U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Aan de orde zijn de moties van de heren Caluwé en Taylor en van de heren Van Hauthem en Dewinter betreffende een belangenconflict.

Ik stel voor de vier moties samen te bespreken. (Instemming)

De bespreking is geopen

Ludwig Caluwé

De CVP-fractie heeft een motie betreffende een belangenconflict ingediend met betrekking tot het wetsontwerp over de Belgische nationaliteit. De nationaliteitsverklaring in de huidige wetgeving houdt in dat iedereen die in België geboren is, hier sinds zijn geboorte woont en tussen 18 en 30 jaar oud is, kan verklaren Belg te willen worden. Wie een dergelijke verklaring aflegt bij de burgerlijke stand, is na twee maanden automatisch Belg, tenzij het parket zich verzet. In de nieuwe wet wordt de maximumleeftijdsgrens afgeschaft.

Ook worden er twee nieuwe groepen toegevoegd, namelijk vreemdelingen die in het buitenland geboren zijn, maar van wie een van de ouders Belg is op het ogenblik van de nationaliteitsverklaring en vreemdelingen die 7 jaar hun hoofdverblijf in België hebben op het ogenblik van de aanvraag en hier onbeperkt mogen verblijven. De procureur kan negatief adviseren binnen een maand. Die termijn bedraagt nu nog twee maanden. Als dat advies niet klaar is of als het positief is, is de betrokkene automatisch Belg. Een negatief advies kan als de betrokkene verdacht wordt van een ernstig misdrijf of als hij niet aan de voorwaarden beantwoordt. Als de procureur negatief adviseert, wordt de nationaliteitsverklaring omgebouwd tot een naturalisatieaanvraag en gaat het dossier naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die beslist.

Daarnaast is er de naturalisatie. Momenteel kan iedereen die vijf jaar in België woont de naturalisatie tot Belg aanvragen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers vraagt binnen de vier maanden een advies aan het parket, de dienst Vreemdelingenzaken en de staatsveiligheid. Daarbij wordt de integratiewil onderzocht. In het nieuwe ontwerp wordt de verblijfsvoorwaarde beperkt tot drie jaar, verdwijnt het integratieonderzoek en wordt de termijn voor de adviezen tot één maand teruggebracht.

De procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen wordt hiermee de gemakkelijkste in heel Europa. Dat is op zich al een reden om een belangenconflict in te roepen. Dat de genaturaliseerde Belgen zich in heel Europa kunnen vestigen, schaadt het imago van Vlaanderen. De voornaamste reden voor het inroepen van een belangenconflict is echter dat de integratiebepaling verdwenen is. In de bestaande regeling kan wie in België woont, door een verklaring Belg worden. In dat geval wordt de integratie vermoed. De categorie wordt evenwel uitgebreid tot iedereen die hier zeven jaar woont zodat de integratielogica verdwijnt. Het probleem is dat de integratie van vreemdelingen een Vlaamse bevoegdheid is. Terecht staat er in het Vlaamse regeerakkoord dat nieuwkomers in onze samenleving en allochtonen die hier al een tijdje verblijven, optimaal moeten deelnemen aan de samenleving. Dat houdt in dat ze onze taal leren, kennismaken met onze democratische waarden en zich op de arbeidsmarkt integreren. Dat voornemen is onlosmakelijk verbonden met de naturalisatieprocedure. Hoe kan men mensen ertoe aanzetten om zich te integreren als men het signaal heeft dat dat niet hoeft om Belg te worden? Waarom zouden er nog inburgeringscontracten afgesloten worden?

