U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Huybrechts heeft het woord.

Pieter Huybrechts

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, de met redenen omklede motie van Groen! ligt uiteraard in het verlengde van de door mevrouw Dua gehouden interpellatie om een nieuwe gewestelijke belasting in te voeren op onbebouwde percelen, die bovendien progressief stijgt in de tijd. Ook de motie van de meerderheid die niet mee werd ondertekend door de VLD, vraagt om een gewestelijk kader te scheppen voor de gemeentelijke speculatieheffing op onbebouwde percelen in gebieden met een goedgekeurde verkavelingsvergunning en in woongebieden. Met andere woorden, ook CD&V, N-VA en sp.a zijn voorstander van een nieuwe gewestelijke belasting.

Ik verwijs naar voormalig sp.a-minister Vande Lanotte die een belasting wil invoeren van 1 euro per vierkante meter die progressief oploopt per jaar dat de grond niet wordt bebouwd. Aangezien de VLD deze meerderheidsmotie - op het net ingediende amendement na - niet heeft willen meeondertekenen, is het duidelijk dat de meerderheidspartijen ook in dit dossier verdeeld zijn. Ook het net ingediende amendement verandert weinig of niets aan de zaak. Het moet niet zijn 'in samenwerking met de gemeenten', het had moeten zijn 'om aan de gemeenten over te laten maatregelen te nemen om het om louter speculatieve redenen in eigendom houden van een groot aantal bouwpercelen in goedgekeurde verkavelingen tegen te gaan'.

De met redenen omklede motie van onze fractie vraagt daarentegen om eigenaars te stimuleren hun onbebouwde percelen te verkopen in plaats van hen financieel te straffen. De verlaging van de schenkingsrechten en andere fiscale maatregelen die werden ingevoerd, zijn positieve maatregelen die hun concreet nut reeds hebben bewezen. Bovendien werd de mogelijkheid tot het heffen van een gemeentelijke belasting op onbebouwde percelen destijds decretaal ingevoerd als een mogelijkerwijze door de gemeenten aan te wenden instrument van het gemeentelijke grondbeleid. Het Vlaams Belang is voorstander om het al dan niet heffen van een belasting op onbebouwde percelen te laten ressorteren onder de gemeentelijke autonomie. Een nieuwe gewestelijke belasting wijzen we resoluut af.

Een andere positieve maatregel waar onze partij samen met de Vlaamse Confederatie Bouw voorstander van is, is om de huisvestingsmaatschappijen die zeer belangrijke bouwgrondbezitters zijn in Vlaanderen, de nodige financiële middelen te geven zodat zij, waar nodig, voldoende sociale woningen kunnen bouwen voor de minder bemiddelde gezinnen.

Het Vlaams Belang is en blijft voorstander van positieve, constructieve en sociale maatregelen in plaats van gewestelijke maatregelen die eigenaars financieel straffen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw Heeren heeft het woord.

Veerle Heeren

Ik zou de heer Huybrechts willen uitnodigen om de met redenen omklede motie zeer goed te lezen. Ik verwijs ook heel uitdrukkelijk naar het verslag van de bespreking. Mijnheer Huybrechts, u weet zeer goed dat niemand van de meerderheid exclusief heeft gepleit voor een gewestelijke heffing op onbebouwde percelen. Ondertussen hebben we een amendement van hoofdindiener Lachaert goedgekeurd. Daarin vragen we aan de Vlaamse Regering 'om in samenwerking met de gemeenten maatregelen te nemen om het om louter speculatieve redenen in eigendom houden van grote aantallen bouwpercelen in goedgekeurde verkavelingen tegen te gaan'.

De voorzitter

De stemming begint.

Stemming

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

5 leden hebben ja geantwoord;

104 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.