U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 januari 2009, 14.05u

van de Vlaamse Regering, verslag door Marnic De Meulemeester
1946 (2008-2009) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 11 en 36, tot invoeging van een artikel 40/1, op artikel 64, tot vervanging van artikel 97, tot schrapping van artikel 98, tot vervanging van artikel 99, tot schrapping van artikel 100 en op de artikelen 101 en 151 en over de artikelen 11, 36, 64, 97, 98, 99, 100, 101 en 151 van het ontwerp van decreet.

Aan de orde is de stemming over amendement 89 van de heer De Meulemeester en mevrouw Libert op artikel 11.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

33 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, ik ben enigszins verbaasd dat de meerderheid, ondanks de kritische stemmen die deze voormiddag zijn opgegaan, dit amendement over minister De Gucht toch goedkeurt. Het lijkt me zeer verwonderlijk dat we hier, als dit nuttig lijkt, artikelen à la tête du client wijzigen.

Ten gronde vinden we immers dat een Europees Commissaris gewoonweg niet in een gemeenteraad moet zetelen. Hij moet dus ook niet als verhinderd worden beschouwd. Ik vind het bijgevolg ongehoord dat de meerderheid een dergelijk amendement op een drafje indient en goedkeurt. (Applaus bij Groen! en het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mevrouw de voorzitter, wij waren deze ochtend ook een beetje verrast toen mevrouw Libert het veld werd ingestuurd. Men had het beter overgelaten aan een paar oude rotten in het vak want het was een beetje pijnlijk dat zij dat net moest doen. Zij moest hier een amendement voorlezen dat wij pas nadien op de banken hebben gekregen. Maar goed, tot daar aan toe.

Wij hebben hier drie commissievergaderingen aan gewijd. Wij hebben aan dit decreet een plenaire vergadering gewijd. En plots ligt hier een amendement dat effectief à la tête du client is, dat artikel 14 van het Gemeentedecreet wijzigt en nog een verhindering bij creëert. Het gaat erover dat wie Europees Commissaris wordt, als verhinderd kan worden beschouwd en dus bijgevolg, volgens de Europese regelgeving, geen ontslag moet nemen maar zich als verhinderd kan stellen. Als hij geen Europees commissaris meer is, kan hij zijn functies in de gemeente opnieuw opnemen.

Wij vinden dat ongehoord, ook omdat de meerderheid niet geconsulteerd is. Als wij een amendement indienen om een bepaald probleem op te lossen, dan zegt men dat het à la tête du client is. Als dit geen amendement à la tête du client is, dan weet ik het niet meer. Wat mij verwondert, is dat CD&V en sp.a en Vlaams Progressieven - of hoe ze nu ook heten - dit zomaar slikken.

Wij hebben uren besteed aan de bespreking van dit decreet. Het is een pure schande om op het einde nog met een dergelijk amendement naar buiten te komen en het te laten goedkeuren. Kom ons niet meer spreken over parlementaire werkzaamheden. Kom ons niet meer spreken over parlementaire deontologie. Kom ons niet meer spreken over het deftig bespreken van decreten. Dit is een pure schande.

Maar Karel De Gucht zal de meerderheid dankbaar zijn. (Applaus bij het Vlaams Belang en bij Groen!)

De voorzitter

Redenen voor onthouding?

De heer Verfaillie heeft het woord.

Jan Verfaillie

Mevrouw de voorzitter, ik heb mij namens CD&V onthouden omwille van de snelheid waarmee dit diende geregeld te worden. Er waren al vier reparaties van het oorspronkelijk Gemeentedecreet. Dit regelen in de komende weken, zou leiden tot een vijfde reparatie.

Ik zou ook nog eens willen zeggen dat dit een duidelijk bewijs is dat de mensen die dit decretaal wensen te regelen, beseffen en ondersteunen dat het gemeentelijk niveau het belangrijkste niveau is in ons staatsbestel.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, voor wie vanmorgen aanwezig was tijdens het debat, was het duidelijk dat we, gedurende de jaren waarin dit decreet tot stand is gekomen, vaak geconfronteerd geweest zijn met amendementen op het allerlaatste moment. Vaak waren daar legitieme redenen voor, maar dit vinden wij er ook echt over. Ik zie echt niet in waarom dit op het allerlaatste moment nog via een amendement moet worden geregeld. Daarom kunnen wij deze aanpassing niet aanvaarden. Het zal zelfs een repercussie hebben op ons stemgedrag over het decreet zelf.

