U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van mevrouw Tinne Rombouts, de heren Bart Martens, Wilfried Vandaele en Lode Ceyssens en de dames Michèle Hostekint, Valerie Taeldeman en Tine Eerlingen houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Ik verwijs graag naar het schriftelijke verslag voor wat betreft de toelichting bij het voorstel van decreet.

Collega’s, het gaat hier in de eerste plaats om een technische aanpassing, maar er wordt ook aan de Vlaamse Regering gevraagd om met de nieuwe implementatie van deze regelgeving maximaal te voorzien in vereenvoudigde procedures, zodat de mensen die aanvragen moeten doen en eventueel onder de nieuwe MER-screening (milieueffectenrapport) zouden vallen, niet ellenlange of zware procedures moeten doorlopen. Daarvoor vragen we aandacht aan de Vlaamse Regering.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

(Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1463/1)

– De artikelen 1 tot en met 12 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.