U bent hier

Commissievergadering

woensdag 20 januari 2016, 10.30u

Voorzitter
van Valerie Taeldeman aan minister Annemie Turtelboom
802 (2015-2016)

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, voor de energieprestaties van ons Vlaams woningenpatrimonium werd in deze commissie al dikwijls verwezen naar de bevindingen van het grote woononderzoek van Steunpunt Wonen. Tijdens de bespreking van de beleidsbrief Energie werd hier ook gewezen op het feit dat naast de woningen ook veel sport- en jeugdinfrastructuur op het gebied van isolatie heel veel te wensen overlaat. Of een gebouw al dan niet afdoende geïsoleerd is, kan goed zichtbaar gemaakt worden met behulp van een thermografische kaart. Vanmorgen zag ik nog dat een aantal steden en gemeenten al beschikken over zo’n thermografische kaart. Ik weet dat de stad Gent al zo’n kaart heeft. Die kan door alle inwoners van de stad Gent worden geraadpleegd. Ook de intercommunale Interleuven heeft een thermografische kaart opgemaakt voor haar werkingsgebied, alsook de stad Antwerpen en de gemeente Kapellen.

In deze commissie is ook al vaak aan bod gekomen dat heel wat steden en gemeenten werken aan de uitvoering van de burgemeesterconvenant. Er wordt een energieactieplan opgemaakt. Ik weet dat veel steden en gemeenten eraan denken om in dat actieplan ook de doelstelling op te nemen om een thermografische kaart op te maken, om die dan ter beschikking te stellen aan de inwoners en om er dan acties aan te koppelen in verband met de isolatie van woningen en gebouwen.

Distributienetbeheerder Eandis zou de haalbaarheid onderzoeken om een thermografische kaart op te maken voor heel zijn werkingsgebied. Men gaat na of dit op een vlotte en haalbare manier kan. U weet dat beide distributienetbeheerders energiediensten aanleveren aan de lokale besturen in hun werkingsgebieden.

Minister, lijkt het u een goed idee dat zo’n thermografische kaart zou worden opgemaakt voor het volledige werkingsgebied? Persoonlijk denk ik dat dit wel schaalvoordelen opbrengt. In plaats dat elke gemeente of stad apart zo’n vliegtuigje en de nodige apparatuur inhuurt, kan het op het vlak van schaalgrootte interessant zijn om zo’n thermografische kaart voor een heel werkingsgebied op te maken. Minister, ik herinner me toch dat u enkele kanttekeningen plaatste bij die thermografische kaarten. Wat is uw standpunt?

Mijn volgende vragen zijn eigenlijk al beantwoord naar aanleiding van de vraag om uitleg van de heer Gryffroy over het creëren van een aparte methodiek voor warmtenetten, waarin hij polste naar die warmtekaart. Er zou gezegd zijn dat die eind 2015 zou klaar zijn. Minister, u hebt daarop geantwoord, misschien kunt u een aantal zaken nog eens verduidelijken.

Wie weet zit er verschil op.

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

In het kader van de uitwerking van het Renovatiepact heeft een werkgroep zich gewijd aan het inventariseren van goede actievoorbeelden. Het idee om gebruik te maken van thermografische kaarten is niet aangebracht door de betrokken organisaties. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat de opmaak van een thermografische kaart voor het hele Vlaamse Gewest een vrij duur sensibiliseringsproject is. Bovendien is aanvullend dan ook een omkaderend project nodig om de thermografische gegevens correct te helpen interpreteren, wat het vereiste budget aanzienlijk verder zal opdrijven.

Inmiddels zitten we wel in de laatste fase van het opmaken van de warmtekaart. Er zijn al heel wat data verzameld, maar die moeten nu nog worden omgezet in een bruikbare en leesbare warmtekaart. Deze kaart inventariseert de warmtevraag en het warmte-aanbod. Op basis van de warmtekaart is ook een theoretische berekening gemaakt van de rendabiliteit van een warmtenet. Daardoor geeft de kaart een indicatie van de gebieden waar warmtenetten min of meer haalbaar zijn.

De warmtekaart voor Vlaanderen zal hopelijk ook een aanzet geven voor het vertalen en concreter maken van deze kaart op lokaal niveau.

Momenteel wordt de publicatie van de warmtekaart door Geopunt voorbereid. Ik verwacht dat dit in het voorjaar gefinaliseerd kan worden. Pas dan zal de kaart operationeel zijn. Op die manier zal iedereen de kaarten en de achterliggende gegevens kunnen raadplegen. De Europese Energie-efficiëntierichtlijn voorziet in een update of actualisatie om de vijf jaar.

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Minister, ik heb begrepen dat in het kader van de besprekingen van de werkgroep Renovatiepact niet werd gekozen voor de idee voor de opmaak van een thermografische kaart voor heel Vlaanderen. Dat belet natuurlijk niet dat de distributienetbeheerders het initiatief nemen en zelf zo’n kaart opmaken. De distributienetbeheerders zijn vrij om voor de steden en gemeenten in hun werkingsgebieden een dergelijke kaart op te maken, gelet op de vraag die er in tal van steden en gemeenten is om te beschikken over een dergelijke kaart, om aan de hand daarvan een aantal acties uit te werken.

