U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2007, 10.01u

van Ludo Sannen, André Van Nieuwkerke, Tinne Rombouts, Jos De Meyer, Karlos Callens en Patrick De Klerck
1290 (2006-2007) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, de algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Robeyns, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De heer Van Nieuwkerke heeft het woord.

André Van Nieuwkerke

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de meeste mensen die horen dat er een voorstel van resolutie is ingediend over de paardenhouderij, fronsen de wenkbrauwen en vragen zich af waar het parlement zich nu weer mee bezighoudt. Mijn fractie is zeer tevreden met het werk in de commissie waar het onderwerp behandeld werd en is blij met de steun van de collega's die het voorstel mee hebben ondertekend.

Deze sector, die nooit in de picture heeft gestaan, groeit sterk. Het gaat om ongeveer 120.000 paarden in een sector die een heel divers gamma van activiteiten ontwikkelt. Voor de sport alleen al zijn er twee liga's. 20.000 paarden zijn bestemd voor de slachterij. Er zijn ongeveer 700 maneges. Ik ben zelf van Brugge, een stad met heel wat koetsiers. De economische activiteit kan vergeleken worden met de suikerbietsector in Vlaanderen.

Via het voorstel van resolutie richten we ons tot verschillende beleidsdomeinen. We vragen dat er systematisch een degelijke documentatie wordt bijgehouden en wordt nagegaan wat de impact en de aard is van de paardenhouderij in Vlaanderen. Het is ook belangrijk dat de sector zelf met één stem spreekt en intern van gedachten wisselt over het beleid.

Er zijn heel wat conflicten op het terrein. Ik denk aan de nood aan oefenterreinen, die nu in landbouwgebied liggen. Gemeenten en provincies hebben daar bezwaar tegen.

Ook bij de ruimtelijke ordening zijn er conflicten. Zo zijn er de agrarische gebieden, de natuurgebieden enzovoort. Waardevol grasland is bijvoorbeeld niet geschikt om paarden te houden of een stoeterij op te zetten. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de Habitatrichtlijn. Als paarden in die gebieden grazen, zullen de vogels vertrekken naar elders. Dat geeft dan weer problemen voor de landbouwers omdat de vogels vernielingen aanrichten op de akkers. Ook op dat vlak moet een gericht beleid worden gevoerd, een afwegingskader en bestemmingsplannen worden opgesteld om te bepalen waar paardenhouderij kan en niet kan.

De provincies en gemeenten moeten over een kader beschikken. Vaak zijn er problemen als er paardenhouderijen zijn in de nabijheid van een dicht stedelijk weefsel. Zo is er zelfs een wei midden in een dichtbevolkt gebied. De mensen hebben daar geen bezwaar tegen. Ouderen en kinderen kijken graag naar paarden. In andere gebieden kan dat echter wel voor conflicten zorgen.

Mijn fractie is zeer tevreden met het brede politieke draagvlak in het Vlaams Parlement voor dit initiatief van de heer Sannen. Sinds de hoorzitting ben ik er alvast van overtuigd dat we op dit vlak nuttig werk kunnen leveren. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer De Klerck heeft het woord.

Patrick De Klerck

Mevrouw de voorzitter, de heer Van Nieuwkerke heeft terecht naar het grote belang van de ruimtelijke ordening verwezen.

We hebben in het verleden al een aantal accenten gelegd. Ik denk hierbij onder meer aan de beslissing over de functiewijzigingen buiten de geëigende bestemmingszones, waarbij de bed and breakfast-formule van vier kamers tot acht kamers is uitgebreid en waarbij het invoeren van nieuwe functies is mogelijk gemaakt. Ik denk hierbij tevens aan de paardenhouderijen, aan de dierenpensions, aan de dierenartsenpraktijken, aan de maneges en aan de tuinaanlegbedrijven. Ook in de inventaris van het bouwkundig erfgoed zijn met betrekking tot het buitengebied een aantal nieuwe accenten gelegd. Net als het stedelijk gebied vertoont ook het buitengebied een zekere dynamiek. Tijdens het optimaliseren van die dynamiek moeten we respect voor de ruimtelijke ordening betonen.