Ik heb de perfecte verantwoording voor het verband tussen integratie en naturalisatie gevonden in het VLD-verkiezingsprogramma voor 13 juni 1999. Daarin staat dat de overheid het noodzakelijke inburgeringsproces van alle burgers moet bestendigen en ondersteunen. Het inburgeringsbeleid is een opdracht van de lokale overheid, en van de gemeenschappen en gewesten. Het moet concrete vorm krijgen door de invoering van inburgeringscontracten voor allochtonen. De VLD eist dat die verplicht worden. De bstaande wetgeving biedt, nog altijd volgens de VLD voor de verkiezingen, voldoende mogelijkheden om de Belgische nationaliteit te bekomen. Een soepeler nationaliteitswetgeving lost niets op ten aanzien van de huidige spanningen tussen allochtonen en autochtonen en geeft een verkeerd signaal aan vreemdelingen. De VLD wil de nationaliteitswetgeving aanpassen zodat ze kan ingeschreven worden in het brede inburgeringsbeleid. Het VLD-verkiezingsprogramma besluit dat een vreemdeling Belg kan worden als hij op drie essentiële domeinen het bewijs van inburgering levert : kennis van de taal, arbeidsbereidheid en inzicht in de democratische rechten en vrijheden van België.

De heer Denys stelde dus terecht dat zich een belangenconflict voordoet. Het huidige wetsontwerp is immers in strijd met het Vlaamse regeerakkoord, met de teksten die er aan de basis van liggen en met de uitspraken van de minister-president toen hij nog kamerfractieleider was.

In de Kamer heeft de heer Dewael in 1998 gezegd dat zij die kiezen voor de Belgische nationaliteit vooraf het bewijs moeten leveren van de bedoeling zich in onze samenleving te integreren. Dit is in tegenspraak met de betrokken wetsontwerpen.

Ik heb dan nog niet gesproken over de vermeende effecten op de positie van Vlamingen in Brussel en de Vlaamse Rand. Voor mij is niet elke vreemdeling per definitie Franstalig. En zelfs een Franstalige vreemdeling, die geïntegreerd is, mag voor mij Belg worden. In augustus 1998 beweerde de heer Dewael in een interview in Het Laatste Nieuws dat de Franstalige partijen de polemiek over het migrantenstemrecht willen oplossen door alle allochtonen Belg te laten worden en dat ze in de stemmen van de allochtonen een middel zien om Brussel en Vlaams-Brabant verder te verfransen. Ik vrees meer en meer dat hij gelijk heeft. (Samenspraken)

Eric Van Rompuy

We tonen hiermee aan dat de mening van de minister-president duidelijk verschilt vóór en na de verkiezingen. Bij de heer De Gucht is er zelfs een verschil tussen wat hij maandag zei en wat hij dinsdag beweerde.

Minister-president Patrick Dewael

Bij u is er ook een verschil tussen wat u toen zei en wat u nu beweert

Eric Van Rompuy

Hetgeen destijds goedgekeurd werd, had veel minder effect dan wat men nu wil realiseren.

Ludwig Caluwé

De naturalisatieprocedure wordt van vijf naar drie jaar teruggebracht. Er gebeurt geen grondig onderzoek en de adviesperiode voor het openbaar ministerie wordt beperkt tot één maand. Men hoeft dus enkel een papier in te dienen om Belg te worden. Wij hebben die voorstellen ook gekregen, maar wij hebben ze nooit aanvaard. De VLD doet dit nu wel. Ik hoop dat de VLD-fractie in dit parlement wel trouw blijft aan het verkiezingsprogramma en mee helpt een en ander recht te zetten.

Als ik zie hoe snel men deze ontwerpen door Kamer en Senaat wil loodsen - in de Senaat heeft men hiervoor zelfs de uitzonderingsprocedure ingeroepen -vermoed ik dat de Franstaligen inderdaad de positie van de Vlamingen willen aantasten. De Franstaligen willen ook geen garanties geven voor de positie van de Vlamingen in de Brusselse gemeenten. De PRL heeft immers verklaard dat er geen sprake kan zijn van de regionalisering van de gemeentewet voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Vlaamse meerderheidspartijen gaan hier zomaar mee akkoord.

Er zijn voldoende redenen om een belangenconflict in te roepen. In de vorige regeerperiode heeft de CVP vaak dergelijke moties betreffende een belangenconflicten gesteund, ook al maakte de partij deel uit van de meerderheid. Zo kon onder meer de aanpassing van de taalwetgeving voor de Brusselse rechtbank verhinderd worden. Ik hoop dat de partijen van de huidige meerderheid dezelfde openheid zullen betonen, in het besef dat de Vlaamse belangen geschaad worden en dat er moet overlegd worden met de federale overheid.

