U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 februari 2013, 14.01u

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, minister, we weten hoe het in Denderleeuw is afgelopen. Het heeft een paar weken geduurd. Sommigen zullen naar die saga hebben gekeken met dichtgeknepen billen, anderen zoals wij, met stijgende verbazing, meer bepaald over de manier waarop men van bovenaf meent te moeten bepalen wie met wie, in dit geval in Denderleeuw, een coalitie mag vormen.

In december hebt u de gouverneur al op pad gestuurd en gezegd: ga eens bemiddelen. Dit nadat partijtenoren van uw partij, van CD&V en Open Vld hun lokale afdeling bijzonder zwaar onder druk hadden gezet, want zij waren wel degelijk bereid, en dat weet u, om met onze afdeling gesprekken te voeren. Het hek was helemaal van de dam toen de schepenen bij geheime stemming op 9 januari zijn benoemd. Toen hebt u gezegd: het is afgelopen, ik aanvaard geen coalitie die moet werken met gedoogsteun.

Minister, het is niet aan een minister van Binnenlands Bestuur om te bepalen hoe een coalitie in elkaar moet zitten. Dat is nog altijd de taak en de plicht van de lokale democratie. U bent daarin tussenbeide gekomen, niet als minister van Binnenlands Bestuur maar eigenlijk als partijpoliticus. U hebt opnieuw de gouverneur op pad gestuurd om te bemiddelen.

Wat u daar hebt gedaan, namelijk op voorhand zeggen dat u als minister die bepaalde constructie, of laat het ons maar die bepaalde coalitie noemen, niet erkent, is niet uw rol. U bent buiten uw rol getreden. U hebt een puur partijpolitieke rol gespeeld. Ik wil u vragen hoe u dat kunt verantwoorden.

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Van Hauthem, u staat hier ter plekke feiten uit te vinden. U legt me woorden in de mond die ik nooit heb uitgesproken. U creëert een fictieve werkelijkheid en dan vraagt u aan mij om mij te verantwoorden voor iets wat u zelf creëert. Dat is een sterk staaltje van parlementair controlerecht.

Ik daag u uit om bewijs te vinden van wat u zegt. Ik heb in dezen gehandeld als minister van Binnenlands Bestuur. Al mijn uitspraken, al mijn tussenkomsten waren gericht op de bestuurbaarheid van de gemeente. Ik heb gezegd dat een minderheidsbestuur geen goede zaak is, dat cohabitatie is geen goede zaak is, want dat was de situatie. Ik heb alleen uit dat oogpunt gehandeld.

U hebt in het kader van openbaarheid van bestuur de stukken opgevraagd bij mij. U hebt die ook gekregen. U zegt in de voorbereiding van uw vraag dat ik aan de gouverneur opdracht heb gegeven om een welbepaalde coalitie te verhinderen. U hebt de stukken. Lees voor wat in die opdracht staat, en dan zal blijken dat het totaal onjuist is wat u hier staat te beweren.

Joris Van Hauthem

Minister, u draait rond de pot. Ik heb het stuk bij. Ik wil het u voorlezen. U hebt de gouverneur een bemiddelingsopdracht gegeven. Dat is juist. Ik zeg daarbij dat er ook de politieke context is, waarin eerst de heer Weyts, de heer De Croo en de heer Schouppe de lokale afdelingen een pistool tegen de slaap zijn gaan zetten om te zeggen: gij gaat geen zaken doen, in welke constellatie ook, met het Vlaams Belang. In dat stuk speelt u eigenlijk mee.

Wat de onbestuurbaarheid betreft: u draait de zaken om. Eerst zorgt men ervoor, door te verhinderen aan lokale afdelingen dat ze met ons een bestuursakkoord maken, dat er een onbestuurbaarheid is, en dan beroept u zich daarop om dan actief tussenbeide te komen. Dat kan niet, minister. De onbestuurbaarheid is trouwens in het Gemeentedecreet geregeld. De gemeenteraad zelf stelt die vast.