Ik ben voorstander van dit voorstel van resolutie. In de tekst wordt een aantal nieuwe elementen aangehaald. Het voorstel van resolutie benadrukt dat het hier ook om een belangrijke economische sector gaat. De rechtstreekse toegevoegde waarde van de sector bedraagt 220 miljoen euro. Over de omvang van de onrechtstreekse toegevoegde waarde zijn in de loop van de commissiebesprekingen en van de hoorzitting een aantal uitspraken gedaan.

Dit voorstel van resolutie biedt een aantal mogelijkheden. Het recreatief medegebruik wordt steeds sterker en moet worden gekanaliseerd. We moeten de uitbreiding zo kanaliseren dat het geheel ruimtelijk verantwoord blijft, maar met voldoende aandacht voor de aanwezige dynamiek.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, de mensen die de besprekingen van dit voorstel van resolutie in de commissie hebben gevolgd, hebben kunnen vaststellen dat mijn fractie zich bij de stemming heeft onthouden. We hebben ons meer om vormelijke dan om inhoudelijke redenen onthouden. Ik heb ons standpunt toen overigens toegelicht.

Ongeveer tien minuten voor de stemming over dit voorstel van resolutie heeft de commissie de beleidsbrief Landbouw van de minister-president goedgekeurd. De inhoud van dit voorstel van resolutie is in feite in die beleidsbrief opgenomen. Volgens mij zijn voorstellen van resolutie bedoeld om de Vlaamse Regering ertoe aan te zetten bepaalde initiatieven te nemen.

Aangezien we niet de indruk willen wekken dat we het niet eens zijn met de inhoud, zullen we dit voorstel van resolutie straks toch goedkeuren. (Applaus bij het Vlaams Belang)

André Van Nieuwkerke

Zoals ik tijdens de commissiebesprekingen al heb verklaard, vergist de heer Sintobin zich. Een voorstel van resolutie komt niet plots uit de lucht gevallen. Het opstellen van een voorstel van resolutie vergt studie en overleg. Dit heeft ons een drietal maanden gekost.

Tijdens die periode is de Vlaamse Regering wakker geschoten. De Vlaamse Regering heeft gemerkt dat het voorstel van resolutie vorm begon te krijgen en heeft besloten hier proactief op in te spelen. Dankzij het initiatief van het Vlaams Parlement heeft de Vlaamse Regering een aantal goede ideeën overgenomen.

We moeten hier in feite blij mee zijn. Een voorstel van resolutie is immers bedoeld om het beleid te stimuleren om politieke acties te ondernemen.

Ik zou toch willen opmerken dat er een verband kan zijn tussen deze situatie en een van de indieners van dit voorstel van resolutie. In de commissie voor Leefmilieu heeft de heer Sannen een voorstel van decreet over het paalkamperen ingediend. Vorige vrijdag heeft de Vlaamse Regering beslist bivakzones toe te laten. Het Vlaams Parlement heeft zijn werkzaamheden evenwel nog niet afgerond. De commissie voor Leefmilieu heeft een hoorzitting over het onderwerp georganiseerd en moet de bespreking van het voorstel van decreet nog afronden. In mijn ogen getuigt dit van weinig respect voor de parlementaire werkzaamheden.

De voorzitter

De heer Sannen heeft het woord.

Ludo Sannen

Mijnheer Sintobin, ik heb geen problemen met het proactief werk van deze regering die dingen uitvoert die het parlement vraagt of bespreekt, ook al is er niet definitief over beslist.

In mei lag hier al een eerste tekst voor over de verpaarding van het buitengebied. Ik heb er geen probleem mee dat de minister-president dit in zijn nieuwe beleidsbrief heeft opgenomen. Over een beleidsbrief wordt echter niet gestemd, over een voorstel van resolutie wel. Het is een aanbeveling aan de regering waar ze niet meer onderuit kan.

Ik ben dan ook blij met de wijziging van uw standpunt om het mee goed te keuren. Een resolutie is een duidelijke stem van het parlement tegenover de regering. Een beleidsbrief is louter een intentie van een minister, maar bindt het parlement en de regering niet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.