U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 december 2012, 19.01u

van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement
10 (2012-2013) nr. 1
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2013.

De bespreking is geopend.

De heer Van Rompuy, kersvers secretaris Financiën van dit parlement, heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Dit is mijn maidenspeech als secretaris van het Vlaams Parlement. Ik ben wat zenuwachtig. (Gelach)

Het Bureau van het Vlaams Parlement heeft in zijn vergadering van 10 december 2012 het ontwerp van begroting besproken en goedgekeurd. Het zal straks aan de plenaire vergadering worden voorgelegd. Het is gebaseerd op een actualisering van de meerjarenbegroting 2011-2014.

Het is daarnet al aan bod gekomen in verband met het personeelsstatuut: wij zullen ook de werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst, het Vlaams Vredesinstituut en het Kinderrechtencommissariaat ter goedkeuring voorleggen. De dotaties aan die instellingen zijn opgenomen in de begroting van het Vlaams Parlement.

De uitgavenbegroting van het Vlaams Parlement bedraagt 97,2 miljoen euro en wordt gefinancierd met een dotatie van 90,8 miljoen euro en 6,4 miljoen euro andere inkomsten.

De uitgavenbegroting is als volgt samengesteld. Investeringen: 3,2 miljoen euro, of 3,3 procent van de uitgavenbegroting. In 2013 zal verder uitvoering worden gegeven aan een aantal investeringsplannen die reeds in voorgaande begrotingen stonden gebudgetteerd en nu zijn opgesomd. Het gaat onder meer om de vernieuwde mailomgeving, een aanpassing van de hoofdingang – het Peristilium – van het Vlaams Parlement, een grondige renovatie van de verschillende keukens en de renovatie van de commissiezalen Van Dyck, Bosch en Ensor.

Daarnaast worden in 2013 voor 3,2 miljoen euro nieuwe investeringsmiddelen ingeschreven. Het betreft onder meer de reiniging van de binnengevels en het herstellen van de liftschacht boven de koepel, de vernieuwing van het datanetwerk en de plaatsing van hotspots en een aantal vernieuwingen aan de gebouwen.

De overgedragen en nieuwe investeringsmiddelen samen maken dat het Vlaams Parlement in 2013 over 4,7 miljoen euro beschikt om te investeren.

Verder zijn er een aantal projecten, ten belope van 800.000 euro, in verband met de organisatie van een eigen tentoonstelling in de Loketten, het voortzetten van de samenwerking met de thematische en regionale omroepen, een nieuwe communicatiestrategie en de interne audit en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

De werkingskosten bedragen 30,5 miljoen euro of 31 procent van de uitgavenbegroting. De aankoop van voorraadgoederen en diensten wordt geraamd op 12,6 miljoen euro. Het gaat onder meer om de uitvoering van een aantal contracten. De andere bedrijfskosten bedragen 17,9 miljoen euro. Het betreft voornamelijk dotaties en werkingstoelagen aan de drie paraparlementaire instellingen, dotaties aan de politieke partijen en de werkingstoelage aan de fracties en belastingen op beide gebouwen.

Verder zijn er de vergoedingen en salarissen. Vergoeding aan de leden: 18,8 miljoen euro. Salarissen politiek personeel: 17,7 miljoen euro. Salarissen personeel Algemeen Secretariaat: 19,9 miljoen euro. Onvoorziene personeelsuitgaven: 0,7 miljoen euro. Wachtvergoeding Militaire Politie: 70.000 euro.

De reserves van het Vlaams Parlement bedragen 5,4 miljoen euro. Die worden aangelegd om toekomstige uitgaven te financieren. Ik leg er de nadruk op, mijnheer van Rouveroij, dat hier dus wel provisies zijn. (Applaus bij de heer Lode Vereeck)

We zijn dus voorzichtig in het parlement, mijnheer Vereeck. Het betreft onder meer voorzieningen voor de verkiezingen van 2014, maar die zijn voorspelbaar. (Gelach. Opmerkingen)

Dan zijn er nog de gevolgen van de zesde staatshervorming, al weet ik niet wat dat precies inhoudt, en een aantal juridische geschillen. Daarnaast is er de onttrekking van 2,3 miljoen euro, enerzijds als een algemene financieringsbron voor de begroting 2013 en anderzijds 0,35 miljoen euro bestemde reserves, hoofdzakelijk ter financiering van de renovatie van de commissiezalen.

Ik besluit met de inkomsten. Wij krijgen elk jaar 90,8 miljoen euro als dotatie. Verder is er 6,4 miljoen euro van andere inkomsten. En dan zijn er nog de reserves. Globaal gezien past die begroting in de meerjarenbegroting. We hebben dit al besproken in het Bureau.

Dit is een mooie begroting, een fijn plaatje. Ik vraag dan ook de goedkeuring van het parlement. Dank u voor uw aandacht. En dat ik een beetje haperde, komt doordat dit mijn maidenspeech was. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2013 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst
van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement
45 (2012-2013) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.