De voorzitter

Mevrouw De Wachter heeft het woord.

Else De Wachter

Mevrouw de voorzitter, ik wil me vooral aansluiten bij wat de heer Verfaillie heeft gezegd. Voor dit decreet hebben we heel wat tijd besteed aan de besprekingen in de commissie. Ik wil me namens onze fractie onthouden, omdat dit amendement vandaag op de banken werd uitgedeeld en we dat niet hebben besproken.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 11.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

34 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het aldus geamendeerde artikel 11 is aangenomen.

Joris Van Hauthem

Mevrouw de voorzitter, ik ga niet meer op het vorige debat terugkomen. Dit amendement is er gekomen omdat bij de federale regeringsvorming vorige week nog niet duidelijk was of Karel De Gucht al dan niet Europees Commissaris zou worden. Ja dus, dus moest het Gemeentedecreet aangepast worden. Er is een amendement aanvaard. Wij vragen, mevrouw de voorzitter, op basis daarvan, dat er geen eindstemming komt. Wij vragen de tweede lezing van dit decreet.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement 91 van de heer Tavernier op artikel 36.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

70 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 36.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

70 leden hebben ja geantwoord;

28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 36 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 88 van de heer Van Hauthem, de dames Martens, Michiels en De Lobel en de heer Wim Van Dijck tot invoeging van een artikel 40/1.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

64 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 92 van de heer Tavernier op artikel 64.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

33 leden hebben ja geantwoord;

64 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 64.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

70 leden hebben ja geantwoord;

29 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 64 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 93 van de heer Tavernier tot vervanging van artikel 97.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

70 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 97.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

70 leden hebben ja geantwoord;

29 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 97 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 94 van de heer Tavernier tot schrapping van artikel 98.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

70 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 98.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

70 leden hebben ja geantwoord;

29 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 98 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 95 van de heer Tavernier tot vervanging van artikel 99.

Zelfde stemming als bij amendement 94? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 99.

Zelfde stemming als bij artikel 98? (Instemming)

Artikel 99 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 96 van de heer Tavernier tot schrapping van artikel 100.

Zelfde stemming als bij amendement 94? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 100.

Zelfde stemming als bij artikel 98? (Instemming)

Artikel 100 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 97 van de heer Tavernier op artikel 101.

Zelfde stemming als bij amendement 94? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 101.

Zelfde stemming als bij artikel 98? (Instemming)

Artikel 101 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 90 van de heren De Meulemeester, Verfaillie, De Loor en De Cock en mevrouw Libert op artikel 151.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

98 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

69 leden hebben ja geantwoord;

27 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Reden voor onthouding?

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, ik heb me onthouden omdat ik van de meerderheid deze morgen geen enkele serieuze verklaring heb gekregen waarom men dit amendement heeft ingediend. Ik vraag aan de indieners of ze zelf begrijpen waarom ze dit amendement hebben ingediend. Het was in de tekst die in de commissie is besproken, zeer duidelijk dat drie artikelen in voege zouden treden op het ogenblik van publicatie in het Staatsblad. Om een mij totaal duistere reden wil de meerderheid dit nu schrappen en zal de Vlaamse Regering bepalen wanneer het in voege treedt. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat men de tweede lezing zal houden zodat de indieners en de parlementsleden even zouden kunnen nagaan waarom ze bepaalde teksten en bepaalde amendementen indienen en goedkeuren, want ze weten dat op dit moment niet.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 151.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

70 leden hebben ja geantwoord;

29 leden hebben neen geantwoord.

Het aldus geamendeerde artikel 151 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, er is geen hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet omdat er een tweede lezing is gevraagd.

Ik stel voor om de tweede lezing en de hoofdelijke stemming toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

van Jan Roegiers, Flor Koninckx, Johan Verstreken, Anne Marie Hoebeke en Piet De Bruyn
2026 (2008-2009) nr. 1
van Eloi Glorieux, Mieke Vogels, Rudi Daems, Vera Dua, Jef Tavernier en Jos Stassen
2027 (2008-2009) nr. 1
van Joke Schauvliege, Patrick Lachaert, Bart Martens, Rudi Daems, Jan Peumans en Else De Wachter, verslag door Tinne Rombouts en Frans Wymeersch
1996 (2008-2009) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.