U bent hier

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, collega's, u bent in Davos geweest. U bent niet teruggeroepen, en bent zelf teruggekomen.

U hebt uw dagen daar niet in ledigheid doorgebracht. U sprak er onder meer met de baas van Liberty Global, de meerderheidsaandeelhouder van Telenet. U hebt via Belga verklaard dat u een goed gevoel overhoudt aan dat gesprek. Ik citeer u: “Hun ambities met Telenet liggen bijzonder hoog. Ze willen hun investeringen laten renderen.” We weten dat Liberty Global het aandelenpakket van Sanoma in De Vijver – goed voor 33,3 procent – wil overnemen. De Vijver Holding heeft onder meer de tv-zenders VIER en VIJF in bezit. In het Vlaamse medialandschap heerst daar veel bezorgdheid over. Via een intrede in De Vijver zou de grootste distributeur – Telenet –, die tevens de grootste aanbieder van betaalkanalen is, in bed gaan liggen met de grootste persgroep, via Corelio, dat aandelen heeft in De Vijver Holding en in Mediahuis. En voor het eerst zou een distributeur mede-eigenaar worden van een omroep, VIER/VIJF.

In dat verband hebt u, nog steeds volgens Belga, gezegd dat de pax media niet in gevaar mag komen. Het Belga-bericht is opvallend omdat u tot nu toe altijd de bevoegde minister, minister Lieten, hierover hebt laten communiceren. Gisteren hebben we minister Lieten daarover in de commissie ondervraagd. Onder meer de heer Yüksel heeft dat gedaan. Minister Lieten antwoordde dat u daar met haar nog niet over hebt gesproken. We bleven in de commissie dan ook op onze honger.

Minister-president, de hoofdrolspelers in het Vlaamse medialandschap zijn bezorgd over wat er mogelijk op til is. Door a te zeggen en niet b, hebt u die bezorgdheid alleen maar doen toenemen. Die bezorgdheid wordt ook aangewakkerd doordat Telenet nu in Nederland Ziggo overneemt en doordat er plannen zijn voor een televisiekanaal met de Pro League.

Minister-president, die ambities van Telenet liggen bijzonder hoog, dat hebt u gezegd. Zij willen hun investering laten renderen. Wat moeten we daaronder verstaan?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Vandaele, u moet daaronder verstaan wat ik gezegd heb, namelijk dat de ambities hoog liggen.

Ik ben naar Davos geweest waar ik zestien CEO’s heb gesproken waaronder de CEO van Liberty Global, die een niet onbelangrijke participatie heeft in Telenet. We hebben een heel interessant gesprek gevoerd. Daarbij zijn heel wat zaken aan bod gekomen. Er is afgesproken, en ik heb daar inderdaad op aangedrongen, dat men zich in eerste instantie zou wenden tot de minister van Media wanneer het specifiek gaat over het mediabeleid en de initiatieven die Liberty via Telenet zou willen nemen. Dat lijkt me de normale gang van zaken.

Het lijkt me heel belangrijk dat Telenet heel ambitieus is. Wanneer die ambitie in de praktijk wordt omgezet en dus een toegevoegde waarde heeft, dan is dat alleen maar goed voor Vlaanderen. Wat die ambities betreft, is het aan de minister van Media om daarover met Telenet of Liberty te praten. Het is niet aan mij om daar verder tekst en uitleg bij te geven.

Ik wil het ook nog hebben over de pax media. Welke ambities de verschillende partners ook hebben, het resultaat mag niet zijn dat heel het medialandschap in oorlog zou komen. Dat is een bezorgdheid die ik als minister-president heb verwoord en die hopelijk door heel dit parlement wordt gedeeld.

