U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mijnheer de voorzitter, ik wil een verklaring geven waarom mijn fractie dit ontwerp van decreet zal verwerpen. Op de portaalsite van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging staan enkele artikels over China. De titels zijn veelzeggend: 'China plant massale ontbossing voor Olympische Spelen', 'China: economische groei zet enorme druk op watervoorraden', 'Peking nog steeds ver weg voor positie van de vrouw in de wereld' en '700 miljoen Chinezen onderbetaald'.

Deze beperkte selectie illustreert alleszins dat dit economische wonder van China, dat ook door het Vlaamse bedrijfsleven als een niet te missen trein wordt voorgesteld, zowel op het ecologische en het sociale vlak, als op het vlak van de mensenrechten, vragen doet rijzen. China verzette zich bij de onderhandelingen over de voorliggende BLEU-overeenkomst tegen de klassieke clausules inzake milieubescherming en sociale rechten. Ik vraag me echt af of het ethisch te verantwoorden is om uit louter economisch opportunisme een dergelijke overeenkomst af te sluiten zonder sluitende garanties over algemeen aanvaarde en universele, ecologische, sociale en mensenrechtenprincipes.

Minister Moerman zei dat de economische samenwerking op de duur automatisch tot meer mensenrechten zou leiden, maar ik heb daar mijn twijfels over. In ieder geval had ik het veel correcter gevonden als de regering op z'n minst de in de commissie voor Buitenlandse Aangelegenheden aangekondigde hoorzitting over China had afgewacht, vooraleer dit ontwerp van decreet ter stemming voor te leggen.

Economische samenwerking met China: ja, maar niet om het even hoe en niet ten koste van om het even wat. Daarom zal mijn fractie deze zeer zwakke BLEU-overeenkomst niet goedkeuren.

Jan Loones

De N-VA ergert zich hoe langer hoe meer aan de benadering van China als het nieuwe beloofde land, louter mercantiel, zonder de minste aandacht voor de hele mensenrechtensituatie. De heer Glorieux heeft aangehaald waarover het gaat, bijvoorbeeld over de genadeloze vervolging van de Falun Gong, de onderdrukking van Tibet. Rapporten van Amnesty International tonen aan dat er sinds Tienanmen nauwelijks iets is veranderd.

De Dalai Lama pleit wel voor samenwerking. Hij heeft dat tijdens zijn bezoek ook duidelijk gemaakt, bijvoorbeeld in een gesprek met de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken. De heer Peumans en ikzelf zullen ons voor de N-VA onthouden, ondertussen als persoonlijke vrienden van de Dalai Lama, zoals u kunt zien op deze foto.

Karim Van Overmeire

Mijnheer de voorzitter, ook onze fractie heeft in de commissie herhaaldelijk gewezen op de mistoestanden die er nog steeds bestaan in China. Er is weinig zicht op verbetering. Alle mogelijke mensenrechten worden er geschonden. Er is de verdrukking van bepaalde etnische groepen, de bezetting van Tibet, de relatie met Taiwan, de onwaarschijnlijke manier waarop China greep tracht te krijgen op het internet, wat in de rest van de wereld toch symbool staat voor vrijheid en vrije toegang tot informatie. Ook de situatie in de werkkampen is penibel. Ik zou de lijst eindeloos kunnen aanvullen. De essentie is dat dit ontwerp van decreet gaat over de bescherming van investeringen in China. Voor een deel biedt het onze bedrijven aldaar de garantie tegen de willekeur van de Chinese overheid. Daarom zullen we dit ontwerp van decreet goedkeuren.

Het zal er ons echter niet van weerhouden om telkens opnieuw, als de gelegenheid zich voordoet, de schending van mensenrechten ter sprake te brengen. Op dat vlak kan er geen enkele onduidelijkheid bestaan.

Jan Roegiers

Mijnheer de voorzitter, om redenen die onder meer de heer Glorieux heeft aangehaald, zal ik mij namens onze fractie onthouden. Wij kijken hoopvol uit naar de gedachtewisseling die in het najaar in de commissie zal worden gehouden. We hopen dat er een resolutie tot stand kan komen waarin een aantal aanbevelingen voor de Vlaamse Regering staan. In afwachting daarvan onthoud ik me.

De voorzitter

De stemming begint.

Stemming nr. 23

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

88 leden hebben ja geantwoord;

7 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.