U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 mei 2007, 14.02u

van Pieter Huybrechts aan minister Kris Peeters
209 (2006-2007)
De voorzitter

De heer Huybrechts heeft het woord.

Pieter Huybrechts

Mijnheer de minister, vorige week nog hebben we in de commissie voor Openbare Werken uw ontwerp van decreet betreffende de minimumveiligheidseisen voor de tunnels in het trans-Europese wegnetwerk besproken. De bedoeling van dat ontwerp van decreet is om een constante, uniforme en hoge mate van veiligheid te bereiken voor de Europese burgers die van die tunnels gebruik maken.

Mijnheer de minister, mijn fractie heeft dat ontwerp van decreet met enthousiasme goedgekeurd omdat wij voorstander zijn van de veiligheid in alle tunnels, en dus niet alleen in de drie tunnels die behoren tot het trans-Europese wegnetwerk, met name de Kennedytunnel, de Craeybeckxtunnel en de Vierarmentunnel. Wij stonden volledig achter de uitleg die u gaf over de manier waarop u die veiligheid zou bereiken. Maar nauwelijks enkele dagen later stellen we uit een veiligheidsrapport van de Europese automobilistenfederatie vast dat de veiligheid in de Kennedytunnel absoluut niet zo schitterend is. De Kennedytunnel scoort ronduit slecht in dat veiligheidsrapport. Dat zou te wijten zijn aan tal van omstandigheden. Een van de grote veiligheidsfactoren is de drukte. Andere factoren zijn het feit dat er geen luidsprekers zijn, dat de noodtelefoons niet goed zijn aangesloten, dat er geen brandweeroefeningen worden gehouden, dat er geen actuele noodplannen zijn, en dat de communicatietechnieken ondermaats zijn. Touring stelt zelfs voor om een veiligheidsmanager aan te stellen om zo te komen tot een efficiënt tunnelmanagement.

Mijnheer de minister, hoe staat u tegenover dit rapport? Welke maatregelen zult u treffen om de veiligheid te garanderen? Bent u van plan om een veiligheidsmanager aan te stellen? Kunt u de veiligheid in de andere tunnels garanderen of is die daar even belabberd als in de Kennedytunnel?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters

Het is belangrijk dat de commissie voor Openbare Werken vorige week het ontwerp van decreet heeft goedgekeurd, waardoor de tunnelrichtlijn in de Vlaamse wetgeving wordt geïmplementeerd. Ik steun uw bezorgdheid dat alle tunnels in Vlaanderen verkeersveilig moeten worden en dat we moeten investeren om die veiligheid te garanderen.

De Kennedytunnel blijkt een van de probleemgevallen te zijn, en dat is niet te verwonderen want daar gaan dagelijks 145.000 voertuigen door. De fundamentele en structurele oplossing van dat probleem bestaat erin de vrachtwagens uit de Kennedytunnel te halen en ze hun weg te later voortzetten via de Oosterweelverbinding. Voor 2011-2012 zal dat de oplossing zijn die ervoor moet zorgen dat het aantal voertuigen - en meer bepaald het aantal vrachtwagens -daalt.

Intussen moeten wij alle mogelijke maatregelen nemen om de veiligheid te verhogen. Ik heb al één maatregel genomen waarover hier meermaals is gedebatteerd, meer bepaald het terugbrengen van de snelheid tot 70 kilometer per uur wanneer de intensiteit in de tunnel zeer hoog is. Het is de bedoeling om tijdens de volgende weken stappen vooruit te zetten in de dynamische snelheidsbeperking zodra de digitale camera's klaar zijn.

Nog voor het rapport is uitgebracht, heb ik onderstreept dat het licht in de tunnel dat nu geel is, moet worden vervangen door wit licht, wat de veiligheid verhoogt.

We hebben toen ook andere zaken aangekondigd om de veiligheid te verhogen. Die worden ook uitgevoerd.

