U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de bespreking van het voorstel van resolutie.

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, collega’s, het voorstel van resolutie zoals door de Open Vld werd opgesteld, omvat tien punten. Ik zal ze niet allemaal voorlezen, ik vat ze als volgt samen. We waren als Open Vld ontgoocheld over de beheersovereenkomst omdat die weinig ambitieus is.

Zo merken we dat er geen ambitieuze doelstelling is voor de modal split van wegverkeer naar binnenvaart. Men omschrijft wel het tonnage, het volume dat de binnenvaart in de periode 2011-2014 zou moeten vervoeren, maar wat ben je daarmee? Daarmee weet je alleen dat er x aantal ton werd vervoerd over de Vlaamse waterwegen, maar is dat dan goed of niet goed? Die beoordeling zullen we pas kunnen maken als we weten of het marktaandeel van de binnenvaart is toegenomen in het totaal verplaatste goederenvolume. En dus moet je een ambitieuze doelstelling inzake modal split verwoorden in de beheersovereenkomst, maar dat is niet gebeurd.

De term ‘estuaire vaart’ wordt op generlei wijze in deze beheersovereenkomst vermeld. Nochtans is het een van de belangrijke spelers om de transitie van het wegverkeer naar de binnenvaart tot stand te brengen. Ik verwijs daarbij naar uitspraken die onze minister-president in 2006 als minister deed. Hij stelde dat de estuaire vaart goed is om maar liefst 500.000 vrachtwagens van de E17 en de E34 te halen. Dat is niet min, het is dan ook heel bevreemdend om vast te stellen dat het woord ‘estuair’ zelfs niet valt in deze beheersovereenkomst.

Voor wat het realiseren van nieuwe watergebonden terreinen betreft, heeft men het ambitieniveau gelegd op 10.000 vierkante meter nieuwe bedrijfsterreinen aan de waterkant. Sommigen onder ons – ik niet, laat dat duidelijk zijn – hebben zo’n tuin. 10.000 vierkante meter, dat is niets, dat is 1 hectare. Het ambitieniveau is bijzonder laag.

Ook voor het totaal aantal overstroomde huizen langs waterwegen naar aanleiding van overstromingen, is er een merkwaardige ambitie: veertig huizen langs waterwegen ongeacht het feit of die tijgebonden zijn. Wij hebben gevraagd vanwaar dat aantal kwam, maar daar hebben we geen goed antwoord op gekregen. Voor ons is de nulambitie de enige juiste ambitie. We moeten ernaar streven dat er geen overstroomde huizen zijn langs waterwegen, ongeacht of die waterwegen tijgebonden zijn of niet. Zijn het er dan toch meer dan nul, dan is dat spijtig, maar de ambitie moet nul zijn.

Ik geef ook nog even mee dat de Administratie Waterwegen en Zeekanalen vindt dat ze ambitieus is als ze stelt dat de beperkingen inzake diepgang niet mogen toenemen ten overstaan van de nulmeting in 2007. Het is toch wel heel erg als een Vlaamse administratie zich tevreden stelt met het niet slechter doen dan in 2007.

Dit is dus samengevat de toon van ons voorstel van resolutie. We vragen daarvoor de goedkeuring.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.