U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 oktober 2011, 14.01u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Caron bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Voorzitter, collega’s, namens mijn fractie wil ik onze teleurstelling uitdrukken over de beslissing van het Uitgebreid Bureau over de paraparlementaire instellingen. Wij zagen dat al langer aankomen en wilden niet medeplichtig zijn aan deze beslissing. Daarom zijn wij uit die werkgroep gestapt. Wij betreuren de beslissing, want zij is een slechte zaak voor ons parlement. Wij amputeren onze eigen werking en verliezen een beetje van onze geloofwaardigheid. In plaats van voort te werken aan een modern, open parlement dat open staat voor de participatie van de burgers, zetten wij nu stappen achteruit. Deze beslissing moet worden omgezet in decreets- en reglementsaanpassingen. Wij hopen dat bij die gelegenheid de discussie op een open en serene manier kan worden gevoerd.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, voor het wijzigen van opdrachten die decretaal zijn verankerd, zal het Vlaams Parlement ruimschoots de tijd krijgen. Over deze aangelegenheid wil ik beklemtonen dat dit parlement tot vandaag – ik benadruk: tot vandaag – op een zeer serene manier een aantal problemen onder de loep heeft genomen en daarover in zeer grote eensgezindheid besluiten heeft getrokken. Ik betreur het dat diegenen die niet aan het gesprek hebben deelgenomen, hier nu een negatieve sfeer creëren. (Applaus bij de N-VA, CD&V, LDD en het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Voorzitter, collega’s, ik sluit mij graag aan bij de commentaar van mijn goede collega, de heer Van Dijck. Het is merkwaardig dat de heer Caron van Groen! pleit voor een serene aanpak. Mijnheer Caron, u weet toch ook waarom u niet langer lid van de werkgoep was? U gaf het nadien toe. U hebt systematisch alle informele nota’s ter voorbereiding van belangrijke werkgroepen naar websites zoals die van De Wereld Morgen gelekt, om zo een animositeit te creëren en een serene discussie te verhinderen. Dat is ook de reden waarom u uit de werkgroep bent gestapt. Vorige maandag is de zaak door het Uitgebreid Bureau besproken. Groen! was er niet vertegenwoordigd. Dat kan een goede reden hebben. Maar u verwijt ons nu dat de zaak niet echt democratisch wordt aangepakt. Nochtans is het zo dat Groen! alle kansen zal krijgen om bij de discussies over de decreetsaanpassingen een inbreng te doen. En het is ook zo dat zowel meerderheid als oppositie dat dossier op een serene en correcte manuier hebben afgehandeld. De afwezigen hebben altijd ongelijk. (Applaus bij de N-VA, CD&V, LDD en het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Voorzitter, collega’s, het is niet mijn gewoonte om als oppositielid een ander oppositielid te bekritiseren. Maar voor een keer moet ik de heer Decaluwe bijtreden. Wij hebben geprobeerd om over de partijgrenzen heen een denkoefening te maken. Meerderheid en oppositie hebben eensgezind een voorstel uitgewerkt waarover het Uitgebreid Bureau zich maandag heeft gebogen.

Collega’s, het is niet mijn gewoonte om als oppositie op oppositie te reageren. Maar ik moet voor één keer de heer Decaluwe bijtreden, mijnheer Caron. We hebben geprobeerd een denkoefening te doen over de partijgrenzen heen. Meerderheid en oppositie hebben uiteindelijk in consensus een voorstel gemaakt waarover het Uitgebreid Bureau zich maandag gebogen heeft. Groen! heeft die vergaderingen verlaten. U, mijnheer Caron, hebt de vergadering verlaten, omdat u weigerde de denkoefening te maken over besparingen en hervormingen. Daarom bent u opgestapt, na overleg met uw fractieleider. De waarheid heeft haar rechten.

Mijnheer Caron, wat me stoort, is dat we de dag na de eerste werkgroepvergadering in de krant moesten lezen dat het Kinderrechtencommissariaat zou worden afgeschaft. Dat is nooit besproken. Groen! heeft dat verspreid in de publieke opinie. U hebt dat gelanceerd en daarmee de media gehaald. Achteraf is gedaan alsof er hardvochtige besparingen zouden komen.

Collega’s, als ik me niet vergis, besparen we met onze denkoefening ongeveer 1 miljoen euro. Meestal viseer ik de meerderheid met deze opmerking, maar als lid van de oppositie kun je ook besparen, bij die PPI’s. In tijden van crisis moeten we durven in eigen vlees te snijden, als de burgers dag na dag moeilijker hun dagelijkse facturen kunnen betalen.

We hebben dat gedaan, oppositie en meerderheid. Groen! is opgestapt en heeft dingen de wereld in gestuurd die niet correct waren. U hebt daar de pers mee gehaald. Aan de linkerzijde hebt u zich daar misschien heel populair mee gemaakt. Jullie verwijten ons soms populisme. Nee sorry, mijnheer Watteeuw, het is echt mijn gewoonte niet om als oppositie de oppositie aan te vallen, maar de manier waarop jullie van dag één in dit debat hebben gehandeld is onaanvaardbaar en een democratie onwaardig. (Applaus bij CD&V, Open Vld, N-VA, het Vlaams Belang en LDD)

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Une fois n’est pas coutume. Ik wil de meerderheid bijspringen en bevestigen dat ook wij loyaal en actief hebben meegewerkt in deze werkgroep en de bereikte consensus onderschrijven. Misschien moet er nu maar een cordon sanitaire rond Groen! worden getrokken, aangezien zij de democratische besluitvorming niet aanvaarden. (Gelach. Applaus bij het Vlaams Belang)

Bart Caron

Het is soms eenzaam om voor uw overtuiging op te komen, voorzitter. (Rumoer)

De voorzitter

Mijnheer Caron, we gaan hier geen inhoudelijke discussie voeren. Dat kan volgende week op het Uitgebreid Bureau gebeuren! Houd het kort, alstublieft.

