U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

De heer de Kort, verslaggever, heeft het woord.

Dirk de Kort

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, op 16 oktober 2008 werd het ontwerp van decreet in de commissie door minister Anciaux toegelicht. Op 23 oktober werd het besproken en werd hierover gestemd.

Minister Anciaux stelt dat het ontwerp van decreet tot doel heeft om een regeling uit te werken inzake de ethisch verantwoorde sportbeoefening. Het past binnen het beleid dat erop gericht is het bestaande domein van het medisch verantwoord sporten in drie bewegingen opnieuw op te bouwen en uit te breiden.

Een eerste beweging betreft het implementeren van de antidopingcode van het Wereldantidopingagentschap. Dit werd gerealiseerd door middel van het nieuwe decreet van 13 juli 2007 dat het decreet van 27 maart 1991 vervangt.

Een tweede beweging is het inbrengen van een dimensie ethisch verantwoord sporten.

Een derde beweging is het treffen van maatregelen ten aanzien van de entourage in het kader van dopingpraktijken.

Dit ontwerp van decreet geeft uitvoering aan het tweede en derde onderdeel van de beleidsstrategie en valt dan ook uiteen in twee grote onderdelen, namelijk het ethisch verantwoord sporten en de rol van de entourage in dopingpraktijken. Bij dit ontwerp van decreet worden ook een aantal juridisch noodzakelijke wijzigen van het decreet van 13 juli 2007 doorgevoerd.

Bij de algemene bespreking stelde mevrouw Robeyns van sp.a + VlaamsProgressieven dat zij zich schaart achter het ontwerp van decreet. Zowel fysiek als verbaal geweld moeten uit de sport worden geweerd. Zij verwijst hierbij expliciet naar verbaal geweld als een van de meest voorkomende vormen van geweld. Verbaal geweld doet zich volgens haar voor in alle sociale lagen van de bevolking, in alle leeftijdscategorieën en bovendien in allerlei diverse situaties. Het is moeilijk af te lijnen. Daar zit het grote probleem van ethiek en ethisch verantwoord sporten. Zij vindt het dan ook goed dat de minister er niet voor gekozen heeft om eenvormig een moraal op te leggen.

Mevrouw Robeyns looft ook de positieve aanpak in het decreet. Hierbij wordt uitgegaan van een stimuleringsbeleid met positieve stimuli aan de federaties en verenigingen, om te proberen onethisch gedrag te voorkomen, zodat het niet bestraft moet worden. Responsabilisering, samenwerking en zelfregulering via de opencoördinatiemethode zijn een goede keuze.

De nood aan een structurele aanpak is volgens mevrouw Robeyns terug te vinden in het lang aangekondigde ethische onderdeel dat werd voorgelegd.

Tot slot kan mevrouw Robeyns zich vinden in enkele bekommernissen van de Sectorraad Sport. Zij informeerde naar de oprichting van een meldpunt waar gedupeerden terecht kunnen als sportfederaties of clubs een probleem niet ernstig nemen. Zij vroeg ook naar een verschuiving van de middelen om het decreet te financieren. Door de uitbreiding van het decreet met een ethisch luik is het volgens haar tevens noodzakelijk dat deskundigen inzake sportethiek worden opgenomen in een expertencommissie, waarvan de oprichting is gepland in het decreet medisch verantwoord sporten.

De heer Delva stelde namens CD&V dat het decreet ook tegemoetkomt aan een reële nood in de sportsector en bij uitbreiding in de hele samenleving. Ook de aanpak met een grote responsabilisering van de sportfederaties via zelfregulering kan de goedkeuring van de fractie wegdragen. De heer Delva deelt ook een aantal inzichten van de Sportraad. Ethiek in de sport is moeilijk te definiëren, maar hij sluit zich aan bij de oproep om in de Vlaamse Trainersschool en de bestaande opleidingen en bijscholingen voldoende aandacht te besteden aan de ethische aspecten van sport.

Een andere bekommernis is dat medisch en ethisch verantwoord sporten al te vaak geassocieerd wordt met de dopingproblematiek, hoewel dat veel ruimer is. Hij stelt voor om het decreet in de volgende legislatuur aan een grondige evaluatie te onderwerpen. Hij ziet in de uitbreiding van het decreet naar ethisch verantwoord sporten een kans om niet alleen repressief, maar ook preventief op te treden.

De heer Delva staat ook even stil bij de oprichting van een meldpunt waarvan sprake is in het advies van de Sportraad. Er is bovendien de vrees van de Sportraad dat zonder extra middelen de sportsector zelf zal moeten opdraaien voor de inspanningen die geleverd moeten worden om het decreet uit te voeren.

Er is eveneens de bekommernis over de controle op de naleving van het decreet. Goede afspraken met Bloso lijken essentieel, opdat sportorganisatoren zouden weten waaraan zich te houden.

Tot slot is de timing van de uitvoeringsbesluiten essentieel, omdat de Sportraad voldoende tijd wenst om zich voor te bereiden.

Bij de artikelsgewijze bespreking werden geen specifieke opmerkingen gemaakt. De artikelen 1 tot en met 12 werden dan ook unaniem aangenomen met 9 stemmen.

De heer Caron zal nog een toelichting geven bij een amendement. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 1843/1).

De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een nieuw artikel 4bis. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 1843/3).

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Mevrouw de voorzitter, in totaal zijn er drie amendementen ingediend. Ze hebben alle drie betrekking op de afstemming van dit ontwerp op de WADA-code. Zoals u allemaal weet, heeft die code betrekking op de internationale bestrijding van de doping in de sport. Bij nader toezien, blijkt dat de formulering in de voorgelegde tekst niet precies de WADA-code dekt. Daarnaast geeft zo ook onvoldoende machtiging of decretale basis aan de regering om ter zake een aantal verfijningen toe passen. In artikel 4 worden met name de definities van de termen 'verzuim', 'product' enzovoort bijgesteld. Ze worden in lijn gebracht met die van de WADA-code.

In het amendement gaat het om de drie gemiste controles, het verzuim betreffende de aangifte, de term 'verhandelen' en de term 'sportmanifestatie'.

De voorzitter

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

De artikelen 5 en 6 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een nieuw artikel 6bis. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 1843/3).

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Via het amendement wordt aan de regering een decretale basis gegeven om, via uitvoeringsbesluiten, een aantal maatregelen te nemen om de eigen regelgeving precies af te stemmen op de WADA-code.

De voorzitter

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

De artikelen 7 tot en met 11 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot vervanging van artikel 12. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2008-2009, nr. 1843/3).

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Het is de bedoeling dat de artikelen 4bis, 6bis, 7, 8, 9 en 10 van dit ontwerp op 1 januari in werking treden. Dat betekent dat ze op dezelfde datum in werking treden als de WADA-code zelf.

De voorzitter

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.