U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 februari 2005, 14.31u

van Caroline Gennez aan minister Dirk Van Mechelen, beantwoord door minister Dirk Van Mechelen en minister Frank Vandenbroucke
154 (2004-2005)
van Jos De Meyer aan minister Frank Vandenbroucke, beantwoord door minister Dirk Van Mechelen en minister Frank Vandenbroucke
155 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van mevrouw Gennez tot de heer Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de verdere verkoop van GIMV-aandelen door de Vlaamse Regering en de besteding van de opbrengsten ervan, en van de heer De Meyer tot de heer Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over meer geld voor schoolgebouwen, naar aanleiding van de geplande verkoop van GIMV-aandelen.

De Vlaamse overheid is voor 70 procent aandeelhouder van de GIMV. Dat is achterhaald. Behalve een jaarlijks dividend van 24 miljoen euro levert dat weinig op als instrument voor economische innovatie. We scharen ons achter het voornemen om 45 procent van de GIMV-aandelen te verkopen.

Wordt er in de begroting rekening gehouden met de minopbrengst van het dividend? De verkoop van de aandelen kan niet zomaar rechtstreeks in de begroting worden geïnjecteerd. Blijkbaar is niet alleen de opbrengst al is bepaald, namelijk 150 miljoen euro, maar ook de bestemming ervan. Het gaat om investeringen die nodig zijn, maar ik benadruk dat het belangrijk is dat de Vlaamse Regering aandacht blijft besteden aan innovatief economisch beleid. Er is behoefte aan een actor op de markt om het economisch beleid te ondersteunen. Daarom vraag ik dat de PMV wordt versterkt en mee de rol gaat spelen van economische actor in Vlaanderen.

Jos De Meyer

CD&V heeft altijd veel waarde gehecht aan onderwijs evenals aan de infrastructuur. De wachtlijsten slepen meer dan acht jaar aan; er zijn 1480 scholen ingeschreven op de wachtlijst voor een totaal subsidiebedrag van 1043 miljoen euro. Het schoolgebouwenpatrimonium is zwaar verouderd met als gevolg te hoge energiefactoren, slecht leercomfort en soms minder veilig. De geplande verkoop van 25 tot 30 procent van de GIMV-aandelen en het gebruik van de helft van deze middelen voor een extra injectie in scholenbouw, sociale huisvesting en dergelijk is bijzonder zinvol.

Op welke wijze kan de minister met deze middelen de resolutie over schoolgebouwen opvolgen? In de resolutie was ook aangekondigd dat er een gesprek wordt aangekondigd met de federale regering over de verlaging van de BTW voor schoolgebouwen en voor de leningenproblematiek van de dossiers van het nationaal Waarborgfonds.

Minister Dirk Van Mechelen

Men moet niet langer praten over de GIMV. De Vlaamse Regering is bevoegd voor de VPM waarvan ze 100 procent eigenaar is. Die maatschappij bezit 70 procent van de beursgenoteerde aandelen van de GIMV, maar het is niet aan de Vlaamse Regering om te praten over een beursgenoteerde onderneming.

Tijdens de regeringsonderhandelingen is zeer nadrukkelijk gesteld om te overwegen een pakket aandelen van de GIMV te verkopen. We zullen VPM de instructie geven op een zinvol moment. De Vlaamse Regering heeft eind december een expertcomité opgericht, dat de opdracht heeft gekregen om een operationeel plan op te stellen. Op basis daarvan heeft de expertwerkgroep in februari meegedeeld dat het start met een snuffelronde in samenwerking met twee consulting partners. We onderzoeken op welke wijze en wanneer welk pakket van aandelen wordt gevaloriseerd. Er is niet beslist om 45 procent van de aandelen te verkopen. We kunnen maximum tot 45 procent verkopen omdat we decretaal verplicht zijn 25 procent plus één aan te houden.

