U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 juni 2008, 14.01u

van Ward Kennes aan minister Hilde Crevits
320 (2007-2008)
De voorzitter

De heer Kennes heeft het woord.

Ward Kennes

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, het is een genoegen om mijn eerste actuele vraag aan u te mogen stellen. Ik zal het niet hebben over het zeewater, want dat komt hier vaker ter sprake, maar wel over de kwaliteit van de binnenwateren. Op 14 mei hebt u een persbericht verspreid waarin stond dat het de goede richting uitgaat met onze waterkwaliteit. Die verklaring staat haaks op wat een aantal kranten daarover gisteren hebben gepubliceerd. Nochtans beroept iedereen zich op dezelfde cijfers. De verklaring ligt wellicht in het feit dat Europa geen onderscheid maakt tussen Vlaanderen en Wallonië. Wie het kaartje bekijkt, zal merken dat in het noorden veel blauw en groen terug te vinden is maar in het zuiden veel rood. De waterkwaliteit in dit land is dus bijna volgens communautaire lijnen verdeeld.

De verkeerde indruk ontstaat dat de kwaliteit van de zwemwateren daalt. Om daaraan iets te doen, moeten we van Europa verkrijgen dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de toestand in noord en zuid. De regelgeving en de omzetting van de richtlijnen gebeurt immers door verschillende instanties, en ook de metingen gebeuren op verschillende wijze. Kunnen we op dat vlak stappen vooruit zetten? Bent u er zeker van dat in Wallonië het water op dezelfde manier wordt gecontroleerd als bij ons?

Een volgend punt zijn de klimatologische omstandigheden. We weten dat er aan de kust meer vervuiling in het water zit als het hard heeft geregend. Geldt dat fenomeen ook voor de binnenwateren? Zijn er klimatologische omstandigheden die verklaren dat het in 2007 in Vlaanderen beter ging?

Het laatste punt zijn de streptokokken. Het klinkt misschien wat technisch, maar hun aanwezigheid is een criterium voor het al dan niet toekennen van de ´blauwe vlag´. Ze spelen ook een rol als de VMM beslist een burgemeester op te dragen een waterplas te sluiten. In een dergelijk bericht van de VMM staan dan naast de totale coli en de fecale coli ook de waarden van de streptokokken ?vermeld. Ik verneem dat dit bij de beoordeling van de waterkwaliteit echter niet in rekening wordt gebracht. Dat is toch merkwaardig?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Het is een genoegen dat ik op uw eerste vraag mag antwoorden. Wat de zwemwaterkwaliteit betreft, klopt het dat ik op 14 mei 2008 de resultaten heb bekendgemaakt van de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen. Als Vlaams minister kan ik me niet uitspreken over de kwaliteit elders in ons land. Ik deed dat naar aanleiding van de rapportering door de Vlaamse Milieumaatschappij aan Europa. Jaarlijks moet de VMM over de kwaliteit van het zwemwater verslag uitbrengen. Op aandringen van onze diensten gebeurt die rapportering gedecentraliseerd. Zowel Vlaanderen als Wallonië heeft twee rapporteurs die bij Europa verslag uitbrengen. Brussel heeft er geen, want Brussel beschikt niet over zwemwaterplassen die moeten worden gemeten.

Die rapporteurs hebben de resultaten doorgegeven. De resultaten komen terecht in één databank. Wanneer er resultaten worden bekendgemaakt, dan zijn het enkel de nationale resultaten. Vandaar dat er een verschil bestaat tussen het algemene beeld voor België en het beeld voor Vlaanderen. Uw kaartje toont dat duidelijk aan.

Er is in het verleden ook al aan Europa gevraagd om regionale aandacht te hebben voor leefmilieu. Dat is evident want leefmilieu is een regionale bevoegdheid. Het is dan ook logisch dat de resultaten in de twee landsgedeelten verschillend zijn. Momenteel gaat Europa daar niet op in. Richtlijnen gelden ten opzichte van lidstaten. De resultaten moeten dan ook gerapporteerd worden door de lidstaten.

