U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 december 2011, 15.02u

van Marnic De Meulemeester aan minister Hilde Crevits
117 (2011-2012)
De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester

Voorzitter, gisteren ben ik geschrokken toen ik in de radioprogramma hoorde vermelden dat op terreinen die onder de bevoegdheid van de minister ressorteren, namelijk terreinen van de nv Waterwegen en Zeekanaal, illegaal een bos werd aangeplant. De actievoerders, die door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen werden aangevoerd, wilden met hun actie aanklagen dat de Vlaamse overheid het voorbije jaar onvoldoende boscompensaties heeft gerealiseerd.

Op zich kan niemand tegen meer bossen en meer groen zijn. Uiteindelijk is dat goed voor het leefmilieu en voor de volksgezondheid. Indien dit illegaal gebeurt op gronden die niet tot hun eigendom behoren, ontstaat natuurlijk een levensgroot probleem.

Minister, ik zou graag vernemen welke actie u of uw administratie al hebben ondernomen. De gronden waarop dat bos is geplant, staan op het gewestplan als watergebonden industrie ingekleurd. Welke actie hebt u al ondernomen en welke maatregelen zult u in de toekomst nemen? De actievoerders hebben immers verklaard dat “als de Vlaamse overheid haar afspraken niet nakomt, gaan we gans Vlaanderen volplanten met bomen.” Wat zult u doen indien in de toekomst nog illegaal bomen worden geplant op andere terreinen van de Vlaamse overheid die onder uw bevoegdheid vallen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik was heel blij gisterochtend toen ik hoorde dat u ook alles via de media moest vernemen. Voor mij was dat ook zo, net als voor Waterwegen en Zeekanaal. Zij zijn ook ontwaakt met het radiobericht dat er bomen geplant waren op een stuk grond van hen op het grondgebied van Oudenaarde.

Marnic De Meulemeester

Bijna 3000.

Minister Hilde Crevits

Ja, 2700 en nog iets.

Uw reactie – die ik ook in de media hoorde – was volkomen terecht. Er was voor deze beplanting geen enkele toestemming gevraagd. Er was geen domeinvergunning. Ik heb gedelegeerd bestuurder Clinckers van Waterwegen en Zeekanaal aan de lijn gehad. Hij is nooit gecontacteerd door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) met de vraag naar grond om te bebossen. Het is dus zomaar gebeurd. Er is zelfs geen telefoontje geweest. Ik vind het sneu dat mensen op zo’n manier actie voeren, zeker tegenover de organisatie die ze nooit hebben gecontacteerd.

Vanmiddag kreeg ik dan een mail van directeur De Somviele van de VBV, die ik persoonlijk ken. Ik had dergelijke actie niet van hem verwacht. In het verleden hebben we al meer dan eens samengewerkt. We hebben onder andere samen gronden van het Agentschap voor Natuur en Bos beplant. Samenwerking kan perfect. Ik stel voor dat de VBV contact opneemt met Waterwegen en Zeekanaal om te zoeken naar gronden die effectief kunnen worden bebost. Het lijkt me maar elementair dat de eigenaar wordt gecontacteerd.

Ik vind dit niet kunnen, zeker niet omdat het om een industrieterrein gaat. Daar is watergebonden bedrijvigheid mogelijk. Dat kan niet, zeker niet zo tersluiks, zonder enige inspanning om de eigenaar te contacteren. Ze hadden dat perfect kunnen doen.

Marnic De Meulemeester

Ik dank u voor uw antwoord, minister. Hebt u of heeft uw administratie, vanaf het moment dat u wist dat daar in de nacht van maandag op dinsdag een illegaal bos is aangeplant, de nodige stappen ondernomen om de nodige processen-verbaal te laten opmaken? Hebt u contact opgenomen met de actievoerders om het terrein weer in zijn oorspronkelijke toestand te brengen?

De minister van Ruimtelijke Ordening en de minister van Leefmilieu komen hier altijd zeggen dat iedereen de vergunningen en de regels moet respecteren. Het is zeker niet de bedoeling dat iemand bomen of struiken gaat aanplanten bij de buren, in het holst van de nacht, zonder enige toestemming. Welke verdere acties plant u nog? De actievoerders gaan spreken met uw administratie, maar het is niet de juiste bestemming, de bomen zijn wederrechtelijk aangeplant.

De voorzitter

Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Tine Eerlingen

Die mensen voelen frustratie omdat er te weinig bos is. Ze proberen daar aandacht voor te krijgen, maar we kunnen niet aanvaarden dat ze illegaal bomen aanplanten op andermans terrein.

Er is een draagvlak voor meer bos, maar in de eerste plaats moeten we inzetten op het behoud van het bestaande bos. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar het actieplan voor zonevreemde bossen van minister Schauvliege. We moeten in overleg zoeken naar nieuwe gronden voor bossen, gronden waar echt bomen kunnen worden aangeplant. De juiste bestemming is van groot belang, net als het overleg.

