informeren over wat er gebeurt en leeft in Brussel. Ik stel vast dat de uitzending van tvbrussel, die de zaterdag voor het nieuws van 13 uur op de VRT, op Eén, wordt uitgezonden, bijzonder wordt geapprecieerd, ook in de rest van het land. Dat er inspanningen worden gedaan om anders- en Franstaligen ook te betrekken, vind ik uiteraard een goede zaak, maar dit medium mag niet een meertalig medium worden dat zich op een gelijkaardige manier richt tot Frans- en anderstaligen. Het moet in de eerste plaats een Nederlandstalig medium zijn, met mogelijkheden om anderstaligen hierbij te betrekken.

Die vacature werd mij gemeld door Nederlandstaligen in Brussel, die het toch wat merkwaardig vonden dat een Franstalige vacature vermeld stond bij een Nederlandstalig medium. Ik heb gezien dat die vacature na een tijdje is verdwenen. Het behoort uiteraard tot de autonomie van de vzw, maar anderzijds is het toch een gesubsidieerd medium hier in Brussel. Ik weet niet wie er uiteindelijk is aangeworven. Dat behoort ook wel tot de autonomie van de vzw. Maar ik vind het toch merkwaardig dat men zich voor iets waarvoor ook kennis van het Nederlands is vereist in het Frans richt tot Franstaligen. Ik hoop dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren, dat men dat in het Nederlands zal opstellen en er dan bij zet dat de kennis van het Frans of andere talen een meerwaarde of pluspunt is, waarbij anderstaligen dan de mogelijkheid hebben om daarop in te schrijven indien zij voldoen aan de voorwaarden voor aanwerving. We zullen dit alleszins verder opvolgen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.