U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Kindt heeft het woord.

Els Kindt

Voorzitter, minister, collega’s, onze fractie is tevreden met dit ontwerp van decreet omdat het tegemoetkomt aan de bekommernissen van onze resolutie die in 2006 door dit parlement werd goedgekeurd betreffende het voortbestaan van de kampplaatsen. Daarin vroegen wij om dit decreet te evalueren en te verbeteren. Dat was ook echt nodig omdat de toepassing van het decreet niet echt vlot verliep door te zware administratieve subsidieprocedures. We hopen dat daar nu aan tegemoetgekomen is. In dit ontwerp van decreet worden ook de nodige acties ondernomen om de hoeveelheid, de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod jeugdverblijfinfrastructuur te versterken. Daarom keuren we dit ontwerp van decreet goed.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, minister, we hebben het ontwerp van decreet in de commissie gesteund en we zullen dat straks bij de stemming ook doen, omdat er zowel vanuit het jeugdwerkbeleid als vanuit toeristisch oogpunt nood is aan meer en betere jeugdverblijven. Belangrijk is ook dat er voldoende en ook diverse infrastructuur is, gaande van niet-ingerichte basisinfrastructuur tot comfortabele centra. Ik denk dat het jeugdwerk goede en betaalbare jeugdaccommodatie nodig heeft. We hopen dan ook dat de jongeren en de toeristische sector de vruchten zullen plukken van deze nieuwe regeling.

De voorzitter

De heer De Gucht heeft het woord.

Voorzitter, het is belangrijk dat ieder kind en jongere die wenst op kamp te gaan in een jeugdverblijfcentrum of hostel dit kan. Maar ook vanuit toeristisch oogpunt is dit ontwerp van decreet belangrijk. Het is dan ook noodzakelijk dat initiatieven worden gestimuleerd om de diversiteit en het aanbod te behouden en in de toekomst zelfs te versterken.

Ik ga proberen om heel kort te zijn. Het ontwerp van decreet is een duidelijke verbetering van het huidige decreet, terwijl de uitgangspunten van het decreet van 2004 behouden blijven. Het is positief dat de verbeteringen tot stand zijn gekomen na ruim overleg met het Platform Jeugdtoerisme en aldus worden gesteund door zowel de gebruikers als de verschillende uitbaters.

Opvallend in dit ontwerp van decreet zijn de enorme planlastverminderingen voor de Algemene Dienst Jeugdtoerisme en de ondersteuningsstructuren door het brengen van de beleidsperiode op vier jaar, alsook de mogelijkheden tot reservevorming. Liever had Open Vld nu ook bepalingen ingeschreven gezien inzake reservevorming voor de jeugdverblijfcentra en hostels. De opbouw van reserves is immers belangrijk omdat ze later op basis van de behoeften opnieuw kunnen worden geïnvesteerd in de werking.

Weliswaar vragen we de minister te waken over de administratieve last voor de verschillende uitbaters. De praktische voorwaarden inzake subsidiëring worden immers opgenomen in uitvoeringsbesluiten. Wij zullen dit ontwerp van decreet steunen.

De voorzitter

De heer Mahassine heeft het woord.

Chokri Mahassine

Voorzitter, minister, collega’s, zoals hier al enkele keren werd aangehaald, heeft dit ontwerp van decreet tot doel om de verblijfsaccommodatie in Vlaanderen op een kwaliteitsvolle en toch betaalbare manier aan te bieden aan kinderen en aan jongeren. De principes van het huidige decreet blijven overeind, maar de administratieve last voor de uitbaters wordt verminderd, de subsidiëringsprocedures worden vereenvoudigd en er wordt meer zekerheid op langere termijn geboden. De link met het decreet Toerisme voor Allen blijft behouden en er blijven twee ondersteuningsstructuren bestaan. Er zijn werkings- en personeelssubsidies. Jeugdwerk blijft uiteraard de bevoorrechte groep.

Over dit ontwerp van decreet bestaat een vrij grote eensgezindheid, maar ik heb wel twee bezorgdheden die ik ook tijdens de commissiebesprekingen naar voren heb gebracht. Het voortbestaan en de kwaliteit van de jeugdverblijven zijn niet alleen afhankelijk van de subsidies in het kader van het ontwerp van decreet, maar ook van de toestand op het vlak van ruimtelijke ordening. Minister Bourgeois heeft ons in de commissie Toerisme een stand van zaken gegeven. Veel jeugdverblijven zijn zonevreemd en/of onvergund, 77 om precies te zijn. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.

Ten tweede moet de capaciteit aan overnachtingsplaatsen voldoende hoog zijn. Nieuwe jeugdverblijven schieten niet zomaar als paddenstoelen uit de grond.

Minister, gaat u met dit ontwerp van decreet de boer op? Komt er een campagne om eigenaars of organisaties aan te zetten een jeugdverblijf uit de grond te stampen? Vlaanderen heeft daar behoefte aan.

De voorzitter

Mevrouw Godderis heeft het woord.

Danielle Godderis-T'Jonck

Voorzitter, minister, onze fractie kan zich vinden in voorliggend ontwerp van decreet. Het decreet van 2004 betreffende de jeugdverblijfcentra was aan herziening toe. De problemen zoals geformuleerd binnen het platform Jeugdtoerisme liegen niet. Er zijn zeer logge en onoverzichtelijke subsidiëringsprocedures. Er is een zeer zware administratieve last voor de uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels. Er zijn weinig tot geen financiële garanties op middellange en lange termijn, waardoor er grote onzekerheid is.

Wij zijn tevreden dat deze problemen zijn aangepakt zonder te raken aan de basisfilosofie en -principes van het decreet van 2004. Het jeugdwerk blijft de bevoorrechte groep. Dat is heel belangrijk voor een decreet als dit. De link met Toerisme voor Allen blijft behouden door gebruik te maken van hetzelfde erkenningssysteem. Daarnaast wordt er ook nog steeds voorzien in twee ondersteuningsstructuren en in een werkings- en een personeelssubsidie voor de jeugdverblijfcentra en de hotels.

Wij zijn ook zeer tevreden met de sterke planlastvermindering die van dit ontwerp van decreet uitgaat. De planlast voor de eigenaars en uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels gaat drastisch naar beneden. Enerzijds gaat dit hele ontwerp van decreet uit van vierjaarlijkse beleidsperiodes. Terwijl vroeger voor bepaalde zaken driejaarlijks of jaarlijks nieuwe aanvragen moesten gebeuren, moet dit nu maar om de vier jaar meer. Dat bespaart de uitbaters een hele administratieve rompslomp. Dat is tijd gewonnen die ze nu in de werking van hun centrum kunnen steken.

Door de koppeling van de werkingssubsidie aan de personeelssubsidie is het nu slechts nodig om één aanvraag te doen op een periode van vier jaar. Voorheen waren dat nog acht aanvragen. Wat ons betreft een sterke verbetering. Daarnaast zijn wij ook tevreden met de vereenvoudiging van de leeftijdsgrenzen.

De voorzitter

Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet

Voorzitter, de reserveregeling werd om begrotingstechnische redenen gevraagd. De regeling is verstaanbaar. We gaan een campagne voeren. Verder ben ik heel blij met de steun.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1594/1)

– De artikelen 1 tot en met 16 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.