U bent hier

Commissievergadering

donderdag 22 oktober 2015, 14.08u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Voorzitter, mijn vraag dateert van juli, omdat er toen in de krant stond dat er een rechte lijn zou komen voor het akkoord rond de scholenbouw. Ik was bezorgd dat toch zeker de maatregelen in functie van het M-decreet daar mee in opgenomen zouden zijn.

Het is vandaag Zuiddag. Ik wil graag de gelegenheid geven aan de studente die mij ter gelegenheid van de Zuiddag volgt, om de vraag in mijn plaats te stellen.

Mevrouw Kaat Lambrechts

Minister, op een vraag van collega De Meulemeester in verband met het aanpassen van schoolgebouwen voor kinderen met een handicap, gesteld op 23 april jongstleden, antwoordde u dat we ons bij het opstellen van het masterplan moeten buigen over de vraag of het aangepast maken van schoolgebouwen thuishoort in het lijstje van prioritaire investeringen. Omdat ik in juli de krant vernam dat u in de laatste rechte lijn zit voor een akkoord over scholenbouw, wilde ik informeren of deze maatregel in functie van het M-decreet mee is opgenomen.

Scholen die nu namelijk een aanvraag doen voor bijvoorbeeld het verkrijgen van middelen voor een traplift, die hen toelaat de rechten van mensen met een beperking te respecteren en bijdraagt tot de mogelijkheid van een nog grotere diversiteit in de school, merken dat zij door de mazen van het net vallen wegens het verouderde systeem dat niet aangepast is aan het M-decreet. De aanvraag voor een traplift valt schijnbaar tussen de twee subsidiesystemen in. Stoelen, tafels, een brailleleesregel kun je bij de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen aanvragen. Voor grote verbouwingswerken kan een school terecht bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn). Voor een kleinere aanpassing zoals een traplift kan een school nu nergens terecht, ondanks de invoering van het M-decreet.

Het zoeken naar andere mogelijkheden, zoals het inrichten van een klas op een gelijkvloers, is niet altijd even eenvoudig. Scholen die reeds langer met het inclusief onderwijs bezig zijn, hebben initiatieven genomen over het inrichten van klassen in functie van de uitgebreide onderwijsbehoeften waardoor klassen niet zomaar ruilbaar zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat net op de eerste verdieping een groter klaslokaal aanwezig is waar rolstoelen makkelijker wendbaar zijn. Het plaatsen van een liftkoker is niet altijd mogelijk en een traplift is dan een goedkoper alternatief.

Minister, hebt u bij het Masterplan Scholenbouw bekeken of het aanpasbaar maken van scholengebouwen op de prioriteitenlijst kan worden opgenomen? Bent u bereid het subsidiereglement van de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen en AGIOn, dat momenteel geen rekening houdt met noden die ontstaan door het M-decreet, te herbekijken en aan te passen waar nodig?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Krekels, ik moet eerst iets technisch rechtzetten. De vraag verraste me een beetje omdat de indruk gewekt wordt dat kleinere verbouwingswerken in het kader van het M-decreet totaal niet in aanmerking zouden komen voor de verkorte procedure, maar dat is niet zo. Ik kan u formeel bevestigen dat bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift, maar ook andere kleine verbouwingswerken bijvoorbeeld in het kader van het M-decreet, versneld en dus ook prioritair subsidiabel zijn bij AGIOn.  Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs (vgo) kan dit binnen de voorwaarden van de verkorte procedure. Dat is die uitzonderingsprocedure die onder andere aanleiding geeft tot het masterplan, waar we straks over zullen spreken, omdat die zo vaak gebruikt wordt door zo vele scholen waardoor je kleinere bouwwerken sneller kunt subsidiëren. Het gaat dan om verbouwingswerken met een maximale subsidiabele kostprijs van 125.000 euro, exclusief btw.

