U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2001, 14.00u

van Luc Van den Brande aan minister Patrick Dewael
89 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van den Brande tot de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, over het Investeringsplan voor DAT.

Luc Van den Brande

Ik heb vastgesteld dat de heren Lippens en Davignon geloven in beraad achter de schermen om te komen tot een Belgische luchtvaartmaatschappij. Wordt DAT levensvatbaar en wordt DAT operationeel dan is dit uiteraard belangrijk voor de werkgelegenheid.

Vooreerst wens ik te weten of de Vlaamse regering betrokken was bij de beoordeling van een aangepast business-plan. Indien het initiatief om DAT levensvatbaar te maken lukt, dan zal dit leiden tot werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid kan echter niet beschouwd worden als een verdienste van de Vlaamse regering. Persoonlijk meen ik dat er argumenten zijn die stellen dat het niet tot de kerntaken van de Vlaamse regering behoort om te participeren in een luchtvaartmaatschappij.

Mijn tweede vraag luidt dan ook uit wat de inspanning van de Vlaamse regering zal bestaan. Men zou één miljard gebruiken om de infrastructuur van en naar de luchthaven te verbeteren. Dit terwijl de Vlaamse regering steeds heeft beweerd dat het precies de taak was van de federale overheid om te zorgen voor deze infrastructuur.

Wat is trouwens de strategie van de Vlaamse regering voor de ontwikkeling van een luchthavenactiviteit?. Persoonlijk pleit ik ervoor dat de Vlaamse regering een platvorm zou samenstellen van personen en groepen die bereid zijn om effectief een bijdrage te leveren voor de ontwikkeling van een dergelijke activiteit. Ik ben er een voorstander van dat er een strategisch plan zou ontworpen worden waarbij de luchthavenactiviteit versterkt wordt en andere verkeersmoleculen ontwikkeld worden.

Tot nu toe is er echter nog helemaal geen strategie. Het zou echter te simpel zijn om objectieve argumenten te gebruiken om niets te doen.

Minister-president Patrick Dewael

Ik zou in herinnering willen brengen wat ik hier op 7 november, tijdens het actualiteitsdebat naar aanleiding van het faillissement van Sabena, heb gezegd. Ik verklaarde toen dat een er een bereidheid is om te onderzoeken in hoeverre de Vlaamse regering kan participeren. De inspanning van de Vlaamse regering moet echter beschouwd worden als een instrument om vertrouwen te wekken bij private investeerders en de doorstart van een kleiner Sabena mogelijk te maken.Vlaanderen zal evenwel zeker niet permanent in een nieuwe luchtvaartmaatschappij aanwezig blijven.

In de schoot van de Vlaamse regering werden een aantal voorwaarden voor investeringen gepreciseerd. De belangrijkste hiervan waren het éénmalige karakter van de investeringen en het voorhanden zijn van een business-plan.

De voorwaarden van de Vlaamse regering werden geëxpliciteerd en verscherpt in de resolutie van het Vlaams Parlement.

Bij een businessplan komt altijd wat geloof kijken, niemand weet immers hoe de toekomst eruit zal zien. De Participatiemaatschappij Vlaanderen oordeelde echter niet over voldoende tijd te beschikken voor een grondig advies, een boodschap die de Vlaamse regering heeft overgebracht bij de onderhandelingen op 11 december 2001. We hebben ons toen wel bereid verklaard om 1 miljard frank in BIAC te pompen, wat het bewijs vormt dat we onze verantwoordelijkheid willen opnemen.

Rechtstreekse investeringen in de luchtvaartsector horen niet thuis bij de kerntaken van een overheid. We willen ondertussen wel onze verantwoordelijkheid opnemen in het beheer en de uitbouw van de luchthaven. De vraag werd gesteld of dat miljard ook kan worden besteed aan infrastructuurwerken. BIAC zal worden geherstructureerd en de Vlaamse overheid zal daarna oordelen of het geld daar nuttig kan worden aangewend.

Na de weigering om rechtstreeks middelen te investeren in de nieuwe luchtvaartmaatschappij, is het evident dat wij niet meer werden betrokken bij het overleg over het laatste businessplan. Volgens de laatste berichten zou het plan trouwens niet gewijzigd zijn. De Participatiemaatschappij Vlaanderen heeft me gemeld dat haar definitief advies over het businessplan klaar is. Het advies zal morgen door de Vlaamse regering worden besproken. Ondertussen doen de Vlaamse bevoegde ministers wat ze kunnen. Minister Gabriëls heeft alle actoren uitgenodigd voor een overleg, minister Landuyt heeft zich al heel wat sociale inspanningen getroost, waarbij de VDAB als spil fungeert.

De heer Van Rompuy heeft hier vroeger al verteld dat een rechtstreekse deelname aan een luchthaven geen kerntaak van de Vlaamse overheid is. Inge Vervotte verwijt de Vlaamse regering ondertussen crapuleus gedrag, omdat ze niet rechtstreeks wil investeren in DAT-plus. Het beloven dan ook boeiende CD&V-partijbesturen te worden.

Luc Van den Brande

Is hier sprake van enige afgunst? Luchthavenactiviteiten behoren inderdaad niet tot de kerntaken van de overheid, maar dat wil nog niet zeggen dat de Vlaamse overheid geen enkele verantwoordelijkheid mag opnemen. Wat doet de Vlaamse regering wel? Er is nood aan een algemeen strategisch vervoerproject voor de luchthavenregio. We hebben een platform nodig dat een globale strategie uitwerkt. Het is heel onduidelijk wat er nu zal gebeuren met de middelen die de Vlaamse regering bereid is in BIAC te pompen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Opening van de vergadering
van Patricia Ceysens aan minister Mieke Vogels
91 (2001-2002)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.