Dat staat in het Gemeentedecreet. Het is een nieuw artikel van u, en u hebt het gewoon in de vuilbak gegooid. U hebt gewoon een vuil partijpolitiek spelletje gespeeld. Dat aanvaarden wij van de minister van Binnenlands Bestuur niet. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Van Hauthem, u verdraait de feiten, dat verbaast me. Er is lokaal een partijpolitieke situatie. Ik heb in al mijn interviews en uitspraken daarover gezegd dat ik me niet bezighoud met het organiseren van de lokale democratie. Ik heb aan de gouverneur gevraagd – mijn kabinetschef heeft hem daarvoor gemaild – om gesprekken te voeren met de verschillende politieke groepen die vanaf januari verkozenen zouden hebben in de gemeenteraad. U weet dat goed genoeg, maar u durft het niet voor te lezen. De gouverneur heeft dat ook gedaan. Ik heb gevraagd mogelijke oplossingen af te toetsen en over dit alles verslag uit te brengen bij mij.

Ik werd als minister van Binnenlands Bestuur geconfronteerd met een onontvankelijke voordracht. We hebben daarover uitvoerig gedebatteerd in de commissie. De voordrachtsakte was niet getekend door een meerderheid. Oké? De uittredend burgemeester zou in een cohabitatie moeten gaan met een minderheidscollege. Ik had de keuze om een burgemeester buiten de raad te benoemen of om alsnog – wat mijn taak en plicht was – aan de gouverneur te vragen om een oplossing te zoeken.

Dat is gelukt. De gouverneur heeft zich niet partijpolitiek gedragen. Ik heb me niet partijpolitiek gedragen. U was, dacht ik, net als ik, een groot voorstander van de bestuurbaarheid van een gemeente. We hebben een artikel ingevoerd in het Gemeentedecreet dat onbestuurbare gemeenten uit die situatie moet helpen. Hier zaten we in zo’n situatie: een minderheidsbestuur of een uittredend burgemeester in cohabitatie met een nieuw bestuur. De minister van Binnenlands Bestuur moet in dat geval aan de gouverneur de opdracht geven om te bemiddelen.

Wat u insinueert, is zeer laag. Ik heb op geen enkele manier een partijpolitieke rol gespeeld. Het bewijs is hier. U hebt de stukken gevraagd, maar u durft er niet uit te citeren. (Applaus bij de N-VA en CD&V)

Joris Van Hauthem

Ik wil het wel citeren. (Opmerkingen van minister Geert Bourgeois)

U hebt het voorgelezen. Wat u citeert, is juist. (Opmerkingen van minister Geert Bourgeois)

Maar wat hebt u in januari gedaan? Na de installatie van het schepencollege hebt u gezegd dat u zou ingrijpen, dat het niet waar zou zijn … (Opmerkingen van minister Geert Bourgeois)

Een cohabitatie met een oppositie-sp.a-burgemeester, dat is niet waar! Uw partijen hebben verhinderd dat wij steun zouden geven aan een nieuwe burgemeester. Dat hebben de traditionele partijen en de N-VA gedaan. En nu komt u af met “het was niet bestuurbaar”. U zet de zaken op hun kop. Uw verhaal klopt langs geen kanten meer.

Trouwens, inderdaad, de voordrachtsakte was onontvankelijk. U of de gouverneur hebt ze opgevraagd. Al een geluk, dat u ze onontvankelijk kon verklaren zodat ze opnieuw kon worden getekend, anders zat u met het probleem van de dubbele handtekening.

Maar u weet toch dat er nog een andere voordrachtsakte ronddwaalt in Denderleeuw? Dat is een akte ondertekend door leden van CD&V, de N-VA en het Vlaams Belang. (Rumoer)

U zit hoe dan ook met een juridisch probleem.

In Wemmel is er nog steeds geen coalitie. Daar treedt u helemaal niet op. Daar is er geen probleem van onbestuurbaarheid. (Rumoer)

In Denderleeuw mocht en kon het Vlaams Belang niet deelnemen aan het beleid, zelfs als de lokale afdeling van – onder meer – uw partij dat wel wilde. Daar hebt u een rol in gespeeld. Dat vergeef ik u niet. Dat is uw ministerschap onwaardig. (Applaus bij het Vlaams Belang. Opmerkingen van minister Geert Bourgeois. Opmerkingen van de heer Erik Tack)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.