U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 oktober 2004, 14.03u

van Rudi Daems aan minister Kris Peeters
36 (2004-2005)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Daems tot de heer Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur over de milieugevolgen van het broomongeval in Ekeren.

Rudi Daems

Bij het broomongeval in Ekeren heeft de overheid correct gehandeld: het wegdek is afgedekt en er zijn neutraliserende stoffen gesproeid. Het Havenbedrijf is een beschrijvend bodemonderzoek gestart. Daaruit blijkt nu dat het gaat over een ernstige verontreiniging met concentraties sterk boven de Nederlandse grenswaarden; dat er acute verspreidingsrisico's en potentieel humaan toxicologische risico zijn. Het rapport concludeert dat voorzorgmaatregelen nodig zijn, vooral om het eventueel uitzakken van broom daarheen de kleilagen tegen te gaan.

Volgens onze fractie maken die conclusies maatregelen nodig om de vervuiling in te dijken en de besturen en de bevolking te informeren. Broom is een gevaarlijk goedje, waarvan er vrij hoge concentraties te vinden zijn in de Vlaamse onderwaterbodems, de paling en de moedermelk.

Zijn er sinds het rapport bijkomende voorzorgmaatregelen genomen of gepland? Hoe zal de minister de bevolking en de besturen informeren? Zal de minister bepaalde broomhoudende toepassingen vervangen en alternatieven stimuleren?

Minister Kris Peeters

Het is inderdaad een ernstige milieuramp en broom is gevaarlijk. Ik betreur echter de teneur van de uiteenzetting. Voor dit rapport was er al een evaluatie waaruit bleek dat er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid was en dat er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen waren. Het Havenbedrijf ziet erop toe dat de vervuiling niet verbreidt. De vorige minister heeft mij trouwens geen ernstige problemen gemeld, wat wel het geval zou geweest zijn bij acuut gevaar.

Het is een ernstige vervuiling. OVAM heeft een aanbesteding opgemaakt voor het neutraliseren van het broom en om eventueel vervuild grondwater op te pompen en te zuiveren. De grond zal ook worden gesaneerd. Als er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen zijn en er geen acuut gevaar is, moet er voorzichtig omgesprongen worden met berichten naar de bevolking.

Ik zal nagaan of er redenen zijn om broom te verbieden en ook alle andere aspecten daarvan in ogenschouw nemen.

Rudi Daems

Er is een contradictie tussen geen gevaar en een potentieel toxicologisch risico. Het is onvoldoende om de procedure van het bodemsaneringdecreet te volgen. Er moeten nu maatregelen genomen worden. We zullen het in de commissie uitgebreid kunnen hebben over alternatieven voor broom.

Minister Kris Peeters

Het potentiële gevaar wordt door de monitoringprocedure geneutraliseerd. De nodige maatregelen zijn genomen. De bevolking moet niet onnodig gealarmeerd worden.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.