U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 4 en 5, over het amendement tot invoeging van een nieuw artikel 9bis, over de amendementen tot schrapping van de artikelen 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 45 en over de artikelen 4, 5, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 45 van het ontwerp van decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Aan de orde is de stemming over amendement 19 van de heer Van Eyken op artikel 4.

Stemming nr. 16

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

35 leden hebben ja geantwoord;

71 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 25 van de heer Tavernier op artikel 4.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Artikel 4 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 20 van de dames De Lobel en Vissers, de heren Van Hauthem en Van Dijck en mevrouw Michiels op artikel 5.

Mevrouw De Lobel heeft het woord.

Hilde De Lobel

De raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente moet een zo correct mogelijke afspiegeling zijn van de politieke verhoudingen die door de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen werden bepaald. Een evenredige toewijzing van mandaten op basis van de getalsterkte van de fracties en in tweede orde van het behaalde kiescijfer is daarvoor een veel correcter en eenvoudiger te hanteren systeem dan het gecompliceerde en manipuleerbare systeem van getrapte verkiezingen. Tegen de tekst die we voorstellen, kan allicht niemand zijn, want hij is overgeschreven uit het reglement van dit huis. Als dat hier goed genoeg is, zal het dat ook wel zijn voor de lokale besturen.

Jef Tavernier

Als argumentatie wil ik er toch op wijzen dat we geen probleem hebben met de strekking van het amendement, maar dat het thuishoort in een grondige aanpak van het OCMW en dus feitelijk in het zogenaamde maxidecreet.

De voorzitter

De stemming begint.

Stemming nr. 17

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

78 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Artikel 5 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 21 van de dames De Lobel en Vissers, van de heren Van Hauthem en Van Dijck en van mevrouw Michiels tot invoeging van een nieuw artikel 9bis.

Stemming nr. 18

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

78 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 22 van de heer Van Eyken op de artikelen 37 en 38.

Stemming nr. 19

Ziehier het resultaat wat de gewestaangelegenheden betreft:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

32 leden hebben ja geantwoord;

67 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Ziehier het resultaat wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

35 leden hebben ja geantwoord;

69 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 23 van de dames De Lobel en Vissers, van de heren Van Hauthem en Van Dijck en van mevrouw Michiels op de artikelen 37 tot 43.

Hilde De Lobel

Mijnheer de voorzitter, deze morgen hield onder meer de heer Dehaene een warm pleidooi om deze artikelen te schrappen en ze te verschuiven naar het tweede decreet. Ik verwacht dan ook dat dit amendement unaniem zal worden aangenomen.

De voorzitter

De stemming begint.

Stemming nr. 20

Ziehier het resultaat wat de gewestaangelegenheden betreft:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

32 leden hebben ja geantwoord;

67 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Ziehier het resultaat wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

35 leden hebben ja geantwoord;

69 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

De artikelen 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43 zijn aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 24 van de dames De Lobel en Vissers, van de heren Van Hauthem en Van Dijck en van mevrouw Michiels op artikel 45.

Stemming nr. 21

Ziehier het resultaat:

108 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

36 leden hebben ja geantwoord;

72 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Artikel 45 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 22

Ziehier het resultaat wat de gewestaangelegenheden betreft:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

64 leden hebben ja geantwoord;

33 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Ziehier het resultaat wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

66 leden hebben ja geantwoord;

36 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.