U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 februari 2002, 14.00u

van Jos Stassen, Robert Voorhamme, Marc van den Abeelen, Herman Lauwers en Johan Malcorps, verslag door Isabel Vertriest en Jos De Meyer
949 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Stassen, Voorhamme, van den Abeelen, Lauwers en Malcorps betreffende de toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EG ter compensatie van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde.

Mevrouw Isabel Vertriest en de heer Jos De Meyer, verslaggevers, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

Jos Stassen

Door de goedkeuring van het validatiedecreet eind vorig jaar werden twee problemen opgelost. De financiële en bouwtechnische put kon worden gedicht en er werd uitvoering gegeven aan de Europese natuurwetgeving.

Het was onze bedoeling dat dit decreet zo strikt mogelijk zou worden geïnterpreteerd en daarom hebben we dit voorstel van resolutie ingediend.

Er mag in principe niet geraakt worden aan de gebieden die beschermd worden door de habitat- en vogelrichtlijn. Als dat toch gebeurt, moet men kunnen aantonen dat er geen alternatieven zijn, dat het gaat om projecten van dwingend maatschappelijk belang en dat het verlies kwalitatief en kwantitatief gecompenseerd wordt.

In de commissie voor Leefmilieu werd een initiatief genomen om de Europese normen om te zetten in het decreet natuurbeheer en daarnaast werd dit voorstel van resolutie ingediend.

In de Antwerpse haven werden de laatste jaren verschillende grote projecten uitgevoerd : de verdieping van de Schelde, de uitvoering van het Sigmaplan, de bouw van het Verrebroekdok en van het Deurganckdok. Met dit voorstel van resolutie wordt invulling gegeven aan de nodige natuurcompensaties. Deze invulling is gebaseerd op de volgende elementen : vroegere regeringsbeslissingen die niet werden uitgevoerd, vragen om uitleg van Europa en antwoorden van de Vlaamse regering op deze vragen, juridische procedures, het nieuwe MER voor het Deurganckdok, de wetenschappelijke gegevens van het Instituut voor Natuurbeheer en het cumulatieve effect van de verschillende grootschalige projecten.

We zijn ons ervan bewust dat de keuze van de compensaties betwistbaar is. Daarom hebben we duidelijk bepaald dat er aanpassingen mogelijk zijn bij over- of ondercompensatie. Toch menen we dat deze keuze door de wetenschappelijke analyses gerechtvaardigd wordt. Er werd gekozen voor tijdelijke compensaties die mettertijd definitief kunnen worden of kunnen worden vervangen door definitieve maatregelen.

Men kan ook vragen stellen over de positie van de landbouw. Daarom hebben we er ons toe verbonden om bij de uitvoering van de artikelen 10 en 11 van het validatiedecreet in een extra tegemoetkoming te voorzien voor de getroffen landbouwers. Bovendien zullen bij de beheerscommissie die de compensatieregeling begeleidt, naast natuurverenigingen ook vertegenwoordigers van de landbouworganisaties betrokken worden.

Dit voorstel van resolutie geeft een duidelijke opdracht aan verschillende ministers. Het Vlaams Parlement heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen via het validatiedecreet, het voorstel van decreet over de omzetting van de Europese richtlijn in het Natuurdecreet en het voorliggende voorstel van resolutie. De Vlaamse regering moet deze initiatieven op een correcte en accurate wijze uitvoeren. (Applaus bij de VLD, sp·a, Agalev en VU&ID)

Jos De Meyer

Ik ben blij dat onze twee amendementen in de commissie goedgekeurd werden. Dankzij ons eerste amendement worden ook de lokale landbouwverenigingen betrokken partij; het tweede amendement verstrekt waarborgen aan de landbouwsector. We verzetten ons niet tegen het Deurganckdok, maar de compensaties zijn buiten proportie. Zeker nu blijkt dat 379 hectare landbouwgronden die twintig jaar geleden werden opgespoten, tot waardevol gebied werden uitgeroepen en dus gecompenseerd moeten worden.

Frans Wymeersch

Dit voorstel van decreet was de wortel om Agalev over de streep te trekken om het validatiedecreet goed te keuren. Agalev begint intussen al nattigheid te voelen. De compensaties stuiten immers op heel wat verzet in het Waasland. Een schepen uit Beveren is naar het Arbitragehof gestapt om het decreet te vernietigen. Agalev maakt in Beveren ook deel uit van het college. De heer Stassen heeft minister Stevaert in dit verband ondervraagd, maar die heeft hem met een kluitje in het riet gestuurd. Het decreet zal worden uitgevoerd, maar het voorstel van resolutie wordt op de lange baan geschoven.