Als u me nu vraagt of dit volledig is, dan is het antwoord daarop negatief. Ik heb ook kennis genomen van dat rapport. Ik heb aan mijn administratie gevraagd welke bijkomende elementen nog moeten worden aangebracht. Gelukkig gaat het ook over kleinere zaken, zoals een plakkaat of bord dat niet is aangebracht enzovoort. Daar kunnen we zeer snel op inspelen.

Ik heb een voorlopig rapport. Mevrouw De Ridder heeft gevraagd of we, op basis van wat in de commissie is goedgekeurd, kunnen nagaan wat de problemen in alle tunnels zijn. We zijn daarmee bezig. Op 8 mei zal de administrateur-generaal iedereen bij elkaar roepen om precies te kijken wat er moet gebeuren, welke bijkomende investeringen en maatregelen in zowel de Kennedytunnel als in de andere tunnels nodig zijn.

In de wetgeving die we hebben goedgekeurd en die in de plenaire vergadering nog ter stemming moet worden voorgelegd, zullen we stappen zetten met betrekking tot een tunnelbeheerder. We zullen bijkomende initiatieven nemen. De verantwoordelijkheden inzake de tunnels zullen heel duidelijk worden vastgelegd.

De tunnelrichtlijn en de wetgeving die hier werd goedgekeurd, zullen onverkort worden uitgevoerd. Op 8 mei is er een vergadering met de administratie en alle betrokkenen. We zullen alles oplijsten en zorgen voor de investeringen om de plannen uit te voeren zodat de veiligheid gemaximaliseerd wordt en datgene wordt gedaan wat in het Vlaams Parlement is goedgekeurd.

Ik ga ervan uit dat de 145.000 chauffeurs die elke dag door de Kennedytunnel en andere tunnels rijden dat zo veilig mogelijk kunnen doen.

Pieter Huybrechts

Mijnheer de minister, na uw antwoord blijf ik het volste vertrouwen in u behouden. (Opmerkingen)

We hopen dat er, zoals in het verleden is gebeurd, geen doden en zwaargewonden te betreuren zullen zijn.

Minister Kris Peeters

Ik hoop dat ook.

De voorzitter

De heer Peumans heeft het woord.

Jan Peumans

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, vorig jaar heb ik de heer Huybrechts geen vraag horen stellen over de superveiligheid van de Liefkenshoektunnel. Ook positief nieuws mag worden gebracht. (Opmerkingen)

U weet dat de score in verband met de veiligheid in die tunnel zeer goed was.

Mijnheer de minister, ik heb ook nog een opmerking over de vergadering van 8 mei. Uw administratie en de directeur-generaal zijn blijkbaar plots in gang geschoten. Ik zou toch willen dat u snel de nodige maatregelen treft. Mocht er iets gebeuren, dan hoop ik dat u achteraf niet moet instaan voor de gevolgen omdat er geen oplossing werd geboden voor gekende problemen.

Minister Kris Peeters

Mevrouw de voorzitter, ik wens niet alleen mijn dank uit te spreken voor de positieve elementen maar ook voor het vertrouwen dat in mij werd uitgesproken, zeker voor wat deze dossiers aangaat. (Opmerkingen)

Dat had ik ook zo begrepen.

Mevrouw de voorzitter, ik heb niet gewacht op dit rapport om bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen in de Kennedytunnel. Ik heb een voorlopig rapport ontvangen dat specifiek over die tunnel gaat. Daar staat in wat op basis van de tunnelrichtlijn nog bijkomend moet gebeuren.

U mag erop rekenen dat we die zaak heel goed zullen opvolgen. Als we dat niet zouden doen, zou u ons trouwens opnieuw ondervragen. We zullen de plannen zo snel mogelijk uitvoeren.

Mijnheer Peumans, ik wil de veiligheid maximaliseren. Ik zal niet nalaten alle maatregelen te nemen om die de veiligheid te verhogen. Toch blijft het zaak voorzichtig te rijden, zeker wanneer de chauffeur door een tunnel rijdt die dagelijks door 145.000 andere voertuigen wordt gebruikt. Vanuit budgettair oogpunt is het spijtig te moeten vaststellen dat de Liefkenshoektunnel niet zoveel wordt gebruikt.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.