U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 mei 2008, 14.05u

van Jurgen Verstrepen aan minister Kathleen Van Brempt, beantwoord door minister Kris Peeters
310 (2007-2008)
De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister-president Peeters.

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, wekelijks vervangt u hier wel iemand, het wordt op den duur gezellig.

Ik had minister Van Brempt een vraag willen stellen over een quote van haar op de radio, die de prijs van de dag krijgt. Ze zei: "We zetten flitspalen, maar we willen de mensen niet beboeten." U begrijpt dat ik toch eens aan de minister wou vragen wat ze daarmee bedoelt. Waarom zet ze die flitspalen er dan, om fotootjes te maken van mensen onderweg? U kunt haar die vraag misschien eens overmaken, want het is niet mijn hoofdvraag.

Minister Van Brempt zegt dat er nieuwe flitspalen komen en ze zwaait met cijfers waaruit moet blijken dat het aantal verkeersdoden zou verminderen naargelang er meer flitspalen staan, en ze zegt dat ze als ze voor elke dode minder een flitspaal moet zetten, ze dat met plezier zal doen.

De minister heeft iets met camera's. Bij De Lijn lukt het niet, het duurt tweeënhalf jaar om een paar simpele camera's te hangen, maar met de flitspalen lukt het wel. Ik begin toch de indruk te krijgen dat de flitspalen wat meer rendabel zijn dan camera's bij De Lijn. Dit is echter een heel andere discussie.

Ik vraag me dit af, want wie alles analyseert wat hij te horen krijgt over de nieuwe flitspalen, krijgt toch de indruk dat het om geld gaat: bijkomende flitspalen en nieuwe verwerkingscentra in Gent en Antwerpen waar 1,4 miljoen overtredingen kunnen worden verwerkt. Dit gaat over omzet, over 'kassa'! We kunnen dit vergelijken met persberichten van bedrijven die zeggen dat hun nieuwe infrastructuur zal opbrengen, dat de investering onmiddellijk terugverdiend is. Ik vraag mij af waar het verkeersbeleid zit.

Het wordt nog beter, de technologie is schitterend, want de camera's zullen dag en nacht draaien. Het is blijkbaar heel belangrijk dat ze 's nachts werken, want dan gebeuren er blijkbaar heel veel ongevallen, ook op autosnelwegen, want daar komen de camera's nu ook - dat is het nieuwe aan deze zaak. Dat ze de hele nacht werken, is de digitale revolutie of evolutie! Wie echter de cijfers analyseert van de ongevallen 's nachts en op autosnelwegen, komt uit op amper 8 percent van alle ongelukken. Een mens vraagt zich af waarom er dan flitscamera's op de autosnelwegen moeten staan.

En het wordt nog interessanter, want ze zwaait met die studie. Maar dat is vreemd, want er is eigenlijk geen wetenschappelijk onderbouwde studie die zegt dat de verkeersdoden verminderen om bepaalde redenen. Als die studie er is, zal ik ze met plezier ontvangen.

Laten we even met het buitenland vergelijken. In Nederland staan er op dit ogenblik 1478 flitspalen. Dat is 90,81 flitspalen per miljoen inwoners. In Vlaanderen staan er straks 1660, wat 217,7 flitspalen per miljoen inwoners is. In Vlaanderen staan dus ongeveer drie keer zoveel flitspalen. Wat doet een mens dan met de onderzoeken, geconnecteerd aan het aantal verkeersdoden? Als die flitspalen er effectief voor zorgen dat er minder verkeersdoden zijn, dan zal dat wel met elkaar te maken hebben. Aangezien we drie keer zoveel flitspalen hebben, zal dat wel effect hebben. Maar wat blijkt nu? In Nederland ligt het aantal verkeersslachtoffers beduidend lager met drie keer minder flitspalen. Zijn wij dan de cowboys van de weg? (Rumoer)

Dit is cijfermateriaal waarbij een mens zich vragen stelt. Het lijkt erop dat de flitspalen de absolute jackpot zijn, dat de automobilisten aan de kassa moeten passeren, en dan hebben we het nog niet over de verdeling van het verkeersboetefonds tussen Vlaanderen en Wallonië, maar dit terzijde. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Flitspalen zijn inderdaad de jackpot van België geworden, en als we de opbrengsten bekijken, dan vraag ik me af waarom niet meer wordt geïnvesteerd in een degelijk verkeersbeleid. Nu worden er flitspalen neergepoot in zones waar het verkeer elke dag stilstaat. Ik heb bekeken waar ze komen in Antwerpen. Daar kun je elke dag van 's morgens tot 's avonds zelfs niet sneller rijden dan 100 kilometer per uur. Waarom worden ze dan op de ring geplaatst? Dat heeft niets te maken met verkeersveiligheid, met verkeersdoden vermijden, maar gewoon met opbrengsten.

Daarom vraag ik waar de expliciete bewijzen zijn waarmee wordt gezwaaid. Ik ben heel geïnteresseerd in de studie over de relatie tussen flitspalen en minder verkeersdoden. Als er studies zijn, overhandig ze dan aan het parlement. In welke mate zouden de verkeersongevallen dalen, indien de overheid investeert in infrastructuur, waardoor de files zouden verminderen? Dat is nog een ander verhaal. Vandaag is nog maar eens gebleken dat het verkeer nogmaals zal toenemen. We zullen nog allemaal stilstaan. Wanneer en waar gaan ze die jackpotten van de regering laten renderen?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, collega's, minister Van Brempt en ikzelf hebben er geen enkel probleem mee om die studies over te maken. Mijnheer Verstrepen, u verwijst naar binnen- en buitenlands onderzoek dat aangeeft dat flitspalen aan verkeerslichten en snelheidscamera's het aantal letselongevallen reduceren. Het Steunpunt Verkeersveiligheid heeft twee studies uitgevoerd die de bevoegde minister u graag zal overmaken.

De eerste studie is van 2004 en gebaseerd op drie wegassen in één politiezone. Daar vond een daling plaats van het aantal letselongevallen met 27 percent, en een daling van 14 percent van het totaal aantal ongevallen. De tweede studie is van 2006 en is gebaseerd op elf wegassen uit drie politiezones. Die vond als beste schatting van het effect van de Vlaamse onbemande camera's een significante reductie van alle ongevallen, inclusief die met uitsluitend materiële schade, met 20 tot 21 percent. Die reductie sluit volgens de studie aan bij internationaal gepubliceerde cijfers.

U vraagt naar studies, en u krijgt ze. Ik zal ze u overmaken.

De verkeersveiligheid omvat verschillende facetten. We moeten ervoor zorgen dat de infrastructuur de veiligheid van de weggebruikers maximaal garandeert. Daarom hebben we een indrukwekkend programma voor gevaarlijke punten. De ministers Crevits en Van Brempt doen daar enorme inspanningen voor.

Infrastructuur is een belangrijk element om de verkeersveiligheid te garanderen. Er zijn al tal van initiatieven en werkzaamheden gefinaliseerd. We investeren jaarlijks 100 miljoen euro en meer uit het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) in de gevaarlijke punten. Minister Van Brempt doet ook heel wat inspanningen inzake de vorming rond verkeersveiligheid.

Mijnheer Verstrepen, u praat over de flitspalen als een soort jackpot. Het mag niet zo zijn dat de mensen die geflitst worden, de indruk hebben dat ze gepakt worden. Men mag niet het gevoel hebben dat we de flitspalen verdoken opstellen in de hoop dat men ze niet ziet. Om dat gevoel te voorkomen, zullen wij, zoals dat in andere landen gebeurt, een signalisatiebord voor de flitspalen plaatsen. Op die manier worden de weggebruikers vooraf gewaarschuwd dat er een flitspaal staat. De bevoegde ministers hebben immers niet de bedoeling om zo veel mogelijk mensen te flitsen, maar wel om ervoor te zorgen dat men de maximumsnelheid respecteert, en dat men weet dat men anders beboet wordt.

Dat is een goede en duidelijke maatregel die de beide ministers hebben genomen. Zij zullen verder overleg plegen over het aanbrengen van die waarschuwingsborden. We moeten immers vermijden dat er op die manier weer te veel borden langs de weg komen te staan. Het is in elk geval belangrijk om de automobilist te informeren waar de flitspalen staan, alleen al om te voorkomen dat hij de flitspaal pas op het laatste moment opmerkt en dan vol op de rem gaat staan, met alle gevolgen van dien.

Mijnheer Verstrepen, collega's, met deze en andere maatregelen zetten wij belangrijke stappen om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal ongevallen op onze Vlaamse wegen tot het minimum te beperken. Minister Van Brempt verricht op dat vlak, samen met de andere collega's, schitterend werk.

Jurgen Verstrepen

Mijnheer de minister-president, ik dank u voor uw antwoord. U haalt twee studies aan, die ik met veel aandacht naast de studie over de evolutie van de verkeersongevallen zal leggen. In die studie wordt ook het thema van de flitspalen aangekaart. Ik zal u een kopie bezorgen. Ik wil nog wel eens zien hoe we daar dan uit komen. Daar is immers weinig sprake van verschuivingen. En dan gaat het over het hele grondgebied. Het lijkt me in elk geval heel boeiend om die twee studies te matchen. Dat is belangrijk.

Ik betwist nog altijd een deel van de uitleg, omdat er nog steeds geen instituut bestaat dat verkeersongevallen op een wetenschappelijke manier bestudeert. Ik wil daar bij dezen toch nog eens voor pleiten.

U zegt dat u waarschuwingsborden gaat plaatsen voor de flitspalen. Dat lijkt me eerlijk, ook al hebben de mensen dat niet nodig. Ze hebben immers allemaal een TomTom. Dat wordt volledig geüpdatet, alle flitspalen staan daarin aangeduid. (Opmerkingen)

Iedereen heeft hier toch een TomTom? Alle flitspalen staan daarin aangeduid. Maar het is in elk geval interessant om die borden te plaatsen, want als iemand de remmen dichtgooit, is er inderdaad nog meer kans op ongevallen. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Het komt er dus gewoon op neer dat het grootste deel van de flitspalen wordt ingezet, zeker op de autosnelwegen, als jackpots. Zolang er geen wetenschappelijk onderzoek is, kunnen die cijfers perfect worden opgesplitst. Misschien moet u ook eens de cijfers bekijken wanneer een vrachtwagen op een file inrijdt en nagaan hoeveel slachtoffers daarbij vallen. Als ik vaststel dat er camera's worden geplaatst op plaatsen waar er bijna geen verkeersongevallen gebeuren, dan heb ik daar vragen bij. In Antwerpen is er ook een studie die uitwijst dat je beter veilig over de ring rond Brussel kunt rijden want daar gebeuren nauwelijks verkeersongevallen.

De voorzitter

De heer Huybrechts heeft het woord.

Pieter Huybrechts

Mijnheer Verstrepen, het is spijtig dat u niet aanwezig was in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit, waar ik onlangs een vraag om uitleg heb gesteld aan minister Van Brempt over een doordachte plaatsing van flitspalen. Blijkbaar was het in Benidorm plezanter, wat ik u overigens van harte gun.

Mijnheer de minister-president, het is een feit dat in de periode 2002-2007 in Vlaanderen ongeveer 1500 flitspalen werden geplaatst. Daarmee heeft Vlaanderen momenteel het dichtste flitspalennetwerk in heel Europa, dit in tegenstelling tot Wallonië, waar we de flitspalen met een vergrootglas moeten gaan zoeken.

Wanneer de Vlaamse Regering flitspalen wil inzetten op die plaatsen waarvan bewezen is dat ze een reëel gevaar opleveren en die niet verder kunnen worden beveiligd door een verbetering van de infrastructuur, dan ga ik akkoord. Ik heb echter de indruk dat veel van die flitspalen, en zeker die langs de autosnelwegen, niet op de gevaarlijkste plaatsen staan. Trouwens, op autosnelwegen zijn mobiele politiepatrouilles om velerlei redenen veel interessanter dan flitspalen. Dat is echter een federale bevoegdheid.

Mijnheer de minister-president, ik pleit ervoor - en ik ben blij dat u dezelfde visie hebt - dat, zoals in Nederland, flitspalen op voorhand worden aangekondigd. U zegt dat minister Van Brempt daar hetzelfde over denkt. Ik citeer minister van Brempt uit de Handelingen van de commissievergadering C231 van 6 mei 2008: "Individuele flitspalen worden best niet aangekondigd." Blijkbaar is daar dus enige begripsverwarring over.

Mijnheer de minister-president, ik ben blij dat u ook van mening bent dat het beter is om die flitspalen wel aan te kondigen. Zo kan de snelheid op een veilige manier worden verminderd. De hoofdzaak moet het bevorderen van de veiligheid zijn, en niet het opdrijven van de pakkans en het op kosten jagen van automobilisten en motorrijders.

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mijnheer Verstrepen, ik heb gelezen dat u in Benidorm bent geweest. Volgens mij was het daar erg warm. Het verbaast me dat u spreekt over flitspalen en het aantal verkeersdoden. Het zou goed zijn indien u de cijfers zou nakijken van het aantal zwaar- en lichtgewonden. Gisteravond hebben we in de commissie tot halfnegen een toelichting gehad over het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Het gaat niet alleen over het terugdringen van het aantal doden, maar ook van het aantal zwaar- en lichtgewonden.

Ik ken uw stijl. Die is zeer populistisch. Wanneer u in een gemeente woont waar iemand wordt doodgereden als gevolg van het negeren van een rood licht, dan zult u vragen dat er zo snel mogelijk flitspalen worden geplaatst. Hetzelfde geldt overigens voor mensen die zwaargewond uit een verkeersongeval komen en voor de rest van hun leven gehandicapt zijn. U vergelijkt Vlaanderen en Nederlands op een populistische manier. Als er een land is waarmee u Vlaanderen inzake verkeersveiligheid niet moet vergelijken, dan is het wel Nederland. In Nederland is de leesbaarheid van de borden overal dezelfde. De minister-president weet wellicht uit zijn vorige leven als minister van Openbare Werken dat Vlaanderen inzake infrastructuur nog heel wat moet inhalen.

Mijnheer Verstrepen, u zegt dat er geen wetenschappelijke studies bestaan. U hebt het over een studie van Antwerpen waar ik nog nooit over gehoord heb. Ik wil u verwijzen naar de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Nederland. De SWOV zal u alle studies geven over de invloed van flitspalen.

Mijnheer Verstrepen, eigenlijk is het heel simpel. Als men niet door het rood licht rijdt en zich aan de toegelaten snelheid houdt, dan is er geen repressief optreden nodig. Gedraag u in het verkeer zoals het hoort, en niet zoals de heer Dedecker aangeeft, die stelt dat chauffeurs 's nachts tegen 180 kilometer per uur over de snelweg mogen scheuren. Ik ben een aantal keren met uw partijvoorzitter in debat getreden. Het spijt me, maar aan het soort plat populisme dat hij aanhangt, doe ik niet mee. (Applaus)

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, de opmerkingen van de collega's zijn zeer duidelijk. We trachten de verkeersveiligheid verder op te krikken. De flitspalen zijn daarvoor een belangrijk instrument. Ze dienen niet om de pakkans te verhogen. Degenen die de opgelegde snelheidsbeperkingen niet respecteren, weten vooraf dat ze daarvoor beboet zullen worden. Dat is een zeer verstandige beleidsmaatregel. Ik kan het niet treffender zeggen dan de heer Peumans. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel.

Jurgen Verstrepen

Ik ben aangenaam verrast dat Vlaams Belang zelfs langer dan een kwartier aanwezig is in een bepaalde commissie om een aantal zaken te volgen. (Rumoer. Opmerkingen)

Eric Van Rompuy

Iemand die vorige week in Benidorm zat, komt ons hier de les spellen! Ik verdedig hier de leden van het Vlaams Belang, die altijd aanwezig zijn.

Jurgen Verstrepen

Vorige vrijdag was er dus een commissievergadering. Dat is nieuw! U moet bij de les blijven. (Opmerkingen)

Mijnheer Peumans, u spreekt hier over populisme. Wat u doet, is echter de optelsom maken van een aantal zaken. In één zin hebt u het over 'dood', 'gehandicapt', 'ongeval', 'emotie', 'de rest van uw leven', 'rood licht'. Als dat geen plat populisme is, weet ik het ook niet meer. (Opmerkingen)

Ik heb hier nooit gezegd dat ik tegen een roodlichtcamera ben. (Rumoer)

Ik heb hier geen lessen te ontvangen inzake voorbeeldgedrag. Ik meen me te herinneren dat iemand van CD&V onlangs gepakt is omdat hij te snel reed. Hij heeft een boete gekregen, en zijn rijbewijs werd ingetrokken. En Florke van sp.a reed zat in zijn auto rond. Dan is het toch wel straf dat hier wordt gesproken over populisme.

Mijnheer Van Rompuy, de heer Dedecker is nog nooit 's nachts gepakt omdat hij, zoals de heer Bogaert, te snel reed. Daar moet u eens op letten!

De voorzitter

De heer Koninckx heeft het woord.

Flor Koninckx

Mevrouw de voorzitter, ik was eerst van plan te reageren. Wat hier wordt gezegd, is echter zo laag bij de grond dat ik dat niet zal doen. (Applaus)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Bart Van Malderen aan minister Hilde Crevits, beantwoord door minister Kris Peeters
306 (2007-2008)
van Joke Schauvliege aan minister Hilde Crevits, beantwoord door minister Kris Peeters
307 (2007-2008)
van Patrick Lachaert aan minister Hilde Crevits, beantwoord door minister Kris Peeters
308 (2007-2008)
van Jef Tavernier aan minister Hilde Crevits, beantwoord door minister Kris Peeters
309 (2007-2008)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.