Minister, u zei dat er heel veel data voorhanden zijn. Die warmtekaart zal worden geïmplementeerd door Geopunt. De heer Bothuyne heeft in het verleden ook gepleit voor de zonnekaart. Die wordt midden 2016 verwacht.

Ik heb ook begrepen dat een aantal steden en gemeenten werken rond een aantal actiepunten op het vlak van openbare verlichting, waar ook heel veel energiewinsten kunnen worden geboekt. Er wordt ook gewerkt met luminantiekaarten. Er staat dus heel wat op til op het vlak van energie-efficiëntie. Op een bepaald moment zal er heel veel data voorhanden zijn. Het zou goed zijn dat die op een uniforme en duidelijke manier ter beschikking worden gesteld van de lokale besturen. Houdt iemand zich bezig met het bundelen van die data zodat die op een uniforme manier ter beschikking worden gesteld van steden en gemeenten?

De heer Danen heeft het woord.

Ik vind deze vraag om uitleg zeer relevant, zoals de meeste vragen in deze commissie.

Ik begrijp de bezorgdheid dat gemeenten en steden en ook andere actoren over bijzonder veel data beschikken. We moeten oppassen dat de vis niet wordt verdronken.

Ik wil er heel erg op aansturen dat er naast de kaart bijkomende informatie wordt aangeleverd zodat vraag en aanbod van warmte op elkaar kunnen worden afgestemd. Dat stond ook in de vraag om uitleg, maar er werd niet op geantwoord. Het gaat dan bijvoorbeeld over praktische informatie waarmee gemeenten of andere actoren aan wie die kaart wordt aangeleverd aan de slag kunnen.

Ik zie in mijn eigen gemeente – en helaas ook in tal van andere gemeenten – dat er bijzonder veel materiaal is, maar dat heel wat informatie in de lade van de kast verdwijnt en dat er niets mee gebeurt. Nochtans kunnen een aantal elementen of instrumenten, zoals dit hier, bijzonder belangrijk en interessant zijn om het energiebeleid, ook van lokale besturen, op te enten.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Om die versnippering tegen te gaan, focussen we op het geoloket, waaraan de zonnekaart en de thermografische kaart kunnen worden gelinkt in plaats van allerhande verschillende toestellen. Ik pleit sterk voor één e-loket voor die toepassingen.

Mevrouw Hostekint heeft het woord.

Michèle Hostekint (sp·a)

Minister, ik had inderdaad dezelfde vraag gesteld via een schriftelijke vraag op 16 december. Het is wat jammer dat ik daar nog geen antwoord op heb gekregen. Ik vermoed dat dat antwoord na deze commissievergadering zal volgen.

Minister, die warmtekaart, de warmteatlas, die we door een Europese verplichting tegen 31 december moesten opleveren om in kaart te brengen wat het potentieel aan warmteaanbod en -vraag is, is heel belangrijk. Het is vooral belangrijk omdat we tegen 2017 een volgend actieplan moeten opstellen met betrekking tot de warmtenetten. Als we niet over dat potentieel beschikken, niet weten waar er een grote warmtevraag en waar er een groot warmteaanbod is en we die niet op elkaar kunnen afstemmen, wordt het natuurlijk bijzonder moeilijk om zo’n actieplan voor te leggen.

Als we bovendien willen dat die warmtenetten echt een doorbraak kunnen kennen, is het natuurlijk ontzettend belangrijk – niet alleen voor de lokale overheden, maar ook zeker voor de projectontwikkelaars, de mensen met een warmteaanbod, de sociale huisvestingsmaatschappijen – dat men weet waar dat warmteaanbod is.

U hebt daarnet verwezen naar Roeselare. Daar staat men inderdaad heel ver wat warmtenetten betreft, al is dat relatief omdat het heel beperkt is in vergelijking met de buurlanden. Als we vandaag zo ver staan, is dat net omdat men vanuit de stad heel actief op zoek is gegaan naar waar er zich opportuniteiten voordoen. Men zoekt zelf waar het warmtenet zou kunnen passeren, waar de aanbieder van die restwarmte die warmte kwijt zou kunnen geraken en waar er warmte-uitwisseling mogelijk is tussen bedrijven. Minister, die warmtekaart is dus van cruciaal belang.

U wilt het doen via Geopunt. Maar in welke vorm zal die kaart beschikbaar zijn? Wie zal die kaart kunnen raadplegen? Zal die vrij raadpleegbaar zijn of via een login? In hoeverre zal die kaart echt openbaar zijn? Wie zal ze kunnen raadplegen?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

We zullen de kaarten uniformiseren in een e-loket.

Het actieplan warmtenetten komt er ook aan.

Mevrouw Hostekint heeft het woord.

Michèle Hostekint (sp·a)

Minister, ik heb niet echt een antwoord gekregen op mijn vraag.  Het is heel cruciaal wie die kaart zal kunnen raadplegen. Zal die openbaar toegankelijk zijn voor iedereen? (Opmerkingen van minister Annemie Turtelboom)

Dus iedereen zal die kaart kunnen raadplegen. En wat is de exacte timing?

Minister Annemie Turtelboom

Dat heb ik daarnet gezegd. De basisgegevens zijn voorhanden en worden nu door Geopunt omgezet in een bruikbare kaart. Ze zal de komende maanden, in het voorjaar, beschikbaar zijn.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.