U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mevrouw de voorzitter, ik stel vast dat er drie moties over deze interpellaties ter stemming voorliggen. Ik merk dat in de motie van de meerderheid in punt 1 gevraagd wordt dat het regeerakkoord inzake groene stroom zou worden uitgevoerd, en in punt 2 dat de belofte van minister Peeters om tegen 2015 het aandeel groene stroom op te trekken tot 12 percent, zou gerealiseerd worden. De meerderheid twijfelt dus terecht aan het feit dat de regering het regeerakkoord inzake groene stroom effectief zal uitvoeren en dat minister Peeters zijn belofte zal houden. In een derde punt vraagt de meerderheid dat de middelen van het energiefonds zouden worden aangewend voor onderzoek naar schone energie. Hiermee wijst de meerderheid minister Peeters terecht, die dat geld nu besteedt aan de aankoop van buitenlandse uitstootkredieten. De volgens mij terecht geuite twijfels in deze motie zijn ook de onze. Groen! zal bijgevolg deze motie van de meerderheid goedkeuren. Tegelijkertijd roepen we alleszins sp.a en spirit op om ook onze motie goed te keuren.

De voorzitter

De heer Huybrechts heeft het woord.

Pieter Huybrechts

Mevrouw de voorzitter, mijn collega's van Groen! zullen wel niet gechoqueerd zijn als ik zeg dat hun met redenen omklede motie getuigt van een vergaande vorm van naïviteit. Blijkbaar is het bij Groen!, maar evengoed bij sp.a, nog niet doorgedrongen dat de afhankelijkheid van energieproducenten van buiten de Europese Unie niet meteen een waarborg is op voldoende energiebevoorrading tegen min of meer stabiele prijzen. Vandaag komt 50 percent van al onze olie en gas van producenten buiten de EU en de verwachting is dat de energie-import tegen 2020 zal stijgen tot 70 percent. We worden dus steeds meer afhankelijk van Rusland en de Perzische Golf. Bovendien moeten in Vlaanderen en in Europa nog zeer grote inspanningen geleverd worden om de broeikasgassen te verminderen.

Het is duidelijk dat kernenergie een belangrijke rol kan spelen in het minder afhankelijk worden van ingevoerd gas en olie, en de oplossing kan bieden voor de hoge CO2-uitstoot.

De met redenen omklede motie van de meerderheid is een typisch Belgisch compromis: het is vis noch vlees. In de commissie en tegenover de media is CD&V een voorstander van het langer operationeel houden van de kerncentrales. Ook bij sommige VLD-parlementsleden, die in dit dossier een verpletterende verantwoordelijkheid dragen, horen we gelijkaardige geluiden. Als de meerderheid dan echter een met redenen omklede motie indient, naar aanleiding van een interpellatie over de uitspraak van de heer Peeters, Vlaams minister van Energie, die ervoor pleitte de kerncentrales tien jaar langer open te houden, mist CD&V, zoals in het verleden al zo vaak is gebeurd, de moed om zijn uitspraken en beloften hard te maken. Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Sp.a, dat de stemmen van Groen! wil inpikken, wil onder geen beding weten van het langer actief blijven van de kerncentrales, dus laat CD&V zijn eigen minister vallen. In heel de met redenen omklede motie van de meerderheid wordt met geen woord gerept over de noodzaak om, in afwachting van het beschikken over realistische en betaalbare alternatieven, kerncentrales langer operationeel te houden. Voor een dergelijke ruggengraatloosheid kan ik onmogelijk ook maar enige sympathie opbrengen. We zullen deze motie, net als die van Groen!, dan ook niet goedkeuren.

De met redenen omklede motie van het Vlaams Belang is duidelijk. We zijn niemand schatplichtig. We hebben tenminste de eerlijkheid en de moed om onze standpunten en voorstellen hard te maken. We zijn er voorstander van dat men onderzoek blijft verrichten naar en blijft investeren in alternatieve energie, bijvoorbeeld in kernfusie en nieuwe hernieuwbare energiebronnen, zoals de vliegende windmolens. Vlaanderen - en ook Europa - is om meerdere redenen, zoals het versterken van de lokale energieonafhankelijkheid en het in handen houden van de eigen elektriciteitsproductie en -kennis, de vermindering van de CO2-uitstoot en het momenteel ontbreken van enig realistisch en betaalbaar alternatief, afhankelijk van kernenergie.

Ik wil besluiten met de uitspraak van kernfysicus Christian Hoenraet, die pleit voor een bewuster energieverbruik: "Ethisch is het onverantwoord om kerncentrales, die nog lang niet versleten zijn, te sluiten." (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De stemming begint.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 6 leden hebben ja geantwoord; 105 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.