Dat zou kunnen veranderen. Momenteel is er discussie over de totstandkoming van het nieuwe cohesiebeleid. Er zijn nog een aantal andere lidstaten die eenzelfde gedefederaliseerde structuur hebben en die hun resultaten ook graag zouden rapporteren.

Bovendien moet binnenkort ook het Belgische standpunt worden bepaald in het kader van de onderhandelingen onder het Franse voorzitterschap, over de mededeling van de Commissie inzake een gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem. Wanneer we willen dat de bevoegdheidsniveaus iets hebben aan dat systeem, dan moeten er regionale cijfers gerapporteerd worden. Zo niet, heeft die mededeling weinig zin.

U vraagt hoe het zit met de rapportering. Die rapportering gebeurt in Vlaanderen en in Wallonië op hetzelfde vlak. U hebt een punt wanneer u het hebt over die streptokokken. Er wordt gemeten aan de hand van een lijst van parameters die op Europees vlak is bepaald. In Vlaanderen meten we zelfs regelmatiger dan opgelegd. Er is in Europa geen bindende norm voor de overschrijding van de hoeveelheid streptokokken. Die springen er dan ook uit bij het algemene resultaat. Dat is het gevolg van de Europese regelgeving. Dat neemt niet weg dat de hoeveelheid streptokokken wordt gemeten en opgevolgd. Voor een aantal zaken is die bepalend. Ze wordt echter niet opgenomen in het eindverslag van Europa.

We weten nooit wat de impact is van klimatologische omstandigheden. Ik sluit dan ook niet uit dat ze een impact hebben op de kwaliteit van het water. We zien nu stilaan de gevolgen, ook op de binnenwateren, van de investeringen die worden gedaan in het rioleringsbeleid. Hoe meer afvalwater ongezuiverd in beken en plassen terechtkomt, hoe beter. Wanneer het heel hard regent, dan zijn er wel nog een aantal knelpunten, niet alleen aan de kust. Er zijn nog een aantal overstorten die op dat moment in werking treden. De riolen kunnen de hoeveelheid water niet meer aan. De putdeksels komen omhoog en het regen- en afvalwater komt op straat en ongezuiverd in plassen terecht. De resultaten zijn al beter door de geleverde inspanningen. Er zijn echter nog een aantal knelpunten die geïnventariseerd zijn en die de komende jaren moeten worden opgelost.

Ward Kennes

Mevrouw de minister, het zou een goede zaak zijn indien de resultaten van het Vlaamse milieubeleid binnen afzienbare tijd zouden kunnen worden vertaald in de Europese rapporten. Wat de streptokokken betreft, stel ik vast dat de VMM, bij het opstellen van een rapport van onderzoek open zwem- en recreatiewaters, daar een imperatieve waarde van 400 op kleeft terwijl VLAREM zelf een richtwaarde van 100 hanteert.

Ik stel vast dat dat een factor is waarmee dus wel degelijk rekening wordt gehouden en die ertoe kan leiden dat, indien die imperatieve waarde wordt overschreden, een waterpartij moet worden gesloten. Ik blijf dus met de vraag zitten of dat niet beter mee wordt opgenomen in de evaluatie, daar de VMM zelf rekening houdt met deze factor als het gaat over de volksgezondheid.

Minister Hilde Crevits

Er is nog geen zekerheid over de vraag of regionale cijfers zullen kunnen worden gerapporteerd op Europees niveau. We proberen nu het Belgische standpunt ter zake te bepalen. We hopen dan een stap voorwaarts te kunnen zetten, naar aanleiding van de indicatoren of het informatiesysteem.

Dan zijn er de streptokokken en het aantal metingen. We meten frequenter dan Europees voorgeschreven. Dat gebeurt in zeer nauwe samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Niemand zal betwisten dat die fecale streptokokken een relevante parameter zijn, maar er is geen Europese richtwaarde die dat verplicht opneemt. Als we daar verandering in willen brengen, moeten we ervoor zorgen dat dat Europees wordt veranderd. Zo ver staan we vandaag nog niet. Het lijkt me echter een brug te ver om te besluiten dit uit de Vlaamse rapportering te houden en het niet meer als parameter in acht te nemen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.