U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Mevrouw Hostekint, verslaggever, heeft het woord.

Michèle Hostekint

Mijnheer de voorzitter, collega's, de Commissie voor Wonen, Stedenbeleid, Inburgering en Gelijke Kansen behandelde dit voorstel van decreet, houdende de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking, op 8 juni 2006.

Mevrouw De Wachter lichtte in de commissie het voorstel van decreet toe. Doelstelling ervan is volgens haar de kwaliteit van de woningen te bewaken en de huisjesmelkerij op de privé-woningmarkt te bestrijden. Volgens mevrouw De Wachter, wat werd bevestigd door mevrouw Heeren en mevrouw Guns, willen alle meerderheidspartijen met dit voorstel van decreet een krachtig signaal geven.

Na de gedachtewisseling met de Vlaamse Wooninspectie is er immers eensgezindheid over ontstaan dat er iets moet gebeuren met betrekking tot de kwaliteit van het woningenpatrimonium en dat er nood is aan meer slagkracht, voornamelijk op de privé-woningenmarkt. Sociale woningen en vooral sociale huurwoningen hebben immers veel succes en dat heeft voornamelijk te maken met de toenemende kwaliteit ervan.

Daar de vraag echter groter is dan het aanbod, zijn sociaal zwakkeren veelal aangewezen op de privé-huurmarkt, waar de kwaliteit van de woningen vaak te wensen overlaat en de prijzen relatief hoog zijn.

Mevrouw De Wachter licht de krachtlijnen van het voorstel van decreet toe. Ze stelt dat het de bedoeling is de administratieve procedures bij ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring te verbeteren. Zo wordt het snelherstelrecht door de burgemeester opnieuw geïntroduceerd, met als bedoeling de slagkracht van de burgmeester te vergroten, en wordt daarnaast de mogelijkheid geschapen om de herhuisvestingskosten te verhalen op de verhuurder. Dit voorstel van decreet versterkt ten slotte de strafrechtelijke procedure. Het breidt ook het toepassingsgebied van artikel 20 van de Vlaamse Wooncode uit, in die zin dat zowel het verhuren als het ter beschikking stellen van een woning in de omschrijving van het misdrijf wordt opgenomen. De strafmaat van de Vlaamse Wooncode en het kamerdecreet worden gelijkgeschakeld met die van de federale wet inzake de bestraffing van huisjesmelkerij.

Dit voorstel van decreet beoogt dus enerzijds het beschermen van huurders met een zwak sociaal-economisch profiel op de privé-huurmarkt en anderzijds een toename van de kwaliteit van het woonpatrimonium, met de introductie van een herstelvordering in het kamerdecreet en de Vlaamse Wooncode. De spreker verzoekt de minister ten slotte om voldoende werkingsmiddelen te geven aan de Vlaamse wooninspectie, daar die nog veel meer werk zal hebben als dit voorstel van decreet eenmaal in voege is en een succes blijkt.

Zowel mevrouw Heeren als mevrouw Guns sluiten zich als leden van de meerderheid aan bij het betoog van mevrouw De Wachter en verklaren dat hun fracties het voorstel totaal zullen steunen. Ook de heer Penris noemt het voorstel van decreet een goed initiatief en kondigt aan dat ook zijn fractie het zal steunen. Het voorstel van decreet wordt, net als het door de indieners aangekondigde en ingediende amendement, unaniem goedgekeurd. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw De Wachter heeft het woord.

Else De Wachter

Mijnheer de voorzitter, geachte leden, ook ik wil de verslaggever danken voor haar beknopte uiteenzetting. Gezien het gevorderde uur, zal ook ik trachten mijn betoog beknopt te houden.

Ik wil enkele klemtonen leggen. In het verleden hebben we al heel vaak onze bezorgdheid geuit over het lot van kansarme groepen die ongewild en vooral ook onbewust in de klauwen van malafide huisjesmelkers zijn beland. Hoe vaak hebben we in het verleden al niet geijverd voor doeltreffende maatregelen om de kwaliteit van ons bestaande woonpatrimonium te verbeteren? Hoe vaak hebben we het in de commissie voor Wonen al niet gehad over het grondwettelijke recht op behoorlijke huisvesting en de praktische afdwingbaarheid daarvan? Vandaag willen we met dit voorstel van decreet dan ook vooral een instrument aanreiken om de malafide praktijken van huisjesmelkers aan te pakken en de kwaliteit van ons bestaande woonpatrimonium te verbeteren.

Objectieve gegevens tonen immers aan dat dit voorstel broodnodig was. Het voorstel is dan ook een ideaal medicijn om een aantal ernstige kwalen op het terrein te doen verdwijnen. Zo wordt onder meer de administratieve procedure van de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring grondig verbeterd. Het snelherstel wordt ingevoerd, waardoor het mogelijk wordt om binnen een termijn van vijftien kalenderdagen de nodige werkzaamheden uit te voeren. Waarom onschuldige mensen immers nog eens extra straffen door te ontruimen en te herhuisvesten als er sprake is van gebreken die op korte termijn kunnen worden hersteld?

De slagkracht van onze burgemeesters wordt sterk vergroot. Zij zullen werkzaamheden kunnen laten uitvoeren, waarvan de kosten zullen kunnen worden verhaald op de eigenaar. Ook zullen herhuisvestingskosten worden verhaald op malafide eigenaars.

Niet onbelangrijk in dit hele dossier is het versterken van de strafrechtelijke procedure. Van fundamenteel belang is dat op het strafrechtelijke vlak de strafmaat van de Vlaamse Wooncode en het kamerdecreet en de federale wet inzake de bestraffing van huisjesmelkerij op elkaar worden afgestemd. De rode draad doorheen dit hele voorstel van decreet is dus dat enerzijds huurders met een zwak sociaal-economisch profiel op de privé-huurmarkt worden beschermd. Anderzijds beoogt dit voorstel, met de introductie van onder meer de herstelvordering in het kamerdecreet en de Vlaamse Wooncode, het verbeteren van die kwaliteit van ons woonpatrimonium. Dat geeft zowel een voordeel voor de huurder als voor de verhuurder-eigenaar.

Mijnheer de voorzitter, collega's, met zekere fierheid, maar ook met de nodige bescheidenheid, mag ik zeggen dat dit voorstel van decreet, zoals reeds vermeld door de verslaggeefster, unaniem werd goedgekeurd in de commissie voor Wonen. Ik ben er dan ook ten volle van overtuigd dat er in dit halfrond niet één iemand is die de malafide huisjesmelkers niet de mond wil snoeren. Ook denk ik dat we allen fervente voorstanders zijn van een verbetering van de kwaliteit van ons woonpatrimonium.

Het is dus hoogtijd om met dit voorstel van decreet de samenleving en de privé-woonmarkt een positief en vooral krachtig instrument aan te bieden. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat voortaan de juiste actor wordt aangepakt: de malafide huisjesmelker zelf. (Applaus)

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Mijnheer de voorzitter, collega's, ik dank de verslaggeefster voor de adequate manier waarop ze het verslag heeft gebracht. Ze heeft er terecht op gewezen dat ook wij van de oppositie het voorstel van decreet uitdrukkelijk wensen te steunen. We hebben daar meerdere redenen voor.

In de bevoegde commissie hebben we het onderwerp uitputtend behandeld. We hebben de administratie geregeld aan bod laten komen om haar klachten en verzuchtingen te aanhoren. Daarnaast hebben we heel onlangs kennis genomen van een interessante uiteenzetting van de Antwerpse commissaris Rottiers, die ons de ogen heeft geopend. Ook wij als oppositie waren daarom blij met het initiatief van de meerderheid.

Er waren echter juridische bezwaren, die werden voorgelegd aan de Raad van State. Die deed een aantal suggesties, waarop de meerderheid is ingegaan, wat voor ons de ultieme reden was om zowel aan de amendementen als aan het gehele initiatief onze volle steun te verlenen. We zullen dat ook bij de eindstemming blijven doen.

De voorzitter

Mevrouw Heeren heeft het woord.

Veerle Heeren

Mijnheer de voorzitter, krotten verhuren moeilijker maken en huisjesmelkers aanpakken was de inzet van dit voorstel van decreet. De inspiratie daarvoor werd gevonden in de vele verslagen van de Wooninspectie in Vlaanderen, die daarmee geregeld de vinger op de wonde legde. Het ging daarbij niet alleen om vaststellingen in Vlaanderen, maar ook om moeilijkheden in de wetgeving.

Met dit voorstel werd daarop ingespeeld. Daardoor krijgt de burgemeester vandaag de bevoegdheid om snelherstel op te leggen en over te gaan tot herhuisvesting. De burgemeester kan nu niet alleen het verhuren van ongeschikte woningen, maar ook het ter beschikking stellen van ongeschikte woningen strafbaar stellen.

Ook roerende zaken vallen daaronder. De Wooninspectie heeft er immers geregeld op gewezen dat er in bepaalde regio's in Vlaanderen heel wat problemen zijn met de huisvesting van seizoenarbeiders. Ook daarop wordt geanticipeerd, zodat er iets aan kan worden gedaan.

Persoonlijk ben ik ook bijzonder blij dat het voorstel van decreet in de commissie unaniem werd aanvaard. Ik hoop samen met mijn fractie dat dit navolging krijgt in deze plenaire vergadering.

De voorzitter

Mevrouw Guns heeft het woord.

Dominique Guns

Mijnheer de voorzitter, ik probeer als laatste spreker niet in herhaling te vallen. Ik dank mevrouw Hostekint voor haar uitgebreid verslag. De reden waarom we aan dit voorstel van decreet hebben meegewerkt, is dat er voor de aanpak van huisjesmelkerij werd voortgebouwd op de procedure van ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en op de strafrechtelijke procedure. Dat was ons door de Wooninspectie op het hart gedrukt.

Zoals mevrouw Heeren al opmerkte, heeft de burgemeester in eerste instantie een mogelijkheid tot snelherstel. Dat is belangrijk, want eens een woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard, zitten we met een maandenlange procedure, zodat de huurder zijn huis verliest.

Op strafrechtelijk gebied is er een uitbreiding tot alle roerende goederen.

Volgens de Vlaamse Wooninspectie bleek dat zelfs auto's, caravans en loodsen werden verhuurd.

Ook de afstemming in dit decreet op de federale strafwet inzake huisjesmelkerij vind ik een heel goede zaak.

Ik zal niet herhalen wat mijn voorgangers hebben gezegd, maar sluit me voor het overige aan bij hun betogen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen.

(Zie Parl. St. Vl. Parl. 2005-2006, nr. 672/4).

De artikelen 1 tot en met 10 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.