U bent hier

De voorzitter

Doorzenden van verzoekschriften naar de bevoegde overheid

Verslag

De voorzitter : Aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken over het verzoekschrift betreffende het doorzenden van onontvankelijk verklaarde verzoekschriften naar de bevoegde overheid.

Mieke Van Hecke

, verslaggever : Voorlopig verbindt de commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken zich ertoe om de verzoekschriften over federale bevoegdheden zelf door te verwijzen naar Kamer en Senaat en dat ook mee te delen aan de indieners. De formele procedure start dan pas in de andere assemblee.

We vragen ook dat er een protocol afgesloten wordt met Kamer en Senaat voor de doorverwijzing van verzoekschriften waarvoor een andere assemblee bevoegd is. In dat protocol moeten ook waarborgen staan voor de schorsing van de termijnen en tegen het nodeloze rekken van de behandelingstermijnen.

De voorzitter

De heer Sven Gatz, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Is het Parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.