U bent hier

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, mijn vraag is opgesteld tijdens de zomer toen het nieuws naar buiten kwam dat abonnees van Essent bij het wisselen van energieleverancier een soort verbrekingsvergoeding moesten betalen die onder een ander noemer werd geformuleerd. Die kost is illegaal en ontoelaatbaar, zeker omdat we de consumenten op tal van manieren stimuleren om de test te doen of ze wel bij de juiste energieleverancier zitten en om eventueel te switchen. Als de Vlaming er voordeel van heeft, moeten we te allen tijde vermijden dat er via allerlei obscure procedures toch meer moet worden betaald als men wisselt van leverancier.

Bent u ervan op de hoogte dat energieleveranciers via een forfait de afgeschafte verbrekingsvergoeding omzeilen en hierdoor de slotfactuur hoger maken dan wettelijk is vastgelegd? Hebt u dit probleem reeds besproken met de VREG en/of hun de opdracht gegeven om dit te onderzoeken? Welke verdere stappen gaat u ondernemen zodat elke Vlaming de garantie heeft dat wisselen van energieleverancier gratis gebeurt zoals wettelijk bepaald?

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

De problematiek van de forfaitaire aanrekening van de jaarlijkse vaste vergoeding heb ik inderdaad gevolgd en is me onder andere door de VREG gemeld. Het gaat hier echter om een federale bevoegdheid en dus moet op dat niveau worden onderzocht of deze praktijk al dan niet in strijd is met de federale regelgeving met betrekking tot het afschaffen van de verbrekingsvergoeding.

Ik ben het met u eens dat deze praktijk op termijn de dynamiek van de markt inzake het wisselen van energieleverancier – Vlaanderen staat hier in de top drie van de wereld en daar mogen we best fier op zijn – negatief kan beïnvloeden.

De VREG heeft wel een diepgaand onderzoek opgestart om de praktijken inzake de forfaitaire aanrekening van de jaarlijkse vergoeding in kaart te brengen. We hebben op het ogenblik weet van drie energieleveranciers die op algemene wijze de forfaitaire aanrekening toepassen, dat zijn Essent, OCTA+ en Mega, en één leverancier die dit in bepaalde omstandigheden doet, en dat is Elegant. Het onderzoek is niet volledig afgerond en dus kunnen deze resultaten onvolledig blijken. Wel heeft de VREG al stappen ondernomen om gebruikers van de V-test hierover beter te informeren door begeleidende teksten aan te passen en te verduidelijken.

De wetgeving is federaal, maar wij volgen het wisselen van leverancier op. Dat drukt de prijzen, we doen het zeer goed op dat vlak, ik wil dat echt bewaken. Dat is een aanzienlijke realisatie van Vlaanderen.

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, het is juist om te blijven inzetten om mensen te stimuleren om de test te doen en om ervoor te zorgen dat ze bij de juiste leverancier zitten. Het is inderdaad een federale bevoegdheid. Ik denk dat de VREG zo constructief mogelijk moet meewerken om de factuur zo laag mogelijk te houden voor de Vlaming. Ze kunnen een kwaliteitsvergelijking doen, dat zit in hun opdracht. Ik hoop dat de samenwerking met het federale verder even positief verloopt zodat de ‘versluikte’ verbrekingsvergoeding definitief en snel tot het verleden kan behoren.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.