U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

Luk Van Nieuwenhuysen

Mevrouw de voorzitter, er is iets eigenaardigs aan de gang in dit dossier. De Vlaamse basisschool De Taalkoffer in Komen heeft moeite om het hoofd boven water te houden. Ze heeft vorig jaar tevergeefs subsidies gevraagd aan de Franse Gemeenschap.

Daartegenover staat dat de Vlaamse Regering tegen het einde van deze legislatuur zo'n 50 miljoen euro zal hebben geïnvesteerd in de Franstalige faciliteitenscholen in Vlaanderen - voor de goede orde: dat is 2 miljard Belgische frank. Die vrijgevigheid van Vlaanderen heeft de Franstaligen blijkbaar niet belet om de Vlamingen gisteren in Straatsburg te gaan afschilderen als xenofoob, egoïstisch en discriminerend tegenover de Franstaligen in de Rand. Ik herhaal dat diezelfde Franstaligen weigeren van aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen in hun faciliteitengemeenten, zoals dat in Komen het geval is.

Als 1635 ouders uit Waalse faciliteitengemeenten verkiezen om hun kinderen naar Vlaamse scholen in Vlaanderen te sturen, liever dan in hun Waalse gemeente faciliteitenonderwijs aan te vragen, dan weten ze wel waarom ze dat doen. Ze weten dat het verloren moeite is, voor zo ver ze niet vrezen voor intimidatie zoals we dat in het verleden kenden.

Het Vlaams regeerakkoord beloofde eenzijdige maatregelen als de Vlaamse school in Komen tegen 1 januari 2006 niet zou worden gefinancierd door de Franse Gemeenschap. We zijn nu drie jaar verder. Het interpretatiedecreet dat zogezegd een antwoord moest zijn, haalt de volgende Vlaamse verkiezingen niet ingevolge belangenconflicten die ertegen worden ingespannen.

De Vlaamse Regering mag wat ons betreft - ik verwijs naar de motie van de N-VA - dit dossier agenderen op het eerstvolgende Overlegcomité en mag de Franse Gemeenschap proberen duidelijk te maken dat ze tegen de federale loyauteit ageert. Ik zou zeggen: veel geluk ermee. Maar deze legislatuur loopt ten einde. We moeten boter bij de vis vragen en de subsidiekraan voor het Franstalige faciliteitenonderwijs voor eens en voor altijd dichtdraaien. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, op basis van het Vlaams regeerakkoord zijn er decretale maatregelen genomen in dit parlement.

Het moet duidelijk zijn dat ook vorig jaar, in oktober, door voldoende ouders en met voldoende handtekeningen de vraag werd gesteld aan de Franse Gemeenschap om de school in Komen te subsidiëren en de financieren, net zoals we dat in Vlaanderen doen.

De motie van de N-VA vraagt uitsluitend om dit probleem op de vergadering van het eerstvolgende Overlegcomité te agenderen. (Applaus van de heer Jan Peumans)

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 37 leden hebben ja geantwoord; 65 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.