De voorzitter

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

Ik moet de vraagsteller gelijk geven. In Vlaanderen in het eigendomsrecht al voor een groot deel uitgehold, om verschillende redenen. (Opmerkingen)

Vlaanderen is onderworpen aan de Vogelrichtlijn. Als er vogels overtrekken, mag men niet meer alles doen wat men zou willen. Dat is al een uitholling van het eigendomsrecht. Laat me nog vermelden dat de overheid – Vlaanderen en andere – op alle gronden een voorkooprecht heeft. Dat is ook een uitholling van het eigendomsrecht. Bij de minste bouwovertreding van een particulier wordt dan wel meedogenloos opgetreden. De administratie, zeker in West-Vlaanderen, gaat telkens in beroep bij de minste overtreding of aanleiding.

Ik denk dat de heer De Meulemeester in dit geval een punt heeft. Wij moeten hem ten volle steunen. Het kan niet dan men zomaar iets doet op de eigendom van iemand anders. Minister, wij vragen dan ook dringend actie van u om dit niet te laten escaleren en een duidelijk voorbeeld te stellen.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Men probeert de vis weer te verdrinken. Er is verontwaardiging vanwege een heel vreedzame actie en een klein beetje burgerlijke ongehoorzaamheid. Er was nochtans duidelijk een zeer gegronde aanleiding. De vereniging heeft op symbolische wijze een probleem proberen aan te kaarten. De bosbarometer toont aan dat het absoluut niet goed gaat met de bossen in Vlaanderen. Zij hebben dan ook een klein stukje grond dat al jarenlang braak ligt en inderdaad eigendom is van het Vlaamse Gewest, bebost met kleine boompjes. Dat moet natuurlijk een groot en belangrijk feit worden. Men heeft het over illegale acties en probeert op die manier de essentie te verdoezelen.

Ik vind het ook eigenaardig dat zo’n lokale vraag hier aan bod komt. Mijnheer De Meulemeester, het is inderdaad zo dat dit stukje grond op het gewestplan een gebied is voor milieubelastende industrie. U kunt dat perfect met een gemeentelijk uitvoeringsplan wijzigen en daar bosgebied van maken. U zit daar anders niet mee in want u hebt een agrarisch gebied via een gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan gewijzigd in industriegebied.(Rumoer)

Ik stel voor dat u nu hetzelfde doet met het gebied dat daar nu is aangeplant.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman, de reden waarom ik heb deze vraag heb aangenomen is dat de heer De Meulemeester daarin vraagt welke maatregelen de minister zal nemen om te vermijden dat gronden die eigendom zijn van de overheid, worden misbruikt voor illegale protestacties.

Minister Hilde Crevits

Ik kan ermee leven dat er sympathieke acties worden gevoerd. Men verwijst in de brief die ik vanmiddag heb gekregen, naar het feit dat ik deze namiddag een actuele vraag krijg. Indien de plenaire vergadering toevallig niet was gestart om 15 uur, dan stond ik hier misschien een antwoord te geven terwijl de sympathieke brief over de sympathieke actie binnenkwam. Ik vind het eigenlijk maar een kleine moeite om op voorhand met Waterwegen en Zeekanaal te praten. Men had contact kunnen opnemen met de heer Clinkers en ook met het Agentschap voor Natuur en Bos. Immers, er zijn misschien wel gronden die gebruikt kunnen worden. Ik vind het echter niet kunnen dat men dat zomaar doet en niet eens een domeintoelating vraagt. Iedereen kent de regels. Wij vragen gewoon om die te volgen. Men heeft hier zelfs geen inspanning gedaan om met de eigenaar contact op te nemen, en dat is spijtig. Ik ken de heer Somviele. Ik heb indertijd veel contact met hem gehad. Ik vind het jammer dat hij niet op voorhand contact heeft opgenomen.

Mijnheer De Meulemeester, Waterwegen en Zeekanaal heeft een proces-verbaal laten opmaken. Ik vind het echter wel belangrijk dat er nu overleg wordt gepleegd. Ook voor mij is het van belang dat wordt nagegaan of er zones zijn die kunnen worden bebost. Daartoe moeten we het volledige areaal grond van Waterwegen en Zeekanaal bekijken. Ik hoop dat er nu heel spoedig overleg komt tussen Waterwegen en Zeekanaal en de VBV.

Marnic De Meulemeester

Minister, ik dank u voor uw antwoord en voor uw onmiddellijke actie. Ik wil er nog op wijzen dat Oudenaarde in totaal 250 hectare bossen bezit. Dat is heel veel en meer dan vele andere steden. Ik vind het eigenaardig, voorzitter, dat een van de Vlaamse volksvertegenwoordigers hier pleit voor illegale acties tegen regels en decreten die in dit Vlaams Parlement zijn goedgekeurd. (Applaus bij Open Vld, CD&V en LDD)

De voorzitter

Mijnheer De Meulemeester, u mag op het spreekgestoelte zeggen wat u wilt, net als de volksvertegenwoordigers in het halfrond.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.