Mijnheer Vandaele, als ik a zeg, moet ik ook b zeggen, vindt u. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik kan ook ineens c zeggen. De overname waar u naar verwijst, gaat over geruchten. Het gaat hier over beursgenoteerde ondernemingen. U moet daar met enige voorzichtigheid over oordelen. Ik ben niet degene die vanop dit spreekgestoelte geruchten de wereld instuurt of ontkracht. Dat zal de volgende weken en maanden duidelijk worden. De minister van Media heeft gezegd dat ze deze zaak zal volgen. Een aantal instellingen in dit land die de concentraties van heel nabij volgen, zullen allemaal een oordeel kunnen vellen als deze ambitie effectief wordt omgezet in de praktijk.

Mijnheer Vandaele, ik heb ook begrepen dat u al dan niet in het buitenland vertoevende daarover uw zeg hebt gedaan en die zorg hebt geuit.

Minister-president, ik begrijp dat u enige omzichtigheid aan de dag legt. Dat siert u. Het gaat inderdaad om een beursgenoteerd bedrijf. Wanneer u echter als minister-president, niet de eerste de beste dus, via Belga zegt dat u van alles weet maar het lekker niet zegt, dan wakkert u de speculatie en de ongerustheid in de sector daarmee aan.

We kennen de mogelijke scenario’s. Ik zeg niet dat die werkelijkheid zullen worden maar we zouden in een scenario kunnen terechtkomen waarin de distributeur die mede-eigenaar is van zenders – dat is die pax media waar u het over hebt – die zenders bevoordeelt boven andere commerciële zenders waardoor ze bijvoorbeeld lagere tarieven zouden krijgen.

Misschien zal het niet zo zijn, maar de vrees bestaat in het medialandschap. Het zou misschien niet slecht zijn, mocht u die vrees op een of andere manier – na het gesprek dat u gehad hebt – wegnemen.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen

Voorzitter, qua stemmingmakerij kan dit wel tellen. Gisteren hebben we deze discussie in de commissie gevoerd. We hebben toen besloten dat we het dossier voorzichtig zouden aanpakken. Het is gebaseerd op hypotheses en geruchten, er is geen enkel maar dan ook geen enkel feit gecommuniceerd in beursgenoteerde omgeving, mijnheer Vandaele.

Ik vind het ongelooflijk dat u alles hier op een hoopje gooit. Ik zal het nog eens herhalen. 70 procent van de televisiemarkt is in handen van twee spelers. De eerste is de openbare omroep waarvan wij hier allemaal hoofdaandeelhouder zijn, en de tweede is een privé-omroep, met name de zenders van Christian Van Thillo.

Hier gaat het over een mogelijke minderheidsparticipatie van 33 procent in een tv-markt van 11 procent maximaal. Waarover gaat al deze paniek en stemmingmakerij? Ik vraag het me hier nogmaals af.

Ik stel het nu net op prijs dat de ministers en de minister-president daar weinig over communiceren. Nogmaals, er staat niets zwart op wit. Met Mediahuis was het net andersom. Er werd gecommuniceerd en de bevoegde instanties gingen het onderzoeken. Dit is een ongelooflijk staaltje van stemmingmakerij die op voorhand de mogelijke redding van twee zenders gaat blokkeren.

De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel

Mijnheer Vandaele, de minister-president heeft in de pers gezegd dat hij erop heeft aangedrongen dat Liberty Global contact zou opnemen met de minister van Media. Zijn antwoord is toch duidelijk? Hij verwijst door naar de vakminister die ook viceminister-president is.

We hebben gisteren in de commissie Media uitvoerig gedebatteerd. Alle aspecten kwamen aan bod. Uw actuele vraag is overbodig. Ik ben ervan overtuigd dat de gesprekken – als ze al bezig zijn – kansen moeten krijgen. We moeten afwachten wat ze opleveren.

Het is gisteren al aan bod gekomen, ik zal het nog eens herhalen, het gaat hier over twee beursgenoteerde bedrijven. We moeten de regels respecteren. We moeten alles zien in het licht van de pax media en het ecosysteem in Vlaanderen. We moeten daar alle aandacht en respect voor hebben. Ik begrijp de vraagstelling niet en evenmin het doel van de vraagstelling.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen

Ik zie het anders dan de collega’s. Ik heb een belangrijke bijkomende vraag voor de minister-president, voorzitter.

