U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 november 2001, 14.00u

van Luc Van den Brande aan minister Paul Van Grembergen, beantwoord door minister Renaat Landuyt
74 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heerVan den Brande tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de positie van het Nederlands in het nog op te richten Europees octrooibureau.

Minister Landuyt zal op deze actuele vraag antwoorden.

Luc Van den Brande

Toen in 1993 het Europese merkenbureau werd opgericht, was iedereen het erover eens dat het Nederlands een volwaardige taal is en moet blijven binnen Europa. Om taalpolitieke en democratische redenen, moet elk van de elf de Europese talen dezelfde rechten krijgen. In 1993 kwam men uiteindelijk tot een slecht compromis : een merk deponeren kan in elke officiële taal, maar voor de beroepsprocedure werd een lijst van vijf talen opgesteld.

De regeling voor het octrooibureau dreigt even onaanvaardbaar te worden. Vorige week stelde minister Van Grembergen dat de Vlaamse regering stond op een gelijke behandeling van alle officiële talen. Maar op de Europese ministerraad gisteren bleek dat de Belgische regering geen rekening houdt met het Vlaamse standpunt. Ook tijdens de onderhandelingen over het verdrag van Amsterdam, twijfelde de Belgische regering aan het nut van de culturele paragraaf. Wij dringen er nog altijd op aan om elk van de elf officiële talen gelijk te behandelen. Wat is het standpunt van de Vlaamse regering?

Minister Renaat Landuyt

De Vlaamse regering meent dat het gebruik van de Nederlandse taal moet gerespecteerd worden. Er werd geen officieel Belgisch standpunt ingenomen. Het initiatief van de federale collega's is niet onze verantwoordelijkheid. De Vlaamse regering kan het niet goedkeuren. Minister Van Grembergen zal in dit kader om een coördinatievergadering verzoeken bij de federale minister van Binnenlandse Zaken. Eventueel kan een en ander ter sprake worden gebracht in het Overlegcomité.

Luc Van den Brande

We steunen het standpunt van de Vlaamse regering. In het kader van het nog op te richten bureau voor tekeningen en modellen zou België bereid zijn om zich achter een onaanvardbaar compromis te scharen. De minister moet ook hierover overleg plegen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.