U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 mei 2008, 14.05u

van Anissa Temsamani, Dirk De Cock, Piet De Bruyn, Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en Laurence Libert
1598 (2007-2008) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Martens, verslaggever, heeft het woord.

Katleen Martens

Mevrouw de voorzitter, de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie behandelde op 6 mei 2008 het voorstel van decreet van mevrouw Temsamani, de heren De Cock en De Bruyn en de dames Helsen, Demeulenaere en Libert houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding.

In de toelichting stelden de indieners dat dit voorstel, dat een uitbreiding inhoudt van het rookverbod in de scholen, een logische stap is om te komen tot een coherent antirookbeleid binnen de onderwijsinstellingen. Met het voorstel willen de indieners de scholen aanzetten tot het voeren van een integrale strategie van tabakspreventie, zowel gericht op leerlingen als op het personeel en alle anderen die in het kader van een naschoolse activiteit in de scholen komen.

Uit cijfers blijkt dat, hoewel er wat het rookgedrag betreft een gunstige evolutie is bij jongeren, een uitsluitend sensibiliserende strategie niet volstaat en er ook een krachtdadiger beleid moet worden gevoerd om het tabaksgebruik te doen dalen. De indieners zijn er zich van bewust dat dit voorstel van decreet in bijvoorbeeld de scholen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) op heel wat weerstand zal stuiten, maar ze willen niet afwijken van het vooropgestelde doel van rookvrije scholen en schoolomgevingen. Het lijkt in dat opzicht geen goed idee om uitzonderingen te maken voor bepaalde onderwijsinstellingen. Ze zijn wel van mening dat dit voorstel van decreet voldoende ruimte laat voor een lokale invulling van het rookbeleid.

Bij de bespreking stelde de Vlaams Belangfractie geen problemen te hebben met dit voorstel van decreet, aangezien het om een uitvoering gaat van wat deze fractie al eerder had gevraagd, in 2005 en 2007. Hoewel de fractie betreurt dat Onderwijs hier een kans heeft gemist om voorop te lopen in de strijd tegen roken, apprecieert ze wel het voortschrijdende inzicht van de commissieleden, dat ertoe heeft geleid dat dit voorstel van decreet werd ingediend. Ook de minister stelde het een goed voorstel van decreet te vinden. Hij was vooral tevreden over de manier waarop dit geleidelijk aan is gegroeid.

Het voorstel van decreet werd in de commissie unaniem met 10 stemmen aangenomen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Sannen, verslaggever, heeft het woord.

Ludo Sannen

Mevrouw de voorzitter, wat zou ik nog aan dit verslag kunnen toevoegen?

De voorzitter

Mevrouw Temsamani heeft het woord.

Anissa Temsamani

Mevrouw de voorzitter, ik geef mijn fractieleider volledig gelijk. Ik dank mevrouw Martens voor het verslag.

We zorgen hiermee inderdaad voor een stroomlijning van het gezondheidsbeleid in onze scholen. Het is ook een uitbreiding van de reeds bestaande federale wetgeving, namelijk het verbod te roken op het werk.

Ik denk dat leerkrachten en scholen hier een heel belangrijke rol in kunnen spelen. Zij vervullen immers een voorbeeldrol. Het is niet meer of minder dan het vervolg op de jarenlange effectieve inspanningen van heel wat scholen rond sensibilisering en tabakspreventie, maar ook van de overheid. Hierover bestaat niet alleen een consensus bij de meerderheid. Ook de Vlaams Belangfractie heeft het voorstel van decreet gesteund. Ik geloof dat we een breed maatschappelijk draagvlak hebben gecreëerd voor het verbod op roken. Intussen voert men op federaal niveau een discussie over de uitbreiding van het rookverbod in cafés. Gelukkig moeten we die hier niet voeren, want we maken ons niet populair met dit soort maatregelen. We moeten vooral blijven benadrukken dat een leerkracht met zijn voorbeeldfunctie niet mag tonen dat roken zomaar kan. Daar mag de overheid op ingrijpen. De boodschap is duidelijk: zien roken, doet roken. Daarom zeg ik: 'don't tell, but show'. Dat is een gezond pedagogisch principe, zowel letterlijk als figuurlijk.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mevrouw de voorzitter, een mens kan voor verrassingen staan. Zo stond ik voor een verrassing toen ik in de nieuwsbrief SCHOOLdirect ontdekte dat de minister van Onderwijs zijn nieuwe richtlijn over het totale rookverbod in de schoolgebouwen en op speelplaatsen al had doorgestuurd - geldend vanaf 1 september 2008 - alsof het voorstel van decreet dat hier vandaag ter stemming ligt, al was goedgekeurd. Ik begrijp natuurlijk dat er in de commissie van begin deze maand nauwelijks opmerkingen waren, en dat alle partijen, inclusief het Vlaams Belang, dit voorstel van decreet vandaag zullen aannemen. Maar, bij goed bestuur hoort volgens ons ook de parlementaire 'decency' om de procedures te eerbiedigen, en te wachten tot er is gestemd.