De Volksunie-kamerfractie formuleert dezelfde kritiek, dus hoop ik dat de leden van deze partij in dit parlement deze houding zullen steunen. Ik vraag de fractieleden van Agalev om grondig na te denken. Zij moeten beseffen dat deze wetsontwerpen de tegenstellingen tussen allochtonen en autochtonen alleen maar zullen doen toenemen. De problemen zullen erger worden. De nieuwe partijvoorzitter van de SP heeft gezegd dat hij niet veel voelt voor de snelle naturalisatieregeling. Volgens hem zet die het integratiebeleid op zijn kop. Bij de VLD hebben wij een onverdachte medestander gevonden : de heer Denys. We vragen de VLD'ers om trouw te blijven aan hun verkiezingsprogramma. Het is niet goed voor het aanzien van de politiek dat men na de verkiezingen andere meningen heeft dan ervoor. (Applaus bij de CVP

Joris Van Hauthem

De inhoud van deze motie is te belangrijk om er spelletjes tussen meerderheid en oppositie over te spelen. In de Kamer worden twee wetsontwerpen behandeld over de versoepeling van de nationaliteitsverwerving. Indien die ontwerpen goedgekeurd worden, krijgt ons land de meest soepele wetgeving inzake nationaliteitsverwerving ter wereld. Bij de vorige regeling was de integratiewil slechts een lachertje, nu wordt deze vereiste helemaal afgeschaft. Vroeger gold de nationaliteitsverklaring enkel voor personen tussen 18 en 30 jaar, nu voor iedereen. Bovendien kunnen nu ook vreemdelingen die in het buitenland geboren zijn, maar van wie één van de ouders Belg is en vreemdelingen die zeven jaar hun hoofdverblijfplaats in België hebben en op het moment van de aanvraag een onbeperkte verblijfsvergunning hebben, hiervan gebruik maken. De termijn waarbinnen de procureur beroep kan aantekenen, wordt tot een maand beperkt.

De verblijfsperiode voor naturalisatie wordt herleid tot drie jaar. Ook hier krijgt de procureur slechts een maand om te reageren. Zelfs de heer Eerdekens heeft gezegd dat de procureur in praktijk negen maand nodig heeft. Het parket en de staatssveiligheid worden dus gesaboteerd. De georganiseerde misdaad zal wel varen bij deze beslissing.

Het wordt mogelijk om onze nationaliteit op eenvoudige aanvraag te verwerven. Men kan de integratie achteraf niet meer controleren. De minister van Justitie heeft zelf gezegd dat er na de verwerving van de nationaliteit een onweerlegbaar vermoeden van integratie bestaat.

Het federale wetsontwerp maakt het zo goed als onmogelijk om voortaan nog enig Vlaams integratiebeleid te voeren. Wat voorligt, is het eindpunt van opeenvolgende versoepelingen, waaraan de CVP trouwens sinds 1984 heeft meegewerkt. Diezelfde CVP - samen met de VU - verklaarde in de Kamer dat het ontwerp zal leiden tot een nieuwe immigratiegolf met ongekende dimensies. Het aanzuigeffect van de soepelste naturalisatiewet ter wereld mag niet onderschat worden. Uiteraard kan men niet zijn hele verkiezingsprogramma in een regeerakkoord krijgen, maar het genoemde ontwerp is toch wel heel erg verschillend van wat de minister-president daar vroeger tijdens vele debatten over vond. Zijn partijgenoot minister Verwilghen, de auteur van het felbesproken document, verklaarde in mei nog dat de toenmalige naturalisatievoorwaarden al veel te oppervlakkig waren, dat een onderzoek van de integratiewil nodig was en dat de Belgische nationaliteit moest kunnen afgenomen worden. De heer Coveliers bakt het nog bruiner : hij zet de wereld op zijn kop door naturalisatie op aanvraag aan te bieden, vervolgens de integratie te onderzoeken en de Belgische nationaliteit dan desgevallend weer af te nemen. Dat is niet wat de VLD wou en zij zal dat ook niet aan haar kiezers kunnen verkopen : het voorstel geniet evenvoudig geen maatschappelijke steun.

