U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement.

De heer De Meyer, verslaggever, heeft het woord.

Jos De Meyer

Voorzitter, collega’s, ik breng u een kort verslag over de drie voorstellen tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement die vandaag voorliggen.

Deze drie voorstellen kwamen er ter uitvoering van beslissingen van het Uitgebreid Bureau en werden eenparig aangenomen door de aanwezige leden van de Commissie voor Reglement en Samenwerking. Het voorstel wat de controlemiddelen betreft, heeft drie krachtlijnen: de opheffing van het peilen naar intenties als expliciet onontvankelijkheidscriterium voor vragen; de opheffing van het dubbel gebruik als ontvankelijkheidscriterium voor de schriftelijke vragen, ook voor vragen om uitleg en actuele vragen wordt dit opgeheven, maar enkel als het dubbel gebruik betrekking heeft op voorstellen van decreet, voorstellen van resolutie en moties; bij de actuele vragen wordt de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de vraagsteller beperkt tot de leden van de fracties die zelf geen vraag over het onderwerp hebben ingediend en volksvertegenwoordigers die geen lid zijn van een fractie.

Het voorstel over de verslaggeving in de plenaire vergadering regelt de afschaffing van de mondelinge herhaling van een schriftelijk verslag in de plenaire vergadering. Er blijven echter wel drie uitzonderingen behouden: over ontwerpen van decreet betreffende begrotingsaangelegenheden moet het schriftelijke verslag altijd mondeling worden toegelicht; als er geen schriftelijk verslag wordt opgesteld, moet er uiteraard nog steeds een mondeling verslag worden gegeven; en ten slotte blijft het steeds mogelijk dat een verslaggever aan de voorzitter mededeelt om het schriftelijke verslag wel mondeling toe te lichten.

Ten slotte is er ook nog een wijziging aan het Reglement voor wat de conceptnota’s voor nieuwe regelgeving betreft. Concreet moeten alle conceptnota’s, visieteksten, groen- en witboeken van de leden van de Vlaamse Regering steeds worden ingediend bij de voorzitter en zullen die ook steeds als stuk worden verspreid aan de parlementsleden. Hiervoor ontbrak tot op heden een reglementaire basis.

Daarnaast wordt de Vlaamse Regering eraan herinnerd dat de term groenboek enkel gebruikt mag worden in de betekenis die deze op Europees niveau heeft. Tegelijk wordt een bepaling in het Reglement voorzien die ook aan de leden van dit parlement het recht geeft om conceptnota’s voor nieuwe regelgeving in te dienen, en die te verspreiden als parlementair stuk.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 869/1)

– De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.