U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 december 2004, 15.04u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer De Meyer tot de heer Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de regeringsbeslissing betreffende de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium.

Jos De Meyer

Vorige vrijdag heeft de Vlaamse Regering beslist de Antwerpse haven beter toegankelijk te maken, de veiligheid in het Schelde-estuarium te verhogen, de natuurlijkheid te beschermen en flankerende maatregelen te nemen voor landbouw en plattelandsrecreatie. De Nederlandse regering wil dit dossier echter koppelen aan het dossier van de HST tussen Brussel en Amsterdam. In januari 2005 moeten beide regeringen een memorandum van overeenstemming afsluiten.

In een persmededeling verklaarde minister-president Leterme dat de Vlaamse regering akkoord is gegaan met een flankerend beleid voor landbouw- en plattelandsrecreatie. De sector moet betrokken worden bij de uitvoering. Voorts moeten we zich krijgen op de Europese eisen inzake natuurinstandhouding. Daarna pas kunnen compensatiegebieden afgebakend worden rekening houdend met de landbouw en veiligheid. Sociale begeleiding en vergoeding komen maar op de derde plaats.

Over welke grensoverschrijdende gebieden is al een akkoord afgesloten met Nederland? Wanneer is dat akkoord afgesloten? Hoe zal dit dossier gevolgd worden door alle betrokkenen?

Minister-president Yves Leterme

Een interministerieel overleg tussen Nederlands minister Carla Peijs en Vlaams minister Kris Peeters heeft ervoor gezorgd dat op korte termijn een omvattend akkoord zal worden afgesloten over de Scheldeverdieping.

De goedgekeurde Ontwikkelingsschets 2010 bevat twee grensoverschrijdende gebieden: het Zwin vergroten als oplossing voor de verzanding en een intergetijdengebied ontwikkelen in de Hedwigepolder en de Prosperpolder om het Land van Saeftinge uit te breiden. Uiteraard moeten de procedures nog worden opgestart. Er is weldegelijk rekening gehouden met de landbouw. De Vlaamse regering levert inspanningen om negatieve gevolgen voor de landbouw te verminderen.

De projecten worden uitgewerkt door een Vlaams-Nederlandse projectorganisatie, die zal instaan voor de coördinatie, afstemming en communicatie met alle belanghebbenden.

ProSes 2010 volgt ProSes op. De Technische Scheldecommissie zal de gemeenschappelijke projectorganisatie sturen. Die commissie is verantwoording verschuldigd aan de bevoegde minister.

Er wordt gezorgd voor een flankerend beleid voor de landbouw. Daarover zijn al afspraken gemaakt door de Vlaamse regering. In dit belangrijke project moeten wij een evenwicht vinden tussen de economische belangen en de belangen van de gebruikers.

Jos De Meyer

Het is de verdienste van deze regering dat ze landbouw en plattelandsrecreatie even belangrijk acht als toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid. Voorafnames op landbouwgebieden zijn uitgesloten. Ik hoop dat het Vlaams Parlement ook geïnformeerd zal blijven.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.