Wat in de commissie vooral opviel, was dat het enige lid met ruime onderwijservaring, voorzitter Van Kerrebroeck, met gezond verstand had geoordeeld dat de bestaande regelgeving, die al bijzonder ver gaat, ruimschoots volstaat. Zij vond dat een verdere maniakale uitbreiding van het rookverbod alleen tot effect zal hebben dat de toiletten en de verloren hoekjes of bergplaatsen in de scholen weer gaan stinken, omdat het de enige toevluchtoorden zijn voor verslaafde leerlingen en, wat er nu nog bijkomt, voor verslaafde leraren.

In de huidige regeling konden de scholen nog kiezen, en de directies met genoeg verstand werkten een oplossing uit voor de leraren en leraressen die geen dag zonder hun sigaret kunnen. Er kon een rookruimte worden vrijgemaakt op school, zoals veel verstandige werkgevers nu al doen, en trouwens ook dit huis. Bovendien konden de leraren ook nog een sigaret opsteken in open lucht, waar ze hun collega's of leerlingen niet hinderden. Deze menselijke behandeling van tabaksverslaafden wordt nu geschrapt, zodat op een sluipende manier voor de rokende leraar of lerares een 'Berufsverbot' wordt ingevoerd.

Zoals u misschien al weet, of wat u niet zal verbazen, Lijst Dedecker vindt dat ook in cafés alleen de uitbater kan beslissen of er in zijn kroeg kan worden gerookt of niet. Ook de scholen konden tot nu toe die keuze maken. In de scholen zijn er nu al genoeg maatregelen om het roken te ontmoedigen of het passief roken tot een minimum te beperken. Maar het Vlaams Parlement vindt het nodig om de heksenjacht op rokers in een hogere versnelling te gooien. Ik ben zelf ex-roker, ik weet waarover ik praat. En dat zal LDD niet mee goedkeuren.

De betuttelingsdrift van de politici beperkt zich al lang niet meer tot de kerntaken van de overheid. Dat de scholen nu zelfs geen aparte rokerslokalen meer mogen inrichten, dat de leraren tussen 6.30 en 18.30 niet meer mogen worden opgemerkt met een sigaret tussen hun vingers is een zuivere aanslag op de vrijheid, en een discriminatie van leraren, die ook maar mensen zijn. Op geen enkele werkvloer worden de rokers zo zwaar aangepakt.

Minister Vandenbroucke zal straks of overmorgen of volgende week natuurlijk komen aandragen met statistieken die aantonen dat leerkrachten die roken, slechter lesgeven dan niet-rokers, zoals ook Van Brempt met haar flitspalen probeert te bewijzen dat verkeersveiligheid alleen van snelheid afhangt.

Roken is alleen voor gezondheidsfreaks een zonde. Voor de gewone mensen is het een slechte gewoonte. Roken is niet gezond, dat weten we ook, maar voor Lijst Dedecker zijn de rokers al genoeg gediscrimineerd. En daarom durf ik, beste collega's, nog een laatste oproep doen op het gezond verstand - maar wetende wat de uitslag zal zijn. Kijk en luister naar zuster Monica. Ik durf jullie te vragen om deze waanzinnige regeldrift stop te zetten. Er is al genoeg verboden in dit land!

Als jullie dwaasweg blijven luisteren naar al die doemdenkers, dan zullen hier straks misschien - u zet de deur open, maar u weet niet hoe ver ze open gaat - nog drastischer voorstellen worden voorgelegd. Sluit de Wetstraat dan maar voor alle voetgangers, want van zoveel CO2 en fijn stof gaat iedereen op termijn dood. Sluit de tunnels en de viaducten af, want een halfuur file in de tunnels komt overeen met twee pakjes sigaretten en de viaducten brengen het fijn stof tot op onze neushoogte. Schaf de buggy's van de kleuters af, want die hangen ook al veel te laag bij de grond.

Weet u, mevrouw de voorzitter, collega's, als jullie allemaal zo bang zijn om voortijdig te sterven aan een of andere kwaal, dan kunnen we ons Vlaams volk maar op één manier redden: laat ons met z'n 6 miljoen naar Guyana trekken en onder een vrolijk deuntje van Bob Marley mekaar een drankje toedienen dat niemand het overleeft, want dan zullen al uw doelstellingen zijn voltooid, heren en dames politici: geen longkankers meer, geen verkeersdoden meer, geen te dikke mensen meer, geen te dunne mensen meer, geen depressieven en geen maniakken meer, geen gevangenissen te weinig, geen wachtlijsten meer, en vooral, beste collega's, geen statistieken meer!

Mag ik u daarom vragen om dit voorstel van decreet niet goed te keuren? Ik dank u.

De voorzitter

Mevrouw Van Kerrebroeck heeft het woord.

