U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 juni 2002, 14.00u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Ramon tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de kritiek van 11.11.11 op het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.

Frans Ramon

11.11.11 geeft het Vlaamse ontwikkelingsbeleid een vier op tien. De kritiek is niet nieuw. Zo zou Vlaanderen te weinig een concentratiebeleid voeren en onvoldoende aandacht besteden aan een beleid inzake educatie en sensibilisering. De discussie lijkt een welles-nietesspelletje en ik weet dat de minister zal antwoorden dat alle aandacht naar Zuid-Afrika, Marokko en Mozambique gaat. Maar Vlaanderen zit intussen wel met een negatief imago opgezadeld.

De kritiek op de educatie kan tellen: er is geen beleidskader, er gaat steun naar projecten die geen ontwikkelingsprojecten zijn, en de middelen voor de gemeentelijke convenants worden teruggebracht. Hoe springt de minister om met deze kritiek? Er werd nochtans een programma opgesteld in samenwerking met Coprogram. Waarom is 11.11.11 daar niet van op de hoogte?

Minister Bert Anciaux

De heer Ramon gaat ervan uit dat het hier om een welles-nietesdiscussie gaat, maar kritiek is niet altijd terecht. Zo krijgt het budget voor ontwikkelingssamenwerking een vijf op tien, al zal het budget deze legislatuur met 350 procent stijgen en is het tegenover vorig jaar verdubbeld. Er is ook wat kritiek op het gebrek aan een concentratiebeleid, terwijl de federale overheid met 25 prioritaire landen werkt en Vlaanderen vooral met Zuid-Afrika en met Mozambique en Marokko werkt. Er is ook kritiek op de samenwerking met Chili, terwijl die samenwerking vorig jaar werd stopgezet.

Wat de sensibilisering en educatie betreft, werd er in maart binnen een beleidskader een projectoproep gelanceerd, dit in nauwe samenwerking met Coprogram. Het verbaast me dat 11.11.11 daar niet van op de hoogte is, te meer daar de organisatie zelf drie projecten heeft ingediend en tientallen andere projecten onder de koepel van de organisatie thuishoren.

Met het oog op de defederalisering van de huidige federale middelen voor sensibilisering en educatie werd een contract uitgewerkt met een opdrachthouder, die een beleidskader uitwerkt. Hierover vond in februari een vergadering plaats met de sector en ook voor volgende week is er een vergadering gepland met een groot deel van de betrokkenen, waaronder Coprogram.

Wat het project Regenwoud.com betreft, werden met het oog op een goed bestuur sluitende afspraken gemaakt met de projectindiener. Het advies van 11.11.11 werd daarin verwerkt.

Het is waar dat Vlaanderen er nog niet helemaal staat op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking. Maar zeggen dat we tijdens deze zittingsperiode niets hebben gepresteerd, doet de waarheid geweld aan. Het is evident dat het uittekenen van een beleidskader met heel wat kinderziektes gepaard gaat, maar we hebben volgens mij belangrijke stappen voorwaarts gezet. Ik heb het gevoel dat de NGO's niet in dank aanvaarden dat ze niet langer alleen de centrale partners zijn in het ontwikkelingsbeleid.

Frans Ramon

De communicatie loopt blijkbaar mank. Daar moet iets aan gedaan worden.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.