U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Daems heeft het woord.

Rudi Daems

Mevrouw de voorzitter, collega's, wij hebben in de commissie uren gedebatteerd over deze beslissing van de Vlaamse Regering. Wij hebben talloze redenen gevonden om aan te tonen dat het allesbehalve een verstandige beslissing is geweest. Wij zijn als fractie niet de enige in dit huis die er zo over denkt. Wij vinden het niet begrijpelijk dat men voor de noord-zuidverbinding in de provincie Limburg heeft gekozen voor de omleidingsweg. Ik haal er één argument uit, dat hier zwaar doorweegt. Wij vinden dat de Vlaamse Regering zich juridisch op zeer glad ijs begeeft wat betreft een mogelijke inbreuk op de Europese speciale beschermingszones. De nota van de minister daarover zal geen stand houden tegenover de Europese richtlijnen hierover. Te meer daar op basis van het milieueffectenrapport heel uitdrukkelijk is aangetoond dat er evenwaardige alternatieven zijn voor dit tracé.

Daarom, collega's, deze oproep tot het hele parlement. Wij stellen voor om twee concrete zaken te doen. Ten eerste willen wij aan de Europese Commissie een prejudiciële vraag stellen om te zien of de motivatie die minister Crevits aanhoudt, grond heeft. Ten tweede willen wij ook de gecumuleerde milieueffecten bestuderen van enerzijds de omleidingsweg rond Houthalen-Helchteren en anderzijds de keuze van deze regering om een noord-zuidsneltramverbinding aan te leggen doorheen Houthalen-Helchteren op het bestaande tracé van de bestaande gewestweg. In afwachting van de resultaten van deze twee onderzoeken stellen wij voor om de beslissing van de regering op te schorten, of om dat minstens te vragen.

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Iedereen kent het voorstel zoals wij het in de met redenen omklede motie hebben ingediend.

Ik wil er ten eerste nog eens op wijzen dat verscheidene Limburgse en ook andere politici, Steve Stevaert, Patrick Dewael maar ook Ludo Sannen, Johan Sauwens en de burgemeester van Houthalen-Helchteren, zich altijd resoluut hebben uitgesproken voor de doortocht met ondertunneling. De heer Kris Peeters heeft dat achteraf ook nog bevestigd.

Ten tweede zou de realisatie van een doortocht met ondertunneling uitvoering geven aan de doelstellingen van het door dit parlement goedgekeurde Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: het vrijwaren van het buitengebied voor essentiële functies, het tegengaan van de versnippering van het buitengebied, het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen, en het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Daar gaat het omleidingstraject nu net tegen in.

Ten derde wordt het project 'doortocht met ondertunneling' op vele vlakken als beter geëvalueerd in het plan-milieueffectenrapport. Bijvoorbeeld voor wat betreft het effect inzake oppervlaktewater, de geluidsoverlast, de emissies, de effecten op de natuur, de landschapsschade enzovoort.

Ten vierde zou de verkeersafwikkeling in beide scenario's gelijkaardig zijn.

Het is de logica zelve, mevrouw de voorzitter, gezien de onduidelijke uitslag van wat Europa in het kader van het vogel- en habitatrichtlijngebied zal beslissen, dat wij aan de Vlaamse Regering vragen om het project-MER voor beide trajecten te laten uitvoeren, zowel voor de omleiding als voor de doortocht met ondertunneling, en niet enkel voor de omleiding.

Vorige week heeft een Limburgse verkeersdeskundige nog klaar en duidelijk gezegd dat het verkeer op de bestaande doortocht ook na de omleiding nog altijd 20.000 voertuigen per dag zal moeten slikken. De zogenaamde herinrichting, door de meerderheid gevraagd, zal niet kunnen worden gerealiseerd om de doodeenvoudige reden dat men de twee trajecten zal nodig hebben om files te vermijden.

Wij vragen het project-MER voor beide projecten te laten uitvoeren. Dat is de logica zelf. Als Europa neen zal zeggen, zal men anderhalf tot twee jaar verloren hebben. Men zal dan opnieuw moeten beginnen met een project-MER voor de ondertunneling.

De voorzitter

De heer Pieters heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, ik treed de N-VA-collega bij, want wij maken hetzelfde punt in de resolutie. Ik wil er alleen aan toevoegen dat we ook vragen om in de toekomst beter geïnformeerd te worden en dat we een soort voortgangsrapportage krijgen zodat we ook goed geïnformeerd blijven.

De voorzitter

De heer Vrancken heeft het woord.

John Vrancken

Mevrouw de voorzitter, we vragen alleen maar dat de noord-zuidverbinding zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Dat is in het belang van alle Limburgers en zeker in het belang van de Noord-Limburgers die nu iedere dag een uur in de file staan, zowel 's morgens als 's avonds. We vragen dat de verbinding zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Alle bijkomende vragen, onderzoeksdaden en zo meer, zorgen alleen maar voor vertragingen.

De voorzitter

Begin van de stemming

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

98 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 5 leden hebben ja geantwoord; 63 leden hebben neen geantwoord; 30 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.