U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van de heer Karlos Callens, de dames Tinne Rombouts, Tine Eerlingen en Els Robeyns en de heren Marc Vanden Bussche en Jos De Meyer betreffende de oprichting van een verzekering voor land- en tuinbouwers tot dekking van schade door extreme weersomstandigheden of andere natuurrampen.

De bespreking is geopend.

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Wij hebben dit voorstel van resolutie opgesteld samen met de meerderheid. Het betreft de verzekering tegen negatieve weersomstandigheden. We ondervinden de laatste jaren dat de land- en tuinbouwsector het heel moeilijk heeft op bepaalde momenten. Dat is hoofdzakelijk het geval als er ofwel te veel ofwel te weinig water is. Verschillende jaren al hebben veel landbouwers heel wat geld verloren doordat de opbrengsten gehalveerd of erger waren. Gisteren las ik dat het inkomen van de Belgische en van de Vlaamse landbouwers het meest gedaald is van het Europese continent. Dat betekent dat de landbouwers in Vlaanderen en Wallonië achteruit gaan in plaats van vooruit.

We hebben dan samen met de meerderheid beslist om een voorstel van resolutie te maken. In 2014 komt de bevoegdheid van het Landbouwrampenfonds van de federale naar de Vlaamse overheid. We vragen aan de Vlaamse Regering om ervoor te zorgen dat we dan klaar zijn om de landbouwers op die moeilijke momenten zeer sterk en onmiddellijk te kunnen ondersteunen met een verzekering door afspraak met de verzekeringsmaatschappijen en de Vlaamse Regering. Als we die verzekering kunnen afsluiten, krijgt de landbouwsector de geruststelling en de rechtszekerheid voor het werk dat hij verzet voor onze voeding en voor het platteland.

Ziezo, voorzitter, ik denk dat andere sprekers zich misschien nog zullen aansluiten. Ik ben dus heel blij dat we dit voorstel van resolutie voor onze land- en tuinbouw kunnen goedkeuren. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, het belang van dit voorstel van resolutie werd door de heer Callens al voor een stukje aangehaald, maar ik wil nog even benadrukken dat het risicobeheer een thema is dat ondertussen al enkele jaren heel uitdrukkelijk op de agenda staat. Aangezien de land- en tuinbouwsector heel sterk weersafhankelijk is, moeten de nodige maatregelen worden uitgewerkt zodat het risicobeheer binnen de bedrijven zelf ook op de een of andere manier ingedekt kan worden.

Zoals de heer Callens ook heeft aangehaald, kennen we enerzijds het Landbouwrampenfonds, maar dat zit momenteel nog op federaal niveau. We vragen in dit voorstel van resolutie aan de Vlaamse Regering om tijdig een voorbereiding te treffen zodat we, als de overdracht gebeurt, klaar staan met de nieuwe implementatie van een versterkt of verbeterd pertinent systeem.

Anderzijds vragen we de Vlaamse Regering om ook het overleg met de private verzekeringsmaatschappijen verder te zetten. We hebben in de hoorzitting in het parlement kunnen vaststellen dat het toch wel een heel moeilijk thema is en dat het mee over de brug krijgen van die sector om een oplossing uit te werken, niet evident is. We willen dit met dit voorstel van resolutie nog meer kracht bijzetten.

De voorzitter

Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Tine Eerlingen

Voorzitter, mevrouw Rombouts en de heer Callens hebben al heel veel gezegd. Het is inderdaad zo dat uit de hoorzitting bleek dat de private verzekeringssector niet zo enthousiast was of is over verzekeringen voor landbouwers. Het is zo dat ze grote risico’s lopen door weersomstandigheden. Het is natuurlijk de bedoeling dat ze zichzelf eerst proberen in te dekken tegen mogelijke schade, maar dat is niet altijd mogelijk.

Daarnaast is het ook zo dat het Landbouwrampenfonds zal overkomen naar Vlaanderen. Met dit voorstel van resolutie willen we dat de Vlaamse overheid klaar is met een voorstel of overleg pleegt met de verzekeringssector om een verzekering aan landbouwers aan te bieden. We geven in ons voorstel van resolutie een aantal punten aan. Er moet ook informatie ter beschikking worden gesteld van de verzekeringsmaatschappijen teneinde te vergemakkelijken dat de sector hier met de nodige voorstellen komt.

De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Voorzitter, ik wil me uiteraard aansluiten bij het voorstel om de land- en tuinbouwers een beetje te kunnen helpen bij de risico’s die ze lopen en om hen te ondersteunen. Daarnaast wil ik enkel zeggen dat er wegens de huidige slechte weersomstandigheden misschien al meer mensen vragende partij zijn voor een “verzekering tegen slecht weer”, zoals de heer Callens die noemt.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik had misschien ook een van de indieners moeten zijn. Wat de inhoud betreft, zullen we dit voorstel van resolutie steunen. Ik moet er wel bij zeggen dat dit voorstel tamelijk vrijblijvend is en enkele vage voorstellen formuleert ten aanzien van de Vlaamse Regering. Er moet inderdaad bij worden gezegd dat het om een kleine markt en een versnipperde doelgroep gaat. De interesse uit de verzekeringssector is natuurlijk niet zo groot wegens de risico’s. De indieners hebben gelijk dat er een tekort is aan statistische info en ze vragen terecht naar studiewerk en inventarisering van het probleem en ook naar grondig onderzoek om een verzekeringssysteem te kunnen voorbereiden in afwachting van de overheveling en de regionalisering van het Landbouwrampenfonds. We mogen niet vergeten dat ook de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid een belangrijke rol zal spelen in dit dossier.

Voorzitter, de sfeer in de commissie Landbouw blijkt opmerkelijk beter te zijn dan die in de commissie Welzijn. U weet dat onze fractie voorstellen van resolutie, voorstellen en ontwerpen van decreet beoordeelt op basis van de inhoud. Onze fractie zal dit voorstel van resolutie dan ook goedkeuren, maar gelet op het tot stand komen van het voorstel van resolutie en het feit dat onze fractie werd uitgesloten, zal ik mij persoonlijk onthouden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.