Monica Van Kerrebroeck

Mevrouw de voorzitter, ik wil even ingaan op de opmerking van de collega die me zonet heeft vernoemd. Ik heb inderdaad op een onbewaakt ogenblik misschien lichtvaardige uitspraken gedaan. De ervaring leert echter dat alleen idioten niet bereid zijn om van idee te veranderen. Ik heb me laten overtuigen dat gezondheid, en vooral gezondheid voor anderen, toch wel heel belangrijk is. Vandaar dat ik nu meer overtuigd ben en ook voor dit rookverbod zal stemmen. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Mevrouw Michiels heeft het woord.

An Michiels

Mevrouw de voorzitter, wat de heer Verstrepen zegt over de procedures, dat klopt. Wij hebben hier al herhaaldelijk aangekaart dat minister Vandenbroucke soms communiceert voor de zaken beslist zijn, maar er zijn decreten waarbij het belangrijker is om dit op te merken dan bij dit decreet.

De aanwezigheid van de collega's van LDD in de commissie voor Onderwijs zou er misschien toe kunnen leiden dat er juist geciteerd wordt. Hetgeen werd aangehaald dat mevrouw Van Kerrebroeck heeft gezegd, dateert van 2005. Het werd niet gezegd bij de bespreking van dit voorstel van decreet. Graag een juist citaat, mijnheer Verstrepen, neem niet zomaar lukraak een aantal zaken uit een tekst.

Ik vraag u ook om niet te overdrijven. Het is nogal gemakkelijk om van cafés te stellen dat de uitbater beslist, wij hebben ook daarover een specifiek standpunt, maar cafés vergelijken met scholen, dat vind ik toch wel een beetje vergaand. Cafés hebben volgens mij nog altijd geen voorbeeldfunctie en dat kan men wel zeggen van leraren.

Zeggen dat dit over een beroepsverbod voor leerkrachten gaat, is ook een beetje te verregaand. Wat dit voorstel van decreet bepleit, is dat er niet wordt gerookt in de scholen zelf en op het grondgebied van de scholen. Wat de leerkracht op straat doet, daarover wordt niets gezegd.

Ik hoop van ganser harte dat de collega's van LDD bij de volgende decreten - en er staan er twee op stapel - een even gefundeerd betoog zullen houden. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Als we dan toch letterlijk gaan worden, collega van het Vlaams Belang, het gaat om stuk 1598 met datum 6 mei 2008. Daaruit heb ik geciteerd. Ik zal het u overhandigen, want u kent niet alles vanbuiten natuurlijk in uw 'commissieke'.(Rumoer)

Juist is juist.(Rumoer)

Ik moet toch ook vaststellen dat het Vlaams Belang in deze zaak duaal campagne voert. Enerzijds zeggen ze dat in cafés mag worden gerookt en hebben ze zelfs belangengroepen die vinden dat roken in cafés moet worden toegestaan. Nu hoor ik ze hier zeggen dat roken in scholen niet mag. Het is altijd hetzelfde met het Vlaams Belang: links-rechts, links-rechts, en uiteindelijk komt er geen gefundeerde mening uit.

De voorzitter

Mevrouw Van Kerrebroeck heeft het woord.

Monica Van Kerrebroeck

Ik wil toch even het belang van onze commissie onderstrepen. Ik nodig de heer Verstrepen uit om zelf eens aanwezig te zijn, want ik heb hem nog nooit werkend in onze commissie aangetroffen. Het is altijd gemakkelijk om populistisch de show te stelen. De commissie wordt hier ten onrechte verkleind tot een 'commissieke'. (Applaus)

Jurgen Verstrepen

Ik aanvaard de gevoeligheden in het gebruik van 'commissieke'. Ik had geen verkleinwoord mogen gebruiken. Daarin hebt u gelijk, mevrouw Van Kerrebroeck, en ik wil u tegemoetkomen.

Ik zal niet oordelen over aanwezigheden in de commissie. Wij zitten hier niet als fractie en zijn uit elke commissie buitengegooid. Ik moet niet lijfelijk aanwezig zijn om bepaalde dossiers van a tot z door te nemen. Dat lukt wel met het hele dossier dat op tafel ligt. Daaruit heb ik letterlijk geciteerd. Zelfs mensen die aanwezig zijn, hebben niet door dat bepaalde verslagen van een andere datum zijn.

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Als de heer Verstrepen zegt dat hij uit alle commissies is buitengegooid, dan nodig ik hem uit om kennis te nemen van het reglement van dit parlement. Dat zegt dat hij alle commissies mag bezoeken. Als hij een hele week in Benidorm gaat zitten, dan is dat een ander probleem. (Applaus)

An Michiels

Het klopt dat de heer Verstrepen citeert uit het verslag over dit voorstel van decreet, maar hij heeft blijkbaar niet gezien dat ik uit een vroeger verslag citeerde. (Applaus)

Jurgen Verstrepen

Ik heb de indruk dat we ver weg zijn van de inhoud van het debat. Mijnheer Peumans, u hebt vandaag de mond vol over Benidorm, maar op uw leeftijd bent u daar zeer welkom. Ik heb er veel mensen gezien die daar graag naartoe gaan. (Rumoer)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1598/1).

De artikelen 1 tot en met 14 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.