De versoepeling van de nationaliteitsverwerving heeft gevolgen voor de positie van de Vlamingen in Brussel, zolang er geen sprake is van gewaarborgde vertegenwoordiging. Het debat over het vreemdelingenstemrecht is imiddels achterhaald. De groenen hebben langs een andere weg verkregen wat zij altijd al wilden. Tijdens de debatten over het eurostemrecht wou het Vlaams Parlement een en ander koppelen aan de minimumvertegenwoordiging, maar het haalde die slag niet thuis. En dat dossier was dan nog klein bier vergeleken met wat zich vandaag aandient. La Libre Belgique spreekt voor Brussel alleen al van 100.000 kandidaat-Belgen. Amper één percent daarvan zal een Nederlandstalige aanvraag indienen. Men creëert op die manier een bijkomend Franstalig electoraat, terwijl men toch weet dat de Vlaamse lijsten bij de vorige verkiezingen fors stemmenverlies leden.

Het is wel duidelijk waarom men een en ander zo vlug mogelijk door het parlement wil loodsen : men hoopt dat de burger tegen 8 oktober 2000 alles vergeten is. Reken daar maar niet op. Desnoods zullen wij hem herinneren aan deze politieke moord op de Brusselse Vlamingen. (Applaus bij het VB

Sven Gatz

Als men blijft herhalen dat alle allochtonen potentile Franstaligen zijn, vervult men zijn eigen profetie. Wij pleiten voor een integratie- en inburgeringsbeleid dat daartegen ingaat. Het Vlaams Blok is hypocriet, want verhult wat het eigenlijk wil : uitburgering. (Applaus bij de SP, AGALEV en VU&ID

Eric Van Rompuy

De Kamerfractie van de Volksunie vindt dat het ontwerp de reeds precaire positie van de Vlamingen in de 19 Brusselse gemeenten bedreigt. Dat is het tegenovergestelde van wat de heer Gatz beweert. Zei de heer Van Grembergen dan niet dat zijn fractie op alle niveaus dezelfde taal zou spreken?

André Denys

Op mijn nachttafeltje liggen drie documenten : het VLD-partijprogramma en de federale en Vlaamse regeerakkoorden. Het voorliggende dossier bezorgt me een moeilijk politiek moment : het is een persoonlijke test van mijn drie loyauteiten.

Ik ben namelijk al 18 jaar een trouw fractielid : ik stem altijd mee met mijn fractie, al kom ik tijdens het debat altijd uit voor mijn mening. Tegelijk vind ik het inburgeringsconcept uit het Vlaamse regeerakkoord constructief. De uitvoering zal evenwel veel geld kosten voor het taalonderwijs en het doorgeven van onze democratische en arbeidsmarktwaarden.

Een belangenconflict is een bijzonder zwaar instrument. Het beoogt één ding : overleg tussen de Vlaamse en de federale overheid. Vlaanderen is bevoegd voor het onthaal van vreemdelingen, voor onderwijs en vorming en voor arbeidsbemiddeling.

Er is nog niets verloren. De minister-president moet tijdens het overleg echter het concept van de inburgering verdedigen. Mijn stemgedrag hangt af van het antwoord dat de minister-president dadelijk zal geven op de vraag hoe hij dit zal aanpakken. (Applaus bij de CVP, de VLD en VU&ID

Minister-president Patrick Dewael

De Vlaamse regering meent dat er geen sprake kan zijn van een belangenconflict.

Volgens de informatie waarover ik beschik, is het vermoeden van integratie in het ontwerp van naturalisatiewet weerlegbaar. Het wetsontwerp is slechts de bekrachtiging van de bestaande praktijk, waarop de CVP nooit enige kritiek geuit heeft. In de commissie Naturalisatie wordt de integratie wil immers niet onderzocht.

