U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 april 2014, 14.06u

Voorzitter
De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Mevrouw Lydia Peeters

Dit is absoluut geen lokale vraag. Het Ziekenhuis Maas en Kempen bedient een uitgebreide regio. Bij dezen nodig ik jullie allemaal uit om daarnaartoe te komen.

Minister, wij maken ons zorgen. U hebt het voorbije weekend de krantenartikels kunnen lezen, waarin duidelijk vermeld stond dat de bouw van het Ziekenhuis Maas en Kempen zou worden uitgesteld. Normaal startte men in mei met de werkzaamheden. Minister, u kent de geschiedenis van het dossier. Er is heel lang gediscussieerd over waar dat ziekenhuis moest komen. In 2012 verkreeg men eindelijk de stedenbouwkundige vergunning. In mei zouden de werken moeten starten, maar ze kunnen niet starten omdat het financiële dossier niet rond is.

Uit de website van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) blijkt dat de coördinatiecommissie nog niet is samengekomen en dat ze zelfs op dit ogenblik nog niet weet welke criteria men zal hanteren voor alle subsidiedossiers van de eerste jaarhelft van 2014. Minister, kunt u ons vandaag zeggen welke die criteria zijn en wanneer de coördinatiecommissie van het VIPA zal samenkomen om eindelijk groen licht te geven aan dit dossier?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Collega’s, ik vind het een beetje een eigenaardige vraag over een individueel dossier, dat ik inderdaad goed ken. Het zou interessant zijn om de geschiedenis van het Medisch Centrum Noord-Oost Limburg vanaf de eerste fusie tot vandaag te schetsen. Het was de eerste fusie van ziekenhuizen in Limburg, het zal de laatste zijn die in een investeringsprogramma kan worden opgenomen. Dat heeft niets te maken met de Vlaamse overheid, om alvast duidelijk te zijn.

Ik ben wel tevreden over de evolutie vanuit het standpunt gezondheidsbeleid die het dossier de laatste tijd gekend heeft. Er is inderdaad eindelijk een goede inplantingsplaats gevonden. Eindelijk. Het is ook belangrijk dat het ziekenhuis nu ook een zeer innovatief concept heeft. Er is heel wat te doen over de ziekenhuizen in Vlaanderen en in België. We staan voor een nieuwe ziekenhuisfinanciering en een nieuwe discussie over de rol en de plaats van ziekenhuizen, ook de rol van basisziekenhuizen. Wat dat betreft, heeft het dossier echt wel een aantal troeven.

Het is evident dat er in die regio absoluut nood is aan een lokaal, goed uitgebouwd ziekenhuis. Er zijn regio’s waar je kunt discussiëren over het overaanbod. Deze regio heeft absoluut nood aan een ziekenhuis. Het is, zoals u zegt, ook een grote regio. Er zijn dus alle argumenten om die investering te doen en die nieuwe infrastructuur te helpen realiseren. Wat dat betreft, kan er geen twijfel over zijn. De vraag is niet of het opportuun is of niet. Of ik het ben of iemand anders, men zal die beslissing hoe dan ook moeten nemen, omdat het inhoudelijk gewoon een goed dossier is.

Wat de stand van zaken betreft, verwijst u in uw vraag naar de openbare aanbesteding, maar, met alle respect, het VIPA en de VIPA-procedures hebben daar niet veel mee te maken. Als je een investeringsdossier indient bij VIPA, moet dat drie adviezen krijgen: een bouwtechnisch advies, een zorginhoudelijk advies en een financieel advies. Dat financieel advies gaat na of het project levensvatbaar is. Wat dat laatste advies betreft, kan ik u alvast zeggen dat dat nog niet binnen is. Ik heb de administratie gevraagd om daar snel werk van te maken en dat ook in overleg met het ziekenhuis te doen. Het ziekenhuis heeft een aantal wijzigingen aangebracht vanwege het feit dat het aantal verantwoorde bedden niet meer overeenstemde met het aantal erkende bedden. De capaciteit veronderstelde naar dimensie een kritische analyse, zoals ook voor administratieve delen van het gebouw het geval was. Men heeft wat huiswerk gemaakt en men is nu in overleg met de administratie, die uiteindelijk advies zal moeten geven over de vraag of het financiële verhaal inderdaad de baan houdt.

Ik heb al aan de administratie gevraagd om het advies met bekwame spoed af te werken. Het ziekenhuis weet dat trouwens. Als ook de twee andere adviezen beschikbaar zijn, zullen alle actoren, waaronder ook de inspecteur van Financiën, zich daarover moeten uitspreken. Het is pas daarna dat het dossier bij de minister op de tafel komt en een beslissing kan worden genomen. Het is een budgettaire beslissing, voor alle duidelijkheid, in een dossier met alternatieve financiering. Of het nu gaat over gehandicapten, de residentiële ouderenzorg of ziekenhuizen, de beslissing heeft geen implicatie op de begroting of het budget 2014 omdat er wel enige tijd zit tussen het principieel akkoord en het bevel tot aanvang der werken. Het is dan wachten op dit traject. Op het moment dat die beslissing in het coördinatiecomité is genomen, is het advies geformuleerd. Daarin is, zoals gezegd, de Inspectie van Financiën een belangrijke partner. Dan zal het dossier op de tafel komen en zal erover worden beslist.