Bart Caron

De twee vergaderingen die ik heb meegemaakt, blonken niet bepaald uit in sereniteit. Wat ik daar heb meegemaakt, was zo choquerend dat we niet verder wilden participeren. Laat dat duidelijk zijn.

De voorzitter

Dat is duidelijk. De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Mijnheer Decaluwe, u geeft terecht aan dat ik afwezig was op het Uitgebreid Bureau. Ik was verontschuldigd door omstandigheden. Maar daarmee zegt u niet alles. Een kwartier voor ik moest vertrekken heb ik nog eens gekeken naar de agenda van het Uitgebreid Bureau: daar stond de werkgroep PPI niet op! Men heeft de agenda gewijzigd ter zitting. Dat is zeer ongebruikelijk. De nota van de werkgroep was al meer dan een week klaar. Men wist dat het moest worden geagendeerd, maar heeft dat niet gedaan. Ik denk dat dat bewust is gebeurd! (Rumoer)

Het zijn de ‘truken van de foor’. U wou per se het Instituut Samenleving en Technologie (IST) liquideren. Dat is ook gebeurd. Kom ons niet vertellen dat we niet hebben deelgenomen. Wij hebben inderdaad druk gezet op die werkgroep. Ik denk dat door de commotie die is ontstaan het Kinderrechtencommissariaat nog bestaat. De manier waarop het IST is geliquideerd, tart alle verbeelding.

De voorzitter

Het woord ‘liquidatie’ is voor uw eigen rekening, mijnheer Watteeuw. Dat pik ik niet.

Filip Watteeuw

Absoluut.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Collega’s, ik heb daar zelf veel van mijn goede tijd ingestoken, samen met een zestal anderen. We hebben de PPI’s een toekomst gegeven. We hebben gezorgd dat ze kunnen blijven bestaan, met een zinvolle tijdsbesteding en opdracht. Het was choquerend, mijnheer Watteeuw, hoe uw partij vooraf en welbewust lekken organiseerde om zo elke hervorming tegen te gaan. Dat is in wezen een zeer ondemocratische werkwijze.

Het resultaat is er een dat vandaag in de volheid van de overtuiging kan worden verdedigd. We zullen dat ook laten blijken als decreten en dergelijke moeten worden aangepast. (Applaus)

De voorzitter

De heer Crombez heeft het woord.

John Crombez

Alleen de heer Keulen haalde het net aan: we mogen niet vergeten dat we een discussie hebben gevoerd over de hervorming van die instellingen. Ik ben tevreden dat vredeseducatie en kinderrechten in de parlementaire werking worden opgenomen via De Kracht van je Stem, dat de ombudsfunctie van de kinderrechtencommissaris wordt versterkt, en dat we tegelijk hebben kunnen besparen in deze moeilijke tijden.

Ik ben het vooral eens met de heer Van Dijck. Als u niet wenst deel te nemen aan de gesprekken, moet u hier nadien ook niet de grote trom komen roeren. Beweren dat het Kinderrechtencommissariaat gesneuveld zou zijn als u geen commotie had veroorzaakt, dat is je reinste nonsens.

Het debat is verder heel sereen verlopen. Waarom is die nota niet op voorhand verspreid? Omdat er implicaties zijn voor mensen die hier werken. Het is toch maar normaal dat zij werden geïnformeerd door de voorzitter van het parlement vooraleer dat op tafel kwam, wat ook gebeurd is. Ik vind dat helemaal normaal.

Filip Watteeuw

Het is ongebruikelijk.

John Crombez

Het is ongebruikelijk en daar is een bijzonder goede reden voor, mijnheer Watteeuw. U mag uzelf op de borst kloppen zoveel als u wilt. Er is hier op een redelijke manier over gediscussieerd.

Filip Watteeuw

Wat een mooi toeval.

John Crombez

Het toeval is dat u er niet was. Niemand wist dat u er niet was.

De voorzitter

Voor we dit agendapunt afsluiten, wil ik de zes partijen bedanken voor de serene manier waarop er werd gediscussieerd en voor de beslotenheid van de vergadering.

Mijnheer Caron, uw non-verbale communicatie spreekt boekdelen.

Er is afgesproken met de zes partijen – wilt u even luisteren, mijnheer Watteeuw – dat ik, staande de vergadering, aan het Uitgebreid Bureau zou vragen of men akkoord ging om dat punt toe te voegen. Iedereen was het daarmee eens. Er werd ook afgesproken dat het Uitgebreid Bureau tegelijk tot besluitvorming zou overgaan. Daar was ook iedereen het over eens. Dat u er niet was, ja goed, dat is uw verantwoordelijkheid. Als u geen enkele van die vergaderingen hebt bijgewoond en ook niet op de slotvergadering was, kunt u natuurlijk niet weten wat er afgesproken is.

Filip Watteeuw

Voor de minste agendawijziging krijgen we altijd mails, en nu niet!

De voorzitter

U had daar toch geen invloed gehad want de zes partijen waren het eens over de beslissingen. (Opmerkingen van de heer Filip Watteeuw)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.