Minister-president, hebt u het gsm-nummer van minister Lieten? Dat lijkt me belangrijk in deze kwestie. U hebt in Davos uitgebreid gesproken met de CEO van Liberty Global. U stelde dat er “heel wat zaken aan bod zijn gekomen.”

Gisteren hebben we in de commissie Media anderhalf uur gedebatteerd over de situatie. Minister Lieten had niets te zeggen over dergelijke contacten, noch over Davos. Spreekt u eigenlijk nog met elkaar?

Dat u een collega een hak wilt zetten, is mijn probleem niet. Ik heb daar geen last van. U wilt ook naar de verkiezingen, geen probleem. Maar u minacht het parlement. U wist zeer goed dat dit onderwerp gisteren werd behandeld in de commissie Media. Dat minister Lieten dan geen informatie kan geven over uw afspraken met de CEO van Liberty Global getuigt van uw minachting voor het parlement.

De voorzitter

De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij

Minister-president, ik sluit daarop aan. Dit is inderdaad een eigenaardige gang van zaken. Ik krijg de indruk dat het parlement informatie wordt onthouden. We hebben gisteren anderhalf uur gedebatteerd met minister Lieten. We ontvingen vanmorgen het verslag. Dat is twintig pagina’s lang, toch niet weinig.

Sta me toe om minister Lieten te citeren. “Ikzelf en mijn kabinet hebben uiteraard voortdurend contacten met de verschillende spelers. Zowel voor Davos als na Davos zullen er contacten zijn.”

Anders vertaald, wat zegt minister Lieten? Ik heb de minister-president niet nodig om contact te hebben met Liberty Global. Dat zal ook wel waar zijn. Maar dan voegt ze daar fijntjes aan toe, het staat letterlijk in het verslag: “Ik zal in mijn volgende contacten de briefing meenemen die ik ongetwijfeld zal krijgen van de minister-president over wat hij heeft besproken.” We zijn dinsdagmiddag, ik ga ervan uit dat u het gsm-nummer van minister Lieten hebt. Dan zijn er twee mogelijkheden. Als u het hebt en u hebt het niet gebruikt voor die vergadering, dan onthoudt u niet alleen aan het parlement maar ook aan uw minister de informatie die nuttig is om het debat met het parlement aan te gaan. Als u het pas vanmorgen hebt gedaan of helemaal niet hebt gedaan, dan hoor ik het graag door u bevestigd.

De voorzitter

De heer De Coene heeft het woord.

De heer Philippe De Coene

Voorzitter, ik begrijp dat u de heer Vandaele een beetje wilt helpen bij het wereldkampioenschap actuele vragen stellen. Ik heb daar veel begrip voor. Ik heb ook zeer veel respect voor u, want ik durf zelfs mijn micro niet meer misbruiken sinds uw reprimande.

Als voorzitter van de commissie Media stel ik vast dat de sujetten Vandaele, Verstrepen, Wienen, De Coene, van Rouveroij en Caron allemaal vragen hebben gesteld. Het debat heeft ongeveer tweeënhalf uur geduurd. Het verslag beslaat welgeteld 21 pagina’s. Het kan zijn dat ik aan bepaalde ziekte lijd. Mijn vraag is dan ook: heb ik vandaag iets nieuws gehoord, minister-president?