Mevrouw Lydia Peeters

Minister, dank u voor uw antwoord. Maar ik had toch iets meer duidelijkheid verwacht. Eigenlijk had ik stiekem gehoopt dat u vandaag de bekommernissen en zorgen die er in onze regio rijzen rond de bouw van dat ziekenhuis waarover men al decennia praat, ietwat zou wegnemen. Maar uw antwoord is veeleer vaag. U zegt dat de adviezen nog moeten komen en dat er, als ze er zullen zijn, waarschijnlijk groen licht zal komen. Ik had liever een tijdbestek gehoord en geweten wanneer men groen licht kan verwachten voor een dossier waar de mensen al zoveel jaren lang op wachten. U zou dat toch, als functioneel bevoegde minister, moeten kunnen geven.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans

Voorzitter, het is zoals de minister het stelde een belangrijk dossier voor de regio. Het is zeker geen klein ziekenhuis. Die indruk wordt gewekt door het commentaar op de banken. Het is voor de regio een heel belangrijk tweedelijnsziekenhuis, dat goede zorg biedt en dat dicht bij de mensen staat. Ik ben zeer blij te horen dat zowel mevrouw Peeters als minister Vandeurzen achter dit dossier blijft staan. Het heeft al een heel lange weg afgelegd en heel wat obstakels moeten overwinnen. We zijn nu in de laatste stap van het proces. Ik hoop, zeker ook voor de 550 werknemers in dat ziekenhuis, dat we zo snel mogelijk dat advies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) kunnen krijgen en dat er dan daadwerkelijk beslissingen kunnen worden genomen. Minister, ik roep u dus ook op om daar toch vaart achter te steken, zodat de eerste spade zo snel mogelijk in de grond kan worden gestoken.

Minister Jo Vandeurzen

Collega’s, het is voor mij duidelijk dat er weinig discussie kan bestaan over de noodzaak van een geschikte infrastructuur in die regio. Het is juist dat daar hard aan gewerkt is, door de directie, de medewerkers, het medisch korps en de lokale besturen die daarbij betrokken zijn. In die zin is er geen enkele discussie mogelijk. Ik zie natuurlijk ook wel hoe de lokale politiek en de discussies in de gemeenteraden doordringen tot in het Vlaams Parlement. Maar ik moet wel correct zijn. Ik kan niet prejudiciëren als eerst nog een aantal adviezen moeten worden uitgebracht en als ook nog de Inspectie van Financiën daarover een standpunt moet innemen. Ik zal dat niet doen. De verleiding om stoere verklaringen af te leggen is groot, maar ik denk niet dat dat correct zou zijn. Wij zullen dat dus bekijken vanuit dat oogpunt. Ik zeg erbij dat ik wel aangenaam verrast ben door het innovatieve karakter van het concept. Het is een klein ziekenhuis, maar in een regio die dat ziekenhuis nodig heeft. Er moet door de hele sector in dat concept rekening worden gehouden met bepaalde evoluties in de chronische zorg enzovoort. Men bouwt daar voor de volgende tien, twintig, dertig, veertig jaar. Dat is dus een belangrijke zaak. Maar ik kijk toch met verbazing toe hoe men zegt dat de minister moet beslissen en hoe men vraagt om dat met de nodige snelheid te doen terwijl hij wacht op de nodige adviezen. In andere hoedanigheden ben ik van nabij betrokken bij het traject dat deze fusie heeft meegemaakt. Dat kan tellen. Dat heeft niets te maken met de Vlaamse administratie of de termijnen die het op het Vlaamse niveau moet doormaken.

Mevrouw Lydia Peeters

Minister, ik vind het spijtig dat u vandaag niet meer duidelijkheid schept. U weet dat de communicatie over de coördinatiecommissie en de selectiecriteria die op de website van het VIPA werd verspreid voor heel wat verwarring en onduidelijkheid zorgt. Ik had gehoopt dat u hier wat meer duidelijkheid zou brengen. We weten dat u destijds geen voorstander was van de locatie waar de lokale politiek dat ziekenhuis zag komen. Oké, dat is allemaal om. Wij hopen dat er zo snel mogelijk groen licht komt. Wij hadden u allemaal van harte de eerste spadesteek gegund, nog voor de verkiezingen die er staan aan te komen. Maak er werk van en zorg dat er zo snel mogelijk groen licht is.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.