U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 juli 2005, 14.04u

van de Vlaamse Regering
347 (2004-2005) nr. 1
De voorzitter

- De vergadering wordt hervat om 16.08 uur.

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het ontwerp van gemeentedecreet.

- De amendementen op de artikelen 5, 8, 11, 14, 17, 21, 22, 31, 32, 35, 43, 44, 45, 48, 57 en 59 worden niet aangenomen.

- Het amendement tot invoegingen van een nieuw artikel 50bis wordt niet aangenomen.

- De artikelen 5, 8, 11, 14, 17, 21, 22, 31, 32, 35, 43, 44, 45, 48 en 57 worden aangenomen.

Ik heb me niet onthouden bij de stemming over het amendement van de heer Van Hauthem op artikel 59 omdat ik het niet eens ben met hem, maar om de hypocrisie te benadrukken. Lang geleden was de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester een absolute prioriteit van de VLD. De directe democratie was ooit het VLD-leitmotiv. De directe democratie is ondertussen vervangen door het enge partijpolitieke belang.

Er zijn nog fracties die de directe verkiezing van de burgemeester alleen maar met de mond belijden. Maar als het er echt op aankomt laten ze verstek gaan. De heer Janssens pleit als burgemeester van Antwerpen voor de rechtstreekse verkiezing, maar op het moment van de waarheid volgt hij slaafs zijn fractie. Ik hoop alleen dat de rest van zijn beleid wel op concrete feiten zal gebaseerd zijn. Ik zal de Antwerpenaar daarvan op de hoogte brengen.

De meerderheid heeft schrik van de directe democratie en de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester omdat de kiezer het cordon sanitaire wel eens zou kunnen doorbreken. Schrik is een slechte raadgever. De regels aanpassen volgens de eigen behoeften is niet het beste begin van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben geen rechtstreekse verkiezing nodig om de gemeenteraadsverkiezingen te winnen.

De VLD gaat opnieuw plat op de buik. De VLD heeft de voorbije maanden alle principes opgegeven. Dat doet de kiezer ongetwijfeld pijn, maar ook heel wat mandatarissen. Wie ooit gepleit heeft voor de rechtstreekse verkiezing van de gemeenteraad, moet voor één keer afwijkend stemmen. Ze kunnen aantonen dat ze hun principes durven te verdedigen, zich onthouden of tegen artikel 59 stemmen en zo hun partijprogramma uitvoeren.

Patrick Janssens

Ik ben voorstander van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Ik heb daarvoor gepleit in de fractie, maar gedraag mij nu loyaal ten opzichte van mijn partij en van de meerderheid. (Applaus bij CD&V, VLD-Vivant, sp·a-spirit en N-VA)

Patricia Ceysens

We zijn voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. We kunnen ons eigen gelijk niet steeds belijden zoals Vlaams Belang, maar houden ons aan afspraken. De tijd is nog niet rijp.

Er is een meerderheid in dit parlement, hoewel dat niet de regeringsmeerderheid is. De tijd is enkel niet rijp voor een beginselvast programma van een meerderheidspartij.

Ik feliciteer de heer Janssens met zijn maidenspeech, waarin hij verduidelijkt waarom hij niet zal doen wat hij in de pers beweerd heeft. Eigenlijk was de kiezer verleiden zijn enige bedoeling. Tegen de rechtstreekse burgemeesterverkiezingen zijn is in Antwerpen immers een zwaktebod. Als de heer Janssens enigszins beginselvast is, stemt hij straks tegen dit artikel.

- Artikel 59 wordt aangenomen.

-De amendementen op de artikelen 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 en 68, tot invoeging van de nieuwe artikelen 68bis, 68ter, 68quater, 68quinquies, 68sexies en op de artikelen 93, 94, 115, 166, 205, 207, 212, 217, 225, 242, 245, 246, 247 en 265 worden niet aangenomen.

- De artikelen 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 93, 94, 115, 166, 205, 207, 212, 217, 225, 242, 245, 246, 247 en 265 worden aangenomen.

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van gemeentedecreet.

Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 80 stemmen tegen 39 en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 77 stemmen tegen 36 aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.