De compensaties zijn een gevolg van de uitvoering van de habitatrichtlijn. Agalev verkiest vogels boven mensen. Voor het verdwijnen van waardevol gebied komen er kwalitatieve en kwantitatieve compensaties. Het verdwijnen van landbouwgronden wordt daarentegen nauwelijks gecompenseerd. Het gaat niet op om te zorgen voor compensaties voor opgespoten landbouwgronden. Het landbouwareaal is de laatste jaren voortdurend verder ingekrompen. Het Vlaams Blok zal dit voorstel van resolutie niet goedkeuren omdat het vogels boven mensen stelt. (Applaus bij het VB)

Jos Stassen

Ik stel telkens opnieuw vast dat het Vlaams Blok de Europese richtlijnen naast zich neerlegt. Waar denkt u compensaties te vinden zonder te raken aan landbouwgronden?

Frans Wymeersch

Daarop zal ik u pas antwoordfen zodra de landbouwers een kwantitatieve en kwalitatieve compensatie krijgen.

Jos Stassen

Eens te meer kiest u voor slogans in plaats van antwoorden.

Robert Voorhamme

We steunen dit voorstel van resolutie, omdat het een trendbreuk inluidt in het havenbeleid. In het verleden werd het havenbeleid enkel vanuit een economische invalshoek benaderd. We moeten democratisch tot stand gekomen richtlijnen uitvoeren. Tot voor kort was Vlaanderen inzake de uitvoering van milieurichtlijnen de spijbelende leerling in Europa.

Met het validatiedecreet en deze resolutie willen we orde op zaken stellen.

Frans Wymeersch

Diverse Europese instanties zijn verantwoordelijk voor de Europese richtlijnen. Zijn deze instellingen op een democratische manier tot stand gekomen? Is er in het Europees parlement gestemd over de richtlijnen? Waarom worden in de richtlijnen wel compensaties voor natuur maar niet voor de mensen of landbouw bepaald?

Robert Voorhamme

Ook het Europees parlement moet stemmen over een richtlijn. Alle fracties kunnen deelnemen aan het debat, amendementen indienen en stemmen. De vertegenwoordiger van het Vlaams Blok is voortdurend afwezig en neemt geen initiatieven. In dit parlement protesteert u echter tegen Europese initiatieven.

Frans Wymeersch

Ik daag u uit om dat te bewijzen. Het is niet belangrijk wat in het Europees parlement gezegd is.

Robert Voorhamme

Het verbaast mij dat u het gedrag van uw vertegenwoordiger daar niet kent. Deze informatie is voor eenieder beschikbaar.

- De heer Johan De Roo, eerste ondervoorzitter, treedt als voorzitter op.

De Vlaamse administratie bereidt momenteel de uitvoering van dit voorstel van resolutie voor. Het voorstel is gebaseerd op de resultaten van het MER en het daaruit voortvloeiende compensatieprogramma. Met dit gedetailleerd voorstel van resolutie willen we onze verantwoordelijkheid opnemen en mee instaan voor de uitvoering van de Europese richtlijnen. Het is een trendbreuk en ligt in het verlengde van het havendecreet, het MER en het compensatieplan. Een belangrijk element in ons voorstel is de oprichting van een beheerscommissie met alle betrokkenen, die aan monitoring zal doen.

Het is onbegrijpelijk dat CD&V, ondanks de goedkeuring van hun amendementen in de commissie, dit voorstel niet zal goedkeuren. Het ligt immers in het verlengde van het validatiedecreet. CD&V is in dit geval niets meer dan de vertegenwoordiger van de landbouworganisaties. (Applaus bij de VLD, sp·a, AGALEV en VU&ID)

Patrick Lachaert

Het doel van het validatiedecreet is de economische belangen van het gewest veilig te stellen. Dit voorstel van resolutie om de ecologische belangen te vrijwaren hangt daar nauw mee samen.

Het is een gedetailleerd voorstel met een hele reeks maatregelen om een valabele compensatie tot stand te brengen, niet enkel voor de aanleg van het Deurganckdok, maar ook rekening houdend met de ingebrekestelling. De beheerscommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle betrokkenen, zal de afbakening van de compensaties begeleiden. De VLD dringt er bij de regering op aan om deze commissie snel samen te stellen. Ook de andere bepalingen moeten snel uitgevoerd worden. Een permanente opvolging is noodzakelijk.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16.00 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

  • De vergadering wordt geschorst om 15.48 uur.
van Veerle Declercq, Patricia Ceysens, Anne-Marie Baeke en Jan Roegiers, verslag door Jan Laurys en Ann De Martelaer
808 (2000-2001) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.