Minister-president Kris Peeters

Ik betreur ten zeerste dat hier woorden worden in de mond genomen als “minachting voor dit parlement”. Dit is volstrekt niet aan de orde. Ik heb zestien CEO’s gezien. Dat waren vertrouwelijke gesprekken, langs beide kanten, waarbij ervan wordt uitgegaan dat dit niet in het breed wordt uitgesmeerd in de media en ook niet wordt toegelicht in het parlement omdat het gaat over beursgenoteerde ondernemingen. Mijnheer Wienen, uw uitlating vind ik oppositietaal die ik niet apprecieer. Als ik aan Liberty en Telenet zeg dat ze zich moeten richten aan de vakminister over een aantal zaken die zeer pertinent zijn voor de vakminister en ook voor dit parlement, vind ik het vanzelfsprekend dat ze dit doen en de bevoegde minister rechtstreeks informeren en dat niet via de minister-president doen. Dat heeft dus niets te maken, maar ook niets, mijnheer van Rouveroij, met het minachten van het parlement.

Integendeel, dit is een gevoelige zaak. Dan apprecieer ik het betoog van een ander oppositielid, die wel met de nodige wijsheid dit dossier behandelt, namelijk dat er geruchten zijn, dat men heel voorzichtig moet omgaan met die geruchten vanuit het beleid en dat zowel minister Lieten als ikzelf daar zeer voorzichtig mee omspringen. Ik doe niet mee aan het goedkoop opkloppen van een en ander omdat bepaalde belangen de ene of de andere goed zouden uitkomen. Neen, dit moet in alle rust en op basis van feiten worden bekeken, wanneer er beslissingen worden genomen en zaken zijn bekendgemaakt. Wij hebben voldoende instrumenten, wanneer bepaalde feiten zouden worden bekendgemaakt, om dan de nodige acties te ondernemen. Ik apprecieer zeer de betogen van parlementsleden die met kennis van zaken menen dat in dit dossier de zaken met enige voorzichtigheid moeten worden aangepakt.

Mijnheer de voorzitter van de commissie Media, ik vind het een heel interessant debat. Ik weet niet wat de opdrachten en de toekomst moet zijn van distributiebedrijven. Is er op de autostrades waar de televisiezenders op rijden, een level playing field? Ik vind dat een interessante discussie, los van Telenet en los van een aantal andere dingen. Dat de commissie en de oppositie zich daar een beetje mee bezighoudt, in plaats van te vragen of ik het telefoonnummer van minister Lieten heb. Dat was uw vraag, mijnheer van Rouveroij. Met alle respect, dat is een vraag die wat mij betreft in deze ernstige problematiek ondermaats is. (Opmerkingen van de heer Sas van Rouveroij)

Voorzitter, ik begrijp dat de collega’s afgunstig zijn omdat ik hier vandaag zo’n intelligente vraag mag stellen aan niemand minder dan de minister-president zelf. Mijnheer Yüksel, u zegt dat u de vraag niet begrijpt. Dat is vreemd, want u hebt dezelfde vraag gisteren twee keer zelf gesteld aan minister Lieten en u hebt inderdaad het antwoord niet gekregen.

Ik vind het dan ook de normaalste zaak van de wereld de minister-president vandaag een actuele vraag hierover te stellen. Hij heeft uiteindelijk zelf gecommuniceerd.

Het is natuurlijk niet de taak van een parlement in te grijpen in wat bedrijven doen en laten. Dat heb ik gisteren ook verklaard. We moeten wel het evenwicht in het medialandschap bewaken. Indien we denken dat een onevenwicht kan ontstaan dat niet goed voor het algemeen belang zou zijn, moeten we onze bezorgdheid kunnen uiten. Dat is ook wat de minister-president doet wanneer hij het over de pax media heeft. Die term heeft natuurlijk een andere klank gekregen. Vroeger ging het om de vrede tussen de omroepen. Nu moeten we de distributeurs hierbij betrekken.

Het Vlaams Parlement heeft recent een aantal initiatieven genomen om het evenwicht tussen de distributeurs en de omroepen te bewaken. Het gaat om drie decreten met betrekking tot de signaalintegriteit, de stimulering en de regionale omroepen. Het zou volgens mij geen goede zaak zijn indien die inspanningen op de helling zouden komen te staan.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.