U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Dank u, mevrouw de voorzitter. Collega's, op 17 oktober hebben wij in de bevoegde commissie een klein debat gehouden over twee interpellaties: een van mezelf en een van de heer De Meyer over de gevolgen van de beslissing van de Nederlandse Tweede Kamer inzake de Scheldeverdragen. Dat debat is, denk ik, tamelijk goed en in eenklank verlopen. Na afloop stelde ik vast dat de beide zijden in dit halfrond tot dezelfde conclusies komen - zij het dat we elk op onze manier andere accenten plaatsen. Daar waar onze bekommernis in de eerste plaats van diplomatieke en juridische aard is, wat we tot uiting hebben gebracht in onze resolutie en wat ook door de resolutie van de heer De Meyer wordt hernomen, geeft de heer De Meyer nog eens extra aan dat hij en zijn groep in het bijzonder ook nog eens zeer bekommerd zijn om de landbouwers.

Die bekommernis delen we. Ik heb dat ook tot uitdrukking gebracht bij het stellen van mijn vraag. Dat is ook de reden waarom we beide met redenen omklede moties zullen goedkeuren. We willen hetzelfde, en dat is maar goed ook.

De voorzitter

De stemming begint.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

102 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.