Voor het gemeentelijk gesubsidieerd onderwijs worden de dossiers, ongeacht hun inhoud, jaarlijks behandeld aan de hand van een prioritaire lijst van dossiers die door de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) autonoom wordt opgesteld en aan AGIOn wordt bezorgd. Ook het provinciaal onderwijs beschikt over een jaarlijks budget voor infrastructuurdossiers in het algemeen. Ook het Gemeenschapsonderwijs (GO!) beschikt over een jaarlijkse dotatie om kleine infrastructuurwerken (KIW) te realiseren.

AGIOn zegt dat het nu perfect mogelijk is om een versnelde subsidie te krijgen voor infrastructurele aanpassingswerken in het kader van het M-decreet. Een aanpassing van de huidige uitzonderingssubsidieprocedures zou niet nodig moeten zijn. Dat er budgettair wel veel noden zijn, erken ik wel, maar de regels moeten daarvoor niet per se veranderd worden.

Wel relevant is dat we in het kader van de operationalisering van het masterplan Scholenbouw wel eens moeten kijken of die versnelde subsidiëring voor dergelijke aanpassingswerken niet nog beter mogelijk zou moeten zijn in de toekomst.

Zoals jullie hebben kunnen lezen, krijgt het thema ‘toegankelijkheid’ expliciet de nodige aandacht in de conceptnota Masterplan Scholenbouw. Het past in de vierde strategische doelstelling om moderne, kwaliteitsvolle en comfortabele scholen te maken. Dat is voor mij erg relevant. De Schoolgebouwenmonitor heeft immers aangetoond dat er nog veel optimalisaties mogelijk zijn. Bij nieuwbouw is dat iets eenvoudiger omdat er moet worden gebouwd volgens de geldende normen. Het kan allemaal perfect worden geïntegreerd zonder meerprijs. Bij verbouwingen is dat een ander paar mouwen.

Uw vraag stimuleert me om informatie over de toegankelijkheid van het schoolgebouw goed te verstrekken. Die informatie is de eerste stap naar meer toegankelijkheid om alle scholen de deuren op een gelijke manier te laten opzetten. We sensibiliseren verder ook via de inspiratiebundel ‘Integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen’, een publicatie van AGIOn en het voormalig Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. We bekijken de mogelijkheid om de databank inzake toegankelijke publieke infrastructuur van Toegankelijk Vlaanderen uit te breiden met concrete voorbeelden van toegankelijke schoolinfrastructuur. Op een eenvoudige manier kan zo worden aangetoond dat ook schoolgebouwen toegankelijk moeten zijn en kunnen goede voorbeelden als inspiratie dienen.

De voorzitter

Mevrouw Krekels heeft het woord.

Het verbaast me dat het mogelijk zou zijn via de verkorte procedure. Ik heb de vraag gesteld naar aanleiding van een aantal scholen die zoiets wilden installeren. De traplift vond ik het meest sprekende voorbeeld. De school was eerst gaan aankloppen bij de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen omdat het om iets kleins ging. Ze werden doorverwezen naar AGIOn om daar te horen te krijgen dat ze momenteel niet in aanmerking kwamen. Ze hebben dan andere maatregelen genomen en zijn van klas veranderd. De school heeft nu een aanvraag ingediend om een liftkoker te installeren, wat natuurlijk een veel grotere verbouwing vraagt.

Ik ben heel blij met uw antwoord en zal het doorgeven. Ik hoop dat AGIOn daar nog soepeler in wordt en zegt aan scholen dat zoiets mogelijk is op korte termijn.

Minister Hilde Crevits

Mij verrast het dat ze voor een gesloten deur zouden hebben gestaan. Als ze zouden te horen krijgen dat er geen budget is voor dit jaar, dan is dat iets anders dan zeggen dat ze niet in aanmerking komen. Het zou me dan ook interesseren om het dossier te krijgen. Dan kan dat aan AGIOn worden meegedeeld en kan op de raad van bestuur worden besproken hoe moet worden omgegaan met dergelijke dossiers.

Ik zal het overmaken.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.