Tijdens de begrotingsbesprekingen is beslist om aan PMV de opdracht te geven twee fondsen op te starten: een innovatiefonds en een infrastructuurfonds met elk 75 miljoen euro. De bedoeling is om met deze middelen te zoeken naar alternatieve financieringstechnieken om tegemoet te komen aan de grote vraag in de onderwijs- en welzijnssector, evenals dringende infrastructuurwerken via PPS te financieren. De 150 miljoen euro komt niet rechtstreeks van de verkoop van GIMV-aandelen. PMV valoriseert ook andere participaties. De maatschappij zal over voldoende middelen beschikken om de twee opdrachten te vervullen.

Het voornaamste is dat het geld wordt geactiveerd door het van VPM naar PMV te laten komen waardoor het buiten de begroting blijft en via PPS-constructies neutraal kan worden besteed. Als het geld van de verkoop naar de Vlaamse begroting komt, wil dat zeggen dat dit het vorderingssaldo niet zal beïnvloeden en dat het niet voor het beleid kan worden aangewend omdat de opbrengst van een verkoop opnieuw moet worden gecorrigeerd.

Het spreekt voor zich dat de 24 miljoen euro die ingeschreven zijn als opbrengst van het dividend, in 2005 zal worden gerealiseerd. Het is de bedoeling om de opbrengst van het dividend van 2004 naar de Vlaamse Regering te laten toevloeien.

Minister Frank Vandenbroucke

Dit parlement en de regering moeten het verschil maken inzake scholenbouw. Het probleem is dramatisch: de wachtlijst bevat projecten met een omvang van 1.850.000 euro. Dat betekent zeven tot acht jaar wachten vooral projecten kunnen worden gerealiseerd. De regering is van plan een inhaaloperatie Scholenbouw te doen. Momenteel wordt een technisch schema afgewerkt, dat moet toelaten op grote schaal middelen te mobiliseren waarop scholen soepel kunnen inspelen.

Er is ook beslist om een net- en niveauoverschrijdende organisatie op te richten, namelijk Agion. Het is de bedoeling dat die operationeel wordt op 1 januari 2006. In afwachting van een nieuwe financieringswijze van schoolgebouwen wordt de besparing die doorgevoerd was in 2004, ongedaan gemaakt in de begroting 2005. Dat moet het mogelijk maken om energiezuinige scholen te bouwen die rekening houden met de schoolbehoeften van de toekomst.

De valorisatie van het overheidsaandeel GIMV kan een bijdrage leveren, maar we moeten het dossier niet verengen. We moeten het breder zien dan dat.

Jos De Meyer

Het antwoord van de minister blijft een beetje vaag, maar biedt toch wel perspectieven voor de toekomst.

Ik herinner de minister aan de vraag van het parlement om een gesprek met de federale regering op het getouw te zetten inzake de twee dossiers die ik zopas vermeldde. We zullen dit gesprek in de commissie Onderwijs verderzetten.

Wij weten dat nog niet beslist is om 45 van de aandelen te verkopen, maar wij willen het niet uitsluiten. Wij zijn er zelfs grote voorstander van.

Wij stellen ook voor binnen PMV een infrastructuurfonds en een innovatie- of startersfonds uit te bouwen. Toch wil ik waarschuwen: een bedrag van 75 miljoen euro kan niet alles oplossen, en we mogen dan ook niet laten uitschijnen dat alle problemen van de baan zullen zijn dankzij de PPS-constructies.

We moeten veel meer het voortouw nemen in het economisch beleid van de Vlaamse regering; dat was ook de inspiratie van waaruit ik deze vraag stelde.

Minister Dirk Van Mechelen

We mogen niet speculeren op een potentiële opbrengst, maar ik wil wel al zeggen dat het eigen vermogen van GIMV 707 miljoen euro bedraagt. PMV wordt geactiveerd in de loop van 2005. We hebben een economische pijler rond alles wat met ondernemen te maken heeft; er komt ook ruimte voor nieuwe initiatieven op voorwaarde dat zij levensvatbaar en economie-ondersteunend zijn. We zullen zo veel mogelijk uit de oude economie valoriseren en in nieuwe economie activeren.

Minister Frank Vandenbroucke

Er staat inderdaad nog een belangrijke bespreking met de federale regering op het programma. Het is goed daar in de commissie op terug te komen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.