We moeten kiezen voor het concept van inburgering. Het is immers in niemands belang om de tegenstellingen tussen autochtonen en allochtonen te cultiveren, zoals het Vlaams Blok dat doet.

Joris Van Hauthem

U wakkert de tegenstellingen zelf aan door de naturalisatiewet te versoepelen

Minister-president Patrick Dewael

Deze tegenstelling cultiveren is de bestaansreden van het VB. Van de CVP had ik echter een andere houding verwacht. Ik ken zeer veel mensen in christelijke organisaties die zich bezighouden met projecten die gericht zijn op integratie. Ik ben benieuwd hoe die op de houding van iemand als de heer Caluwé zullen reageren. (Applaus bij de VLD, de SP en AGALEV

Ludwig Caluwé

De minister-president voert oppositie vanuit de meerderheid : in plaats van zijn beleid te verdedigen valt hij de minderheid aan. Waarom neemt de minister-president nu plots een tegengestelde houding aan in vergelijking met voor de verkiezingen? De afkeer van de bevolking voor de politiek is voor een groot stuk te wijten aan de kloof tussen woorden en daden

Minister-president Patrick Dewael

Misschien moet het Bureau het reglement van het Vlaams Parlement veranderen : dan kunt u vragen stellen over het verleden van de ministers in plaats van over hun beleid. Als ik een betoog zou moeten geven over de kloof tussen de programma's van de CVP en wat de partij er in de praktijk vanaf bracht, zou ik met een middag niet toekomen.

We opteren uitdrukkelijk voor een concept van inburgering. Vreemdelingen moeten op een optimale wijze kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom moeten ze onze taal en democratische taal proberen te verwerven en moeten ze trachten om zich te integreren in de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt echter dat de vraag het aanbod overstijgt. Het loopt dus wat te goed. Bovendien is het aanbod nogal disparaat. Er is nood aan een decretaal kader. Het aanbod moet worden verhoogd. Sommige steden hebben in dit kader al een aantal initiatieven ontwikkeld. Zo is in Bilzen een systeem van inburgeringscontracten ingevoerd. Een zekere dwang kan onwilligen hun weg doen vinden naar vorming. Zo kunnen de bestaande spanningen worden verminderd. (Applaus bij de VLD, de SP en AGALEV

Ludwig Caluwé

De minister-president verwijt me inhumane taal te spreken. Ik zie echter niet in wat inhumaan is aan een beleid dat bijvoorbeeld ook in Frankrijk, Duitsland en Nederland wordt toegepast : vijf jaar in België verblijven en een onderzoek naar integratie zijn heel normale voorwaarden

Joris Van Hauthem

Het antwoord van de minister-president beperkte zich voornamelijk tot het beleid inzake inburgering. Dat is echter niet het onderwerp van dit debat. De minister-president is tevreden omdat het vermoeden van integratie weerlegbaar is. Dat is de piste-Coveliers, de wereld op zijn kop. De praktijk heeft aangetoond dat dat systeem niet werkt. De minister-president heeft niet geantwoord op de vragen naar de gevolgen voor de Brusselse Vlamingen

Minister-president Patrick Dewael

Na overleg met minister Vogels kan ik u aankondigen dat de regering voor 2000 een bedrag van 50 miljoen frank extra uittrekt om het aanbod te verruimen.

De heer Denys verzeker ik dat ik het overleg over de kwesite die hij aan de orde stelde, met de federale regering en met de andere gemeenschappen in dit land zo snel mogelijk zal starten.

Riet Van Cleuvenbergen

De regering wil blijkbaar 50 miljoen frank meer uittrekken voor integratie maar ik wijs erop dat men de decreten vorig jaar niet heeft kunnen uitvoeren. Indien de partijen van de huidige meerderheid van oordeel zijn dat het een gevolg is van onwil tot integratie en dat het aanbod voldoende is, moeten ze zeker ons amendement goedkeuren

Francis Vermeiren

De burgemeester van Kortenberg, de secretaris-generaal van de CVP, heeft recent het bewijs geleverd dat integratie wel werkbaar is. (Applaus bij de VLD en de SP

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de moties houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.