U bent hier

De voorzitter

De heer Tack heeft het woord.

Erik Tack

Voorzitter, minister-president, zoals u zonder twijfel weet, is het deze namiddag verzamelen geblazen bij Dexia. Er is een algemene vergadering waar niet alleen zal worden gestemd over de jaarrekening 2011, maar waar normaliter ook het al dan niet kwijting verlenen aan de bestuurders van Dexia ter sprake moet komen.

Dat de rol van de Vlaamse Regering hierin toch niet onbelangrijk is, mag blijken uit het feit dat Vlaanderen in 2008 een inspanning van 500 miljoen euro heeft geleverd om Dexia een eerste keer te redden. Minister-president, dat bedrag noemde u enkele dagen geleden een heel belangrijke som. Dat geld kwam uit het Toekomstfonds, van Luxemburgse sicav’s (société d’investissement à capital variable) en nog wat restjes uit de conjunctuurprovisies van 2007 en 2008. Die 500 miljoen euro heeft gemaakt dat Vlaanderen nu ook een beetje eigenaar is van Dexia of wat daar nog van overschiet.

U hebt gezegd – ik heb dat meerdere keren gelezen – dat u een duidelijk signaal zou geven, bij het al dan niet verlenen van een kwijting aan de bestuurders. Voor mij betekent dat: kwijting of geen kwijting, maar niets ertussenin. Wat blijkt nu? De federale overheid gaat kwijting geven, Wallonië zou zich onthouden en u wilt uitstel. Pas op, zegt u, als ze ons geen uitstel geven, gaan we tegen stemmen. Dat lijkt me heel wat anders dan een duidelijk signaal. Dat is een beetje chantage. Dat is zo van: hou me tegen of ik bega een ongeluk. Of u weet eigenlijk niet goed wat u moet doen, of u komt niet goed overeen met uw coalitiepartners.

Ik zou van u graag vernemen wat dat nu eigenlijk betekent, minister-president. Is dat nu een duidelijk signaal? Voor mij is het allesbehalve een duidelijk signaal.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, dit is een duidelijk standpunt en het is een duidelijk signaal. Ik zal dat even toelichten. De Vlaamse Regering heeft zeer grondig van gedachten gewisseld, niet wegens onze aanzienlijke bijdrage van 2008 van 500 miljoen euro, maar ook omdat we rekening moeten houden met de beursgenoteerdheid en alle effecten die onze stelling tot gevolg kan hebben. We hebben de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris-revisor grondig gelezen en daarover juridisch advies ingewonnen. Het kernkabinet van de Vlaamse Regering heeft daarstraks een standpunt geformuleerd. Onze vertegenwoordiger in het Toekomstfonds is daarmee naar de algemene vergadering getrokken. Hij zal daar een stemverklaring afleggen en stemmen navenant die verklaring.

Ik deel u ons standpunt mee. We kunnen de jaarrekening goedkeuren. De jaarrekening is opgemaakt volgens de boekhoudkundige regels. De commissaris-revisor heeft dat bekeken. Naar boekhoudkundige normen is er geen reden om de jaarrekening niet goed te keuren.

De tweede discussie die we gevoerd hebben, ging over de kwijting van de bestuurders. We hebben in het jaarverslag en het verslag van de commissaris-revisor passages aangetroffen die – wat ons betreft – een antwoord moeten krijgen. Er staat bijvoorbeeld in dat er ‘gehernegocieerd’ wordt over de garanties en over de kostprijs van die garanties. Er staat in dat als het kapitaal vermindert, een aantal ratio’s een andere verhouding zullen krijgen. Er staat dat het behoud van de banklicentie van essentieel belang is, en dat daar een vraag bij kan worden gesteld. Er staat dat als de vergoeding voor de garanties verandert, het businessplan ook verandert. De goedkeuring van de Europese Commissie vormt dan een element. Voor ons zijn dit pertinente vragen waar we een antwoord op wensen. In die omstandigheden, mijnheer Tack, is het gebruikelijk om uitstel te vragen – en hopelijk te krijgen – van de kwijtschelding van de bestuurders.

Ik kan een heel concreet dossier aanhalen dat u allemaal na aan het hart ligt, namelijk dat van de Gemeentelijke Holding. Daar vindt binnenkort een algemene vergadering plaats. Het punt van charge of decharge van het bestuur is daar niet eens geagendeerd. Het college van vereffenaars meent dat eerst de audit en nog andere zaken moeten worden uitgeklaard.

Ik kan nog naar andere banken verwijzen waar dit is toegepast. Dit is een normale houding in zulke omstandigheden.

Nee, dat heeft niets met politiek te maken, maar wel met een grondige overweging.

Gezien het belang van onze houding wil ik nog twee zaken zeggen. Door uitstel te vragen van de beslissing van kwijting van de aandeelhouders, willen we de vordering behouden om die later, als bepaalde zaken duidelijk worden, alsnog in te zetten. Als er geen uitstel komt van de beslissing van kwijting van de bestuurders, kunnen we onmogelijk goedkeuring geven aan de kwijting van de bestuurders, mocht dat punt in tweede instantie op de agenda worden geplaatst.

Erik Tack

Minister-president, ik kan een kleine glimlach niet onderdrukken, alhoewel die misschien niet echt op zijn plaats is. Ik denk dat u rond de pot draait. U geeft een aantal argumenten aan die weinig te maken hebben met het al of niet decharge kwijting geven aan de bestuurders. U wilt gewoon tijd kopen omdat u met de coalitiepartners niet goed overeenkomt, en niet goed weet welke weg u uit moet.

