U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 januari 2008, 14.00u

van Marc van den Abeelen aan minister Hilde Crevits
159 (2007-2008)
De voorzitter

De heer van den Abeelen heef het woord.

Marc van den Abeelen

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, mevrouw de minister, collega's, u hebt een pluim gegeven aan uw voorganger bevoegd voor landbouw. Hier gaat het over de pluim die u misschien verdient, want mijn vraag gaat over het feit dat de discussies in de commissies en de rapporten van het Rekenhof ons leren dat de werken in Antwerpen ontzaglijk veel meer geld kosten dan aanvankelijk is begroot en ook veel langer duren dan geraamd. Wat de leien betreft, gaat het over een verdubbeling. Dat is niet uw schuld, maar die van uw voorgangers. Ze zijn vandaag zelfs nog niet klaar. Wat de ring betreft, is de kostprijs 20 percent hoger, maar het tijdschema wordt wel gerespecteerd. De ministers die zich daar vroeger hebben mee beziggehouden, hebben schitterend werk geleverd.

Het algemene plaatje verontrust me wel. Ik zou niet graag hebben dat een ambtenaar van de gemeente me zou komen vertellen dat de heraanleg van een straat het dubbele kost van wat oorspronkelijk was begroot en drie jaar langer duurt dan gepland. We lezen verder dat de tweede fase van de heraanleg van de leien twee jaar vertraging oploopt en dat de kostprijs ervan met 20 percent wordt verhoogd. De Singel loopt drie jaar vertraging op, en de kostprijs verdubbelt. Voor de sluizen geldt hetzelfde, en dan heb ik het nog niet over zaken die niet tot uw bevoegdheden behoren, zoals de traminfrastructuur. Wat gaat u daaraan doen? Hoe wilt u de efficiëntie verhogen? Hoe wilt u de controle verbeteren en ervoor zorgen dat de timing wordt gerespecteerd?

Gisteren heb ik er 1 uur en 20 minuten over gedaan om vanuit het nieuwe gerechtshof te Antwerpen tot aan de Zoo te geraken - mijn normale biotoop, tussen de apen, ik wist dat u dat zou zeggen. (Opmerkingen. Gelach)

Iedere euro die te veel wordt uitgegeven is een euro minder die niet kan worden besteed aan bijvoorbeeld de zwarte punten op de A12. Het belangrijkste is de timing want voor Antwerpen dreigt het verkeersinfarct altijd maar dichterbij te komen. Vandaar mijn vraag: wat gaat u er aan doen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

We hebben vanmorgen in de commissie Openbare Werken tot een uur na de middag gediscussieerd over Vlaanderen in zijn geheel en de files. Het was zeer interessant en het is jammer dat u er niet bij was. (Opmerkingen van de heer Marc van den Abeelen)

Het klopt inderdaad dat het indicatieve meerjarenprogramma voor de provincie Antwerpen jaar na jaar verschuivingen kent, maar het meerjarenprogramma is een indicatief programma, vandaar dat het ook verschuivingen kan kennen. De oorzaken ervan hebt u zelf al wat aangehaald.

We zitten met een pak zeer grote werken in Antwerpen, die inderdaad aanleiding geven tot twee effecten. Het heeft vooreerst een effect op de timing. In vergelijking met 2003 zijn er heel wat procedures bijgekomen. Ik denk aan de wetgeving op het grondverzet, de bodem die moet worden nagekeken, wat effectief voor vertraging op het terrein zorgt. Bovendien wordt bij de opmaak van de indicatieve programma's een fasering uitgestippeld die in gedachten de meest ideale fasering is. Er moet worden rekening gehouden, zeker bij renovatiewerken aan wegen, dat er onverwachte obstakels opduiken. Ik geef een concreet voorbeeld. Voor de leien heeft men kunnen vaststellen dat er gigantische obstakels zijn opgedoken met de rioleringswerken. Het bracht heel wat meer werk mee dan oorspronkelijk was gepland. Dat heeft een effect op de timing, maar ook op het luik rekeningen. In de commissie heeft er een interessante gedachtewisseling plaatsgevonden over de evolutie van de rekeningen. Het verslag zal intussen al wel beschikbaar zijn. We proberen in te grijpen waar het mogelijk is, maar er zijn nu eenmaal zaken waar men moeilijk vat op krijgt en die inderdaad een extra hap uit het regulier budget opeten. Daardoor moeten andere werken worden uitgesteld. Het is de bedoeling om er in de toekomst een betere greep op te krijgen. Dat kan alleen maar door een betere begroting bij de aanvang van de werken en door ervoor te zorgen dat de risicofactoren zo goed mogelijk worden ingeschat. Voor de werken die nu aan de gang zijn, moeten we verder roeien met de riemen die we hebben.

Tot slot wat de initiële meerjarenprogramma's aangaat, proberen we de werken veel beter op elkaar af te stemmen. U weet dat we trachten te vermijden om 20 werken in een zone tegelijkertijd aan te vatten. Dat maakt dat als men de werken in 2004 vergelijkt met de werken in 2007, er een evolutie merkbaar is die ervoor zorgt dat de werken elkaar minder hinderen. We houden het in de gaten, maar ik ben ervan overtuigd dat u dat samen met mij zult blijven doen.

Marc van den Abeelen

Ik dank u voor uw antwoord, mevrouw de minister. Ik reken vooral op uw jeugdig enthousiasme. U gaat ervoor, maar ik denk dat u uw ambtenaren wat meer zult moeten motiveren om hetzelfde te doen. Daar ligt voor een groot gedeelte het knooppunt, maar ik reken op uw efficiëntie. U hebt nog een lange tijd te gaan, dus moet u er nog veel voor doen.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Ik heb begrepen dat Marc Van den Abeelen er van het Vlinderpaleis naar de Zoo 1 uur en 20 minuten over heeft gedaan. Misschien wist u het niet, mijnheer Van den Abeelen, maar gisteren heeft De Lijn gestaakt. U hebt wellicht tevergeefs gewacht op een bus die u van het Vlinderpaleis naar de Zoo moest brengen. Uiteindelijk bent u te voet gegaan en ik kan me voorstelde dat het met uw slecht been zo lang duurde.

Mevrouw de minister, ik vind dat u er zich te gemakkelijk van af maakt. De heer van den Abeelen heeft een punt, in die zin dat we allemaal gefrustreerd zijn omdat er 1001 redenen worden aangehaald om de vertraging te verklaren. Een ervan waren de archeologische vondsten die plots opdoken. Men kon trouwens weten dat die zouden opduiken. Er bestaan topografische kaarten van 1860-1870 die tot op de decimeter aangeven wat waar ligt. Als een aannemer of administratie daar geen rekening mee houdt, dan gaat die in de fout. We moeten daaruit leren. U bent jong, u hebt nog veel tijd om te leren. Ik hoop dat u het wel gaat doen.

Minister Hilde Crevits

Ik dank u voor de suggesties. Ik zal er rekening mee houden. Het ideale scenario is natuurlijk dat er geen enkel obstakel opduikt. In verband met de archeologische vondsten is een procedure gevoerd bij de Raad van State. Dat heeft ook voor heel wat vertraging gezorgd. We kunnen alleen maar proberen om in de toekomst alles beter in te schatten.

De werken aan de ring geven aanleiding tot verrekeningen maar we blijven mooi op schema.

Marc van den Abeelen

Wees alert, laat u niet beduvelen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.