U bent hier

De voorzitter

Minister Peeters antwoordt in naam van minister Bourgeois.

De heer De Loor heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, heren ministers, dames en heren, onder de slogan 'De tijd loopt' vindt momenteel de campagne plaats, georganiseerd door 11.11.11 en andere organisaties die specifiek werken rond ontwikkelingssamenwerking en armoede in de wereld.

In september 2000 werd in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de millenniumverklaring opgesteld. Ook België ondertekende deze verklaring. De doelstelling van deze verklaring was om tegen 2015 de armoede in de wereld heel sterk terug te dringen.

Ook Vlaanderen belooft in het Vlaams Regeerakkoord om bij te dragen voor de realisatie van de bewuste 0,7-percentnorm.

We staan aan de vooravond van 11 november 2005. Een derde van de afgesproken periode tot 2015 is voorbij. Ik vraag me af of we ook al een derde van de weg hebben afgelegd inzake het nemen van maatregelen en het uitvoeren van doelstellingen. Ik vrees dat het antwoord negatief is. Vandaar dat ik nogmaals het belang van de campagne wil onderstrepen. Deze campagne wijst de verschillende overheden op hun verantwoordelijkheid om de vooropgestelde doelstellingen serieus te nemen, haast te maken en daartoe de nodige stappen te zetten.

Mijnheer de minister, welke maatregelen zijn voorzien op Vlaams niveau die kunnen bijdragen tot het realiseren van de millenniumdoelstellingen? Welke maatregelen werden en worden op Vlaams niveau genomen die bijdragen tot de uitvoering van de bewuste 0,7-percentnorm?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Kris Peeters

Mijnheer De Loor, u hebt zelf verwezen naar de millenniumtop van 2000, waar 198 wereldleiders aanwezig waren. De afspraken die daar zijn gemaakt, zijn 'bestrijding van de extreme armoede in de wereld, bescherming van het milieu, vrede en veiligheid, goed bestuur, democratisering en mensenrechten, bescherming van de meest kwetsbaren, behartiging van de specifieke noden van Afrika en versterking van de Verenigde Naties'. Deze afspraken zijn opgenomen in de verklaring waarnaar u hebt verwezen. De streefdatum daarvoor is inderdaad 2015.

Mijn collega, minister Bourgeois, heeft kennis genomen van het werkdocument waarin de voorlopige conclusies staan van de Europese Raad die zich over die millenniumtop heeft gebogen. Daarin staat dat op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking 'de Europese Unie zich ten zeerste verheugt dat de top heeft ingestemd met de noodzaak sneller vooruitgang te boeken op het gebied van de millenniumdoelstellingen, op het vlak van de doeltreffendheid van de hulp en qua schuldverlichting en leniging van de bijzondere behoeften van Afrika'.

Mijnheer De Loor, u hebt terecht verwezen naar het feit dat minister Bourgeois deze milieuontwikkelingsdoelstellingen heeft opgenomen in het Vlaamse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en in de beleidsnota Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking 2005-2009. Minister Bourgeois toont met een aantal voorbeelden aan dat Vlaanderen volop bezig is met de realisatie van die milieuontwikkelingsdoelstellingen. Hij verwijst naar de eerste milieudoelstelling, met name de bestrijding van de extreme armoede en honger. In een aantal provincies van Zuid-Afrika ondersteunt minister Bourgeois ontwikkelingsinitiatieven inzake voedselzekerheid, duurzame landbouw en de ontwikkeling van ondernemerschap bij kleine boeren.

Hij verwijst ook naar een aantal projecten die te maken hebben met universeel basisonderwijs in de provincie Vrijstaat in Zuid-Afrika en met de bestrijding van het HIV. Dat zijn allemaal concrete voorstellen die aantonen dat we in Vlaanderen volop bezig zijn de milieu-ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren.

Minister Bourgeois voegt daaraan toe dat hij ook werk maakt van een kaderdecreet voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Het is zijn bedoeling om het engagement om het Vlaams Ontwikkelingsbeleid volledig af te stemmen op de internationale ontwikkelingsagenda waar te maken en dat ook decretaal te verankeren.

Ten slotte, maar zeker niet het minst belangrijk, is het feit dat er in de meerjarenbegroting een verhoging van meer dan een vijfde is doorgevoerd voor het budget van de Vlaamse ontwikkelingswerking. Concreet betekent dat een stijging van 16 naar 19 miljoen euro vanaf het begrotingsjaar 2007.

Mijnheer de voorzitter, collega's, we zijn volop bezig heel concreet die ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren in Vlaanderen. Er zijn daar ook harde garanties voor. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De heer De Loor heeft het woord.

Mijnheer de minister, ik dank u in de eerste plaats voor uw antwoord. Ik wens nogmaals te benadrukken dat Vlaanderen hierover een aantal beloftes heeft gedaan. Ik verwijs daarvoor naar het regeerakkoord. Het verheugt me dat hiervan versneld werk zal worden gemaakt met extra maatregelen. Ik wacht dan ook met zeer veel belangstelling op het kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking. Het verheugt me ook dat er meer middelen zijn ingeschreven in de meerjarenbegroting.

Ook de sp.a zal een stevige duit in het zakje doen. We zullen 0,7 percent van het partijbudget afstaan aan 11.11.11.

We vinden dat het de hoogste tijd is dat Vlaanderen een tandje bijsteekt. Belofte maakt immers schuld. Zoals ik daarstraks zei: 'De tijd loopt'.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.