Bovendien is het heel eigenaardig dat u al die vragen wilt stellen, en dat federaal minister Vanackere al die informatie niet nodig heeft om een standpunt te bepalen. De Federale Regering heeft dat blijkbaar niet nodig en dat roept vragen op. Als u vragen hebt en niet zeker bent, als u belangen gegarandeerd wilt zien, stem dan gewoon tegen. Dan kunt u nadien nog altijd bekijken wat u doet, of u een vordering instelt of niet. Dat is dan ten minste een duidelijk antwoord. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Minister-president, de Vlaamse Regering heeft 500 miljoen euro in Dexia gepompt. Daar schiet nog 15 miljoen euro van over. Een kwijting, een decharge gaat over de beslissingen van de bestuurders in het verleden. Ik zie niet goed in hoe die bijkomende informatie uw beslissing kan beïnvloeden. Als die banklicentie blijft, zult u ze dan wel decharge geven? Als opnieuw wordt onderhandeld over die garanties, zult u dan wel decharge geven?

De voorzitter van de commissie, Eric Van Rompuy, heeft het heel duidelijk gezegd: “Nie mal wieder.” We hebben de grootste financiële meltdown uit de Belgische geschiedenis. Er zijn verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheden kunnen aan die mensen onmogelijk worden kwijtgescholden.

Minister-president, als u zegt: “We stellen het uit”, is dat dan een onthouding of is het nee?

De voorzitter

Mijnheer Vereeck, wat is uw laatste vraag aan de minister-president?

Lode Vereeck

Wat was mijn eerste vraag? Kunt u die nog eens herhalen?

De voorzitter

U hebt verschillende vragen gesteld. Ik hoef die niet te herhalen, u kunt dat nalezen in het verslag. Het reglement zegt één vraag. De laatste vraag is voor de minister-president.

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Minister-president, ik ga volledig akkoord met degenen die zeggen dat een kwijting een slag in het gezicht zou zijn van de belastingbetaler. U hebt een beslissing genomen om uitstel te vragen en dan eventueel geen kwijting te geven. Sommigen zeggen dat dat een moedige beslissing is. Het is vooral een slimme en sluwe beslissing.

U zegt dat er een aantal onduidelijkheden zijn die moeten worden uitgeklaard. De vraag is dan onder welke voorwaarden u wel een kwijting wilt geven. Ik denk dat er in geen geval een kwijting kan worden gegeven aan de bestuurders van Dexia. Die stelling zou het enig mogelijke standpunt zijn dat echt moedig is.

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Tack, ik heb respect voor uw glimlach, maar ik ga er ook van uit dat iedereen de elementen van dit dossier heeft bekeken of kent, en ook het juridisch kader dat daarbij hoort: artikel 79 van het vennootschapsrecht dat de mogelijkheid geeft van een vordering en de problematiek van kwijting regelt. Het is niet zo dat hier geen duidelijk standpunt is ingenomen.

Mijnheer Van Hauthem, u moet de artikelen maar eens nalezen en ook kijken naar wat in de praktijk gebeurt. Ik kan u een aantal andere dossiers geven waar men in gelijke omstandigheden de kwijting heeft uitgesteld. Ik doe hier niet aan politiek, dit is ernstig genoeg om een weloverwogen standpunt in te nemen. Dat standpunt is dat we uitstel vragen van de beslissing om de bestuurders een kwijtschelding te geven, en dat we, als dat niet gebeurt en men de kwijtschelding vraagt, dat niet zullen goedkeuren.

Op dit ogenblik kan de raad van bestuur niet op al die vragen antwoorden. Ook de Federale Regering zal antwoorden moeten aanbrengen. Die zijn essentieel om de continuïteit van de werking van Dexia Holding te waarborgen. Onze 500 miljoen euro – die vandaag, afgaande op de beurswaarde, is verminderd tot 15 tot 20 miljoen euro – willen wij zo goed mogelijk redden. Rebus sic stantibus zullen wij, op basis van de ondernomen acties, op de nieuwe algemene vergadering onze positie opnieuw bepalen.

Dit is een heel delicaat dossier. Volgens de heer Watteeuw nemen wij een sluw standpunt in. Dat is het niet. Het is een wijs standpunt, met inachtname van alle elementen en rekening houdend met ons aandeelhouderschap van 2 procent.

Erik Tack

Minister-president, u hebt hier bewezen dat de aanval de beste verdediging is. U zegt dat u in dit geval niet aan politiek doet. Wel, ik denk dat u hier écht aan politiek hebt gedaan. U hebt niets anders gedaan dan rond de pot draaien en u weren als een duivel in een wijwatervat. Ik heb begrepen dat u alle elementen opnieuw zult bekijken en dat uiteindelijk dat ‘neen’ misschien toch nog een ‘ja’ wordt. Wij zullen zien wat het wordt. Maar wij zijn erg ongerust. Ons standpunt is duidelijk: wij willen niet dat een kwijting wordt verleend aan mensen die met het geld van de aandeelhouders hebben gespeeld. Zij hebben op een onverantwoorde manier geknoeid, maar zouden nu hun verantwoordelijkheden ontlopen. Ik weet dat dit sterke woorden zijn, maar ik sta met die visie niet alleen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.