U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, in vier jaar tijd hebben we in de commissie Media al drie keer uitgebreid moeten discussiëren over de wijze waarop onze openbare omroep lokale overheden laat betalen voor sommige van haar omroepprogramma’s, waarvan Villa Vanthilt als het ware een symbool is geworden. Als de VRT elk jaar opnieuw naar de steden en gemeenten trekt met het programma en daarbij steeds een hogere kostprijs aanrekent, dan is het duidelijk dat de omroep zich niets, maar dan ook niets, aantrekt van de kritiek die al vele malen werd gespuid. De kritiek op deze handelwijze wordt bovendien gegeven door vertegenwoordigers van bijna alle partijen, ook de uwe, mijnheer Van Rompuy, over meerderheid en oppositie heen.

De kostprijs van de talkshow voor de lokale besturen bedroeg vier jaar terug 50.000 euro per maand, dit jaar is het al 35.000 euro voor vijf dagen! En wat geeft de VRT als uitleg? Die prijsstijging moet de ‘production value’ verhogen.

Collega’s, zoals ik ook tijdens de bespreking in de commissie heb benadrukt, geldt de autonomie van de lokale besturen als een fundamenteel principe. Ze beslissen zelf wat ze met hun middelen willen doen. Als er morgen een commerciële omroep aanklopt om een programma in het kader van city marketing te financieren, wie zijn wij dan om hen dat te beletten?

Maar wij, als Vlaams Parlement, hebben wel een verantwoordelijkheid met betrekking tot de publieke omroep. We geven aan de VRT elk jaar 300 miljoen euro aan overheidsmiddelen. De meerderheidspartijen hebben via de beheersovereenkomst beslist dat daar nog extra commerciële middelen aan mogen worden toegevoegd.

Dus nee, de VRT doet niets wat niet mag. Maar dat betekent niet dat de VRT geen maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.

Als de budgetten van bijna alle steden en gemeenten vandaag sterk onder druk staan, dan getuigt het van weinig fatsoen dat een openbare omroep, die door ons, de belastingbetaler, riant wordt betaald, nog eens bij diezelfde belastingbetaler gaat aankloppen voor een extra centje. Dit moet stoppen.

Ik ben dan ook tevreden dat deze mening gedragen werd door de verschillende commissieleden. Ook de minister stelde dat het nuttig zou zijn om de VRT op haar verantwoordelijkheid te wijzen. De minister is eveneens vragende partij voor een gentlemen’s agreement tussen lokale besturen en de publieke omroep.

Samen met mijn collega’s heb ik deze motie dan ook in die zin geschreven om de minister tegemoet te komen. Het is als het ware een extra bekrachtiging van wat we van de VRT verwachten. Ik reken er dan ook op dat deze motie door een overweldigende meerderheid wordt gesteund. (Applaus)

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik herhaal wat ik ook in de commissie heb gezegd. Voor mij geldt ook de regel dat de lokale besturen zelf wijs genoeg moeten zijn om na te gaan welke middelen zij waaraan besteden, welke campagne- of reclamemiddelen.

Dat geldt ook voor de openbare omroep. In de beheersovereenkomst staat een bepaling dat zij dat mogen doen, collega Tommelein. Wie het daar niet mee eens is, had dat daar dus moeten afblokken. Ik merk trouwens fijntjes op dat zijn partij de meerderheid heeft in mijn gemeente, en dat Villa Vanthilt naar De Haan komt. (Applaus)

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Voorzitter, we gaan de motie van de heer Tommelein niet steunen. Dit is een problematiek die al jaren aansleept. Ik denk dat de tijd van brave moties en het zoeken naar gentlemen’s agreements wel voorbij is. Ook na de opmerkingen over deze problematiek, enkele jaren geleden al, heeft men het nooit nodig gevonden bij de VRT, noch bij de betrokken productiehuizen om met deze praktijken te stoppen. Een iets fermere motie was wel op zijn plaats geweest. En dat is dan ook de reden waarom wij deze motie niet kunnen steunen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

24 leden hebben ja geantwoord;

77 leden hebben neen geantwoord;

8 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Collega’s, ik heb mij onthouden om de volgende reden. Het is een jaarlijks weerkerend probleem. We hebben in de commissie daar al een zeer interessant debat over gehad. Ik heb ook moeite met de werkwijze van de VRT in dit dossier. Ik heb dit ook in de commissie uitgelegd. Villa Vanthilt zocht voor de editie 2013 gaststeden die ook wilden betalen om het programma te ontvangen, en daarbij werden steden tegen elkaar uitgespeeld.

Voor ons is dit een brug te ver. Om deze praktijken aan banden te leggen, moet er een gedragscode komen, moet er een gentlemen’s agreement worden opgemaakt. Ik wil de minister oproepen om actief te bemiddelen tussen de VRT en de VVSG. Vandaar mijn onthouding.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Voorzitter, ik kan natuurlijk niet achterblijven. Ik stel vast dat er toch enig dubbel gevoel is bij mij, als ik enerzijds de stemverklaring hoor van mijn anders zeer gewaardeerde en fijne collega van CD&V, maar anderzijds de andere vakjes rood zie kleuren.

Laten we eerlijk zijn: de VRT graait bij de gemeenten, en eigenlijk incasseren ze daar twee keer overheidsgeld, via een omweg, via de ministeries, via de kabinetten. Je ziet hier zeer goed wie dit promoot, welke politieke kleur dit promoot en de VRT een hand boven het hoofd houdt: dat zijn de socialisten. Goed, helemaal rechts zit Groen, maar die doen gewoon mee omdat ze niet anders willen doen. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Uiteindelijk zie je toch wel dat het altijd dezelfden zijn die vinden dat er dubbel overheidsgeld van de burger gebruikt mag worden om televisie te maken. Als de budgetten niet kloppen, moet je maar de tering naar de nering zetten. Dat zeg ik hier al twee legislaturen lang. Maar blijkbaar is dat nog altijd niet doorgedrongen tot een bepaalde politieke kleur, die vindt: graai er maar op los, en zorg er maar voor dat je genoeg